ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2525
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 02000049 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการ อาการแสดง การตรวจอุจจาระ และผลของการเพาะเชื้อจากอุจจาระของผู้ป่วยเด็กโรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในจังหวัดขอนแก่น
2 02000064 การสำรวจสภาวะภูมิคุ้มกันไวรัสหัดเยอรมันในประชากรเขตจังหวัดน่าน
3 02000066 ผลกระทบและประสิทธิภาพของโครงการเร่งรัดงานด้านวางแผนครอบครัวและสาธารณสุขใน 20 จังหวัด
4 02000111 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
5 02000113 การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร
6 02000129 การอักเสบของลำไส้ชนิดมีอีโอสิโนฟิลสูงเกิดจากพยาธิแมคคราแคนโธรินดัสไอรูดิเนเซียส รายงานผู้ป่วย 3 ราย
7 02000144 การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียชนิดกรุ๊ปบี สเตรปโตคอคคัส ในมารดาและทารกแรกเกิด
8 02000177 สถานะเศรษฐกิจและสังคมกับความรุนแรงของโรคอุจาระร่วง ในทารกและการดูแลรักษา
9 04000031 ความสามารถทำให้เกิดโรคและแนวทางป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูพืช เบญจมาศ และเยอร์เบรา
10 04000033 การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ภายหลังการทดลองตัดฟันไม้ แบบตัดดะในป่าสัก
11 04000035 การวิเคราะห์คุณภาพ การศึกษาสารพิษอฟลาท๊อกซินและการใช้ประโยชน์ของถั่วลิสง
12 04000078 การปรับปรุงเครื่องนวดข้าวภาคใต้
13 04000085 การศึกษาการใช้น้ำมันมะพร้าวเดินเครื่องยนต์ดีเซล
14 04000098 อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและเชื้อราไมโคไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ ส.จ.5
15 04000099 การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5
16 04000102 การทดสอบผลตอบสนองของถั่วลิสง ต่อการใช้เชื้อไรโซเบียม
17 04000103 การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
18 04000104 การทดสอบผลตอบสนองถั่วเขียว ต่อการใช้เชื้อไรโซเบียม
19 04000105 การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง1
20 04000107 การศึกษาชนิดของพืชอาศัยที่ดีของเชื้อรา วี-เอ ไมโคไรซ่า เพื่อผลิตเชื้อเป็น
21 04000125 การเปรียบเทียบปุ๋ยเคมี ที่มีขายในท้องตลาดต่อผลผลิตข้าวโพด
22 04000133 การตอบสนองของไนโตรเจน ต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวฟ่างพันธุ์ DA. 80 ปลูกในดิน
23 04000135 ผลของปุ๋ยเทศบาลและปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวฟ่างที่ปลูกบนดินชุดยโสธร ในจังหวัดนครราชสีมา
24 04000136 ผลตกค้างของปูนขาว และปุ๋ยฟอสเฟตในดินชุดปากช่องของฝ้ายพันธุ์รีบาบีทีเค 12
25 04000137 ศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของหินฟอสเฟตปุ๋ยโปลีฟอสเฟตและทริเปิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต ในอัตราต่าง ๆ ต่อผลผลิตฝ้าย
26 04000138 การใช้ปุ๋ยและปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตฝ้ายระยะยาว 1. ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด
27 04000144 การศึกษาอิทธิพลสืบเนื่องของปูนขาว ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ในการปรับปรุงในดินชุดบ้านจ้อง สำหรับปลูกฝ้าย
28 04000153 อิทธิพลของแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสต่อผลผลิตของถั่วลิสง I. ปูนขาว ปุ๋ยฟอสเฟต
29 04000155 อัตราและผลตกค้างของหินฟอสเฟตที่มีต่อผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1
30 04000161 อิทธิพลและผลตกค้างของหินฟอสเฟต ต่อผลผลิตเส้นใยปอแก้วไทยต้นเขียว
31 04000163 ผลตอบสนองของปอแก้วไทยต้นเขียว ต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนฟอสเฟตและโปแตช อัตราต่าง ๆ ในดิน 2 ชนิด
32 04000169 ความสามารถในการผลิตมันสำปะหลัง ของดินชุดโคราชระยะยาว (ปีที่ 4)
33 04000173 การทดสอบปุ๋ยอ้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเน้นถึงความสำคัญของไนโตรเจน
34 04000174 การศึกษาผลตอบสนองของอ้อย 3 พันธุ์ต่อปุ๋ยไนโตรเจน โดยการให้น้ำชลประทาน
35 04000175 การเพิ่มผลผลิตของอ้อย I.การประเมินระดับการใช้ปุ๋ยกับวิธีการทางเขตกรรม
36 04000177 โครงการร่วมไทย FAO ทดสอบปุ๋ย NPK กับอ้อยในไร่กสิกร
37 04000180 สภาวะของธาตุสังกะสีในดินเหนียวสีดำ ข. การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างการใช้ปุ๋ยสังกะสีกับผลผลิตข้าวโพด
38 04000181 ปัญหาความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินกับการปลูกพืชไร่ IV. การทดลองใช้หินฟอสเฟต ที่ทำปฏิกิริยาแล้วกับถั่วเหลืองและพืชที่ปลูกตามหลัง (ถั่วเหลืองพืชที่ 7)
39 04000182 การศึกษาเบื้องต้นถึงสาเหตุของการเกิดเมล็ดลีบในถั่วเหลือง ก. ความสมดุลของธาตุอาหาร
40 04000183 ปัญหาความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินกรดกับการปลูกพืชไร่ III. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปูนขาว ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง
41 04000184 การศึกษาอิทธิพลของธาตุปริมาณน้อย ที่มีต่อผลผลิตและ คุณภาพของมันสำปะหลัง
42 04000187 การผลิตข้าวโพดโดยวิธีการไถพรวนน้อยครั้ง I.ความเหมาะสมสำหรับดินชุดปากช่อง II.วิธีการและอัตราการ ใช้ปุ๋ย
43 04000205 การศึกษาหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับสับปะรด
44 04000206 การศึกษาหาระยะปลูกและอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับสับปะรด
45 04000218 การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมศึกษาแหล่งน้ำผิวดินบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ
46 04000221 อิทธิพลของระบบการให้น้ำแบบร่องลูกฟูกที่มีต่อผลผลิตข้าวโพด
47 04000222 อิทธิพลของความถี่และจำนวนครั้ง ในการให้น้ำที่มี อิทธิพลต่อผลผลิตและคุณภาพของฝ้าย
48 04000223 อิทธิพลของความลึกของการเตรียมดินและการทดน้ำของฝ้าย ในระยะการเจริญเติบโต ที่มีต่อผลผลิตฝ้าย
49 04000226 โครงการศึกษาการไหลซึมของน้ำในดินชุดต่าง ๆ ในไร่นา
50 04000233 การใช้น้ำในดินของข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลืองและข้าวไร่ในดินชุดโคราช
51 04000234 ผลของวิธีการไถพรวนและปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อการใช้ น้ำและผลผลิตของข้าวโพด ในดินชุดปากช่อง/ทับกวาง
52 04000235 ผลของวิธีการไถพรวนและปุ๋ยไนโตรเจน ที่มีต่อการใช้ น้ำและผลผลิตของข้าวโพดในดินชุดน้ำพอง
53 04000236 ผลของการขาดแคลนน้ำของดินที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตของถั่วเหลืองในดินชุดโคราช
54 04000268 การปรับปรุงบำรุงดินป่าชายเลน เพื่อการเพาะปลูก (4)
55 04000295 นิเวศน์วิทยาของแหล่งเลี้ยงหอยนางรม จ. ตราด
56 04000309 สภาวะการประมงชายฝั่ง
57 04000345 การบำรุงพันธุ์ข้าวไร่
58 04000346 การหาข้อมูลต่าง ๆ ของพันธุ์ข้าวเปลี่ยนแปลง กรรมพันธุ์ต้นเตี้ย
59 04000352 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปังและ ชนิดใช้แป้งทำมักกะโรนี
60 04000354 การเปรียบเทียบพันธุ์เฮ็กซ่าพลอยด์ทริทิเคลี่
61 04000355 การศึกษาปฏิกิริยาต่อช่วงแสงของข้าวพันธุ์ดี และสาย พันธุ์ดีเด่นที่ปลูกต่างเวลา
62 04000357 การผสมพันธุ์และคัดเลือกข้าวลูกผสม ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63 04000358 การผสมพันธุ์และคัดเลือกข้าวลูกผสมในภาคกลาง
64 04000359 การผสมพันธุ์และคัดเลือกข้าวลูกผสมในภาคใต้
65 04000360 การศึกษาพันธุ์ข้าวนาสวน ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
66 04000361 การศึกษาพันธุ์ข้าวนาสวน ในภาคกลาง
67 04000362 การศึกษาพันธุ์ข้าวนาสวนในภาคใต้
68 04000366 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวน ระหว่างสถานีภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
69 04000367 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวน ระหว่างสถานีภาคกลาง
70 04000368 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวน ระหว่างสถานีภาคใต้
71 04000369 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวน ในนาราษฎร์ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ
72 04000370 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวน ในนาราษฎร์ภาคกลาง
73 04000371 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวน ในนาราษฎร์ภาคใต้
74 04000372 การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ ระหว่างสถานี
75 04000373 การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่น
76 04000374 การผสมพันธุ์และคัดเลือกข้าวลูกผสม ในข้าวขึ้นน้ำ
77 04000375 การศึกษาพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
78 04000376 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวขึ้นน้ำ ภายในสถานี
79 04000377 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวขึ้นน้ำ ในระหว่างสถานี
80 04000378 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวขึ้นน้ำ ในนาราษฎร์
81 04000380 การทดสอบความสามารถขึ้นน้ำ ในระยะกล้าของข้าวลูกผสม
82 04000381 การทดสอบหาสายพันธุ์ข้าว ที่มีความทนต่อสภาพจมน้ำของข้าว
83 04000382 การศึกษาผลผลิตของข้าว กข 19 เล็บมือนาง 111 และ ปิ่นแก้ว 56 โดยวิธีหว่าน เมื่อใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ ที่แตกต่างกัน 3 อัตรา
84 04000383 การศึกษาผลผลิตของข้าว กข 19 เล็บมือนาง 111 และ ปิ่นแก้ว 56 โดยวิธีโรยเป็นแถว เมื่อใช้อัตราเมล็ด พันธุ์ที่แตกต่างกัน 3 อัตรา
85 04000384 การคัดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ ทนทานต่อความแล้ง
86 04000385 การทดสอบและคัดเลือกข้าวทนทาน ต่อดินเปรี้ยวของข้าวขึ้นน้ำ
87 04000386 การเปรียบเทียบผลผลิตของข้าว กข. 19 เล็บมือนาง 111 และปิ่นแก้ว 56 โดยวิธีหว่านและโรยเป็นแถว
88 04000387 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคไหม้
89 04000388 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าว ที่มีความต้านทานต่อ โรคขอบใบแห้ง
90 04000389 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าว ที่มีความต้านทานต่อ โรคใบจุดสีน้ำตาล
91 04000390 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคถอดฝักดาบ
92 04000391 การบำรุงพันธุ์ข้าว ให้ต้านทานโรคและแมลง
93 04000392 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อหนอนกอ
94 04000393 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวให้มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
95 04000394 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อแมลงบั่ว
96 04000395 การสร้างพันธุ์แบบ Multilines สำหรับปลูกในภาคกลางของประเทศไทย
97 04000396 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานไส้เดือนฝอยรากกุดในระยะกล้าและในสภาพข้าวไร่
98 04000397 การคัดพันธุ์ต้านทานโรคสนิม ของข้าวสาลีและ ทริติเคลี่
99 04000398 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าว ที่มีความต้านทาน ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว
100 04000399 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าว ที่มีความต้านทานโรคกาบใบแห้ง
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 380 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th