ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2524
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000229 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกเมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อสมมติของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
2 02000067 การตรวจสอบทางคุณภาพและปริมาณของสารพิษเอฟล่าท๊อกซินในถั่วลิสงและสารประกอบไนโครซามีนบางชนิดในปลาร้า ในจังหวัดขอนแก่น
3 02000093 สุขภาพจิตนักศึกษาพยาบาล
4 02000176 บทบาทของโรงพยาบาลเอกชนในการบริการสาธารณสุขของประเทศ
5 03000296 การสำรวจหาปริมาณสารพิษ (บอแรกซ์) ในอาหารที่จำหน่ายในเขตจังหวัดสงขลา
6 04000012 อัตราการจับและองค์ประกอบชนิดของปลาเป็ด ที่ได้จากเครื่องมือประมงพานิชย์ประเภทอวนลากเดี่ยวแบบใช้แผ่นตะเฆ่
7 04000016 อัตราการจับต่อชั่วโมงองค์ประกอบชนิด และขนาดของปลาเป็ดจากการสำรวจโดยเรือประมง 2 ปี 2524
8 04000020 องค์ประกอบความยาวของปลาน้ำดอกไม้ Sphyraena forsteri (Cuvier,1829) ในอ่าวไทยบริเวณ จังหวัดชุมพร-เกาะสมุย, พ.ศ.2524
9 04000167 การศึกษาถึงผลผลิตมันสำปะหลังในระบบปลูกพืชหมุนเวียน (การทดลองปีที่ 7)
10 04000260 ไวรัสและมายโคพลาสมาของฝ้าย และแผนการป้องกันกำจัด
11 04000269 การปรับปรุงบำรุงดินป่าชายเลน เพื่อการเพาะปลูก (3)
12 04000285 องค์ประกอบความยาวของปลาปากคม 2 ชนิด (Saurida Undosquamis and S. elongata) ในอ่าวไทยบริเวณ จ. ชุมพร
13 04000296 การทดลองเคลื่อนย้ายหอยแมลงภู่ เพื่อแพร่พันธุ์ตาม ธรรมชาติในอ่าวปัตตานี
14 04000320 องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดิน 12 ชนิด จากการสำรวจ ด้วยอวนลาก โดยเรือประมง 2 และประมง 9 ในอ่าวไทย
15 04000327 ชนิดและปริมาณของอาหาร ในกระเพาะปลาปากคม Saurida elongatoa (Temminok & Schlegel) บริเวณประจวบ- สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2524
16 04000332 ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของปลาปากคม ปลาทราย แดงกับปริมาณออกซิเจน ความเค็ม อุณหภูมิ และความเป็น กรด-ด่างของน้ำทะเล ณ จุดสำรวจบริเวณประจวบคีรีขันธ์ -สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2523-2524
17 04000334 การศึกษาชนิดและปริมาณความชุกชุมของลูกปลาวัยอ่อนในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนเหนือบริเวณนอกฝั่งประจวบฯ- สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2524
18 04000429 ผลของการใช้ลูกยางเครื่องกระเทาะเปลือกข้าว ซึ่งทำ จากยางธรรมชาติ
19 04000440 โครงการปรับปรุง การเพาะเลี้ยงปลาดุก
20 04000630 การตรึงไนโตรเจน ในพื้นที่การเกษตร
21 04000744 Predation on the western honey bee, Apis llifera L. by the hornet Vespa tropica (L.)
22 04000746 การป้องกันกำจัดโรค Bitter rot (Melanconium fuligineum) ขององุ่นในประเทศไทย
23 04000833 การศึกษาหาวิธีการกำจัดเชื้อ Colletotrichum graminicola Ces. Wils. บนเมล็ดข้าวฟ่างจาก ต่างประเทศ
24 04000836 การสำรวจและศึกษาโรคของเมล็ดพืช เพื่อการส่งออก
25 04000838 การตรวจสอบและศึกษาโรควิสา บนเมล็ดพันธุ์ผักจาก ต่างประเทศ .
26 04000839 การสำรวจและศึกษาเชื้อแบคทีเรีย บนเมล็ดพันธุ์กะหล่ำ ชนิดต่าง ๆ จากต่างประเทศ
27 04000844 การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของไหมพันธุ์ญี่ปุ่นที่ฟักปีละ 2 ครั้ง
28 04000845 การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของไหมพันธุ์จีน ที่ฟักปี ละ 2 ครั้ง
29 04000846 การคัดเลือกและสร้างพันธุ์แท้สายเลือดญี่ปุ่นและจีน จากลูกผสมชั่วแรกของญี่ปุ่น
30 04000847 การศึกษาลักษณะของไหมลูกผสมชั่วแรก
31 04000848 การศึกษาลักษณะของไหมลูกผสมชั่วที่สอง
32 04000849 การศึกษาลักษณะของไหมลูกผสมสามและสี่สายพันธุ์
33 04000850 การทดลองหาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการเลี้ยงไหมวัยแก่แบบใช้ใบ
34 04000851 การทดลองหาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการเลี้ยงไหมวัยแก่แบบกิ่ง
35 04000852 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระหว่างจ่อกกแขวนกับ จ่อหมุน
36 04000853 การศึกษาประสิทธิภาพของจ่อตะขาบ ต่อคุณภาพรังไหม เมื่อเปรียบเทียบกับจ่อหมุนและจ่อพลาสติก
37 04000854 การทดลองเคลื่อนย้ายไหมระยะลอกคราบ
38 04000855 การวิเคราะห์สารปรอทที่ตกค้างในร่างกายผู้เลี้ยงไหม
39 04000856 การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของวัตถุมีพิษในดักแด้
40 04000857 การศึกษาการให้หม่อนและจำนวนครั้งที่เลี้ยงต่างกัน ต่อจำนวนไหมที่วางต่อแม่
41 04000859 อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่จุ่มกรดเกลือต่างกันต่อ การฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Sokushin ของไข่ไหม ลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับต่างประเทศ
42 04000860 การทดลองถึงผลการเก็บดักแด้ตัวเมียในห้องเย็น ต่อการ วางไข่ของแม่ผีเสื้อตัวเมีย
43 04000861 การทดสอบคุณภาพรังไหมพันธุ์ต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยและ อบรมไหมนครราชสีมา ในแง่การสาวไหมในปี 2524 2.
44 04000862 หาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบรังไหม โดยเครื่องอบรังไหมแบบลมร้อน
45 04000863 การเปรียบเทียบการต้มรังไหมด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยใช้เวลาต่างกัน
46 04000890 การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและแมลงศัตรูอื่น ๆ ของแตงโมในสภาพไร่
47 04000891 การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดหนอนใยฝัก
48 04000892 การศึกษาการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อศัตรูผักตระกูล กะหล่ำ โดยสารกำจัดแมลงประเภทเชื้อแบคทีเรีย
49 04000893 การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดแมลงบางชนิด ในการป้องกันกำจัดหมัดผักในสภาพไร่
50 04000894 การศึกษาชีวประวัติและการป้องกันกำจัดหนอนเจาะ ดอกมะลิ (Hendecasis duplifascialis Hampson)
51 04000895 การศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติและการป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟกล้วยไม้
52 04000896 การศึกษาความสำคัญและการทำลาย ของแมลงศัตรูต่าง ๆ ของกล้วยไม้
53 04000897 การเปรียบเทียบความชอบของแมลงโรงเก็บ ในข้าวพันธุ์ ต่าง ๆ
54 04000898 การใช้น้ำมันละหุ่งกับเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เพื่อ ป้องกันกำจัดแมลง .
55 04000901 การสำรวจแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร ในโรงเก็บในประเทศไทย S
56 04000907 การศึกษาการใช้วัตถุมีพิษตามความเหมาะสมในการป้องกัน กำจัดศัตรูพืช ก. การศึกษาประสิทธิภาพวัตถุมีพิษบาง ชนิดที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูผักและพืชไร่
57 04000909 การศึกษาการใช้วัตถุมีพิษตามความเหมาะสมในการป้องกัน กำจัดศัตรูพืช ข. การศึกษาการสลายตัวของวัตถุมีพิษบางชนิดในพืชผักและพืชไร่ ภายหลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้าย
58 04000910 การศึกษาหาวิธีการอย่างง่าย เพื่อตรวจสารมีพิษตกค้าง ของดีดีที ที่ใบผักและผลไม้
59 04000911 การศึกษาหาวิธีการอย่างง่าย เพื่อตรวจสารมีพิษตกค้าง ของเอนดรินในผักและผลไม้
60 04000912 การศึกษาหาวิธีการอย่างง่าย เพื่อตรวจสารมีพิษตกค้าง ของแลนเนทในผักและผลไม้
61 04000913 การศึกษาหาวิธีการอย่างง่าย เพื่อตรวจสารมีพิษตกค้าง ชนิด Permethrin ในผักและผลไม้
62 04000914 การศึกษาหาวิธีการอย่างง่าย ๆ เพื่อตรวจสารมีพิษตกค้างของพาราไธออน ในผักและผลไม้
63 04000915 การศึกษาอัตราความเข้มข้นของวัตถุมีพิษ ที่มีผลต่อการตายของศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูฝ้าย
64 04000917 การลดอันตรายของ methyl-parathion ในหนูทดลองโดยใช้สารสกัดจากพืช
65 04000918 การลดอันตรายของวัตถุมีพิษออร์แกโนคลอรีนบางชนิดใน หนูทดลอง โดยใช้สารสกัดจากพืช
66 04000919 การลดอันตรายของวัตถุมีพิษ ที่ใช้ป้องกันกำจัดวัชพืช ในหนูทดลอง โดยใช้สารสกัดจากพืช
67 04000920 การลดอันตรายของวัตถุมีพิษคาร์บาเมทบางชนิดในหนูทดลอง โดยใช้สารสกัดจากพืช
68 04000921 การลดอันตรายของวัตถุมีพิษไพเรทรอยด์บางชนิด ในหนูทดลอง โดยใช้สารสกัดจากพืช
69 04000922 ศึกษาวิธีที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์วัตถุมีพิษ
70 04000923 การสำรวจสารมีพิษตกค้างของวัตถุมีพิษ ในผลผลิตเกษตร- กรรมต่าง ๆ
71 04000924 ศึกษาการลดปริมาณสารมีพิษตกค้าง ของยาฆ่าแมลงบางชนิดในพืชผัก ก. การล้าง
72 04000925 ศึกษาการลดปริมาณสารมีพิษตกค้าง ของสารฆ่าแมลงบางชนิดในพืชผักโดยการปรุงอาหาร
73 04000940 การเปรียบเทียบผลผลิตเบื้องต้นข้าวโพดหวานพิเศษ การ ทดลองที่ 2
74 04000941 การสร้าง Gene Pool ของข้าวโพดหวานพิเศษ
75 04000953 ศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผัก
76 04001022 ทดสอบปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปแตสกับปอแก้วไทย ต้นเขียวในสภาพไร่กสิกร
77 04001023 ศึกษาอัตราปุ๋ยโปแตสต่อความสมดุลย์ ของการดูดใช้ธาตุ อาหารและผลผลิตเส้นใยปอแก้วไทยต้นเขียว
78 04001024 ทดสอบปุ๋ยกับปอแก้วไทยสามสายพันธุ์
79 04001026 ผลของการแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ต่อผลผลิตปอแก้วไทย ต้นเขียว
80 04001030 การตอบสนองผลผลิตของถั่วมะแฮะ ต่อปุ๋ยฟอสเฟตและโปแตช
81 04001031 การตอบสนองผลผลิตของถั่วเขียวผิวดำ ต่อปุ๋ยฟอสเฟตและโปแตช
82 04001032 การทดลองใช้ปุ๋ย NPK กับถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1
83 04001033 อิทธิพลของคัลเซียมและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิตของถั่วลิสง I. การใส่ปูนขาวในระยะลงเข็ม
84 04001034 ความสัมพันธ์ระหว่างฟอสฟอรัสในดิน กับการตอบสนองของถั่วลิสง
85 04001035 อิทธิพลของคัลเซียมและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิตของถั่วลิสง
86 04001039 ความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนของถั่วเหลือง ที่ปลูกในดิน นาฤดูแล้งในเขตชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
87 04001041 ความสัมพันธ์ของการดูดธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ของฝ้ายกับการใช้ปุ๋ย
88 04001042 การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยกับฝ้าย โดยวิธีไถพรวน
89 04001044 การใช้ปุ๋ยและปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตฝ้ายระยะ ยาว I ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด
90 04001045 ศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของหินฟอสเฟต โพลีฟอสเฟต และทริปเปิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต ในอัตราต่าง ๆ กันต่อ ผลผลิตฝ้าย
91 04001046 ผลตกค้างของปูนขาวและปุ๋ยฟอสเฟต ในดินชุดปากช่องของ ฝ้ายพันธุ์รีบา บี.ที.เค.12
92 04001050 การทดลองปุ๋ยระยะยาวกับมันสำปะหลัง (ปีที่ 6)
93 04001052 การทดสอบปุ๋ยอ้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเน้นถึงความ สำคัญของไนโตรเจน
94 04001056 สภาวะของธาตุสังกะสีในดินเหนียวสีดำ ก.การทดลองในไร่กับข้าวโพด
95 04001057 การทดสอบธาตุรองและธาตุปริมาณน้อยกับพืชไร่ในดินชนิด ต่าง ๆ ของประเทศไทย III การทดสอบกับฝ้าย
96 04001058 ปัญหาความไม่อุดมสมบูรณืของดินกรดกับการปลูกพืชไร่ IV การทดสอบโพลี่ฟอสเฟตกับถั่วเหลืองและพืชที่ปลูก ตามหลัง(ฤดูฝนและฤดูแล้ง)
97 04001059 ปัญหาความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินกรดกับการปลูกพืชไร่ III. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปูนขาว ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ส.จ.4 (ผลตกค้างปีที่ 4)
98 04001061 การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยโพลี่ฟอสเฟตกับปุ๋ยฟอสเฟต มาตรฐาน เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูกในเขตชลประทาน
99 04001062 เปรียบเทียบการจัดการดินบางวิธี ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวโพด
100 04001063 ปัญหาเกี่ยวกับดินจอมปลวกเก่า I.การประเมินเบื้องต้น
 หน้า ถึง 6
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 510 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th