ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2523
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000017 The Estuarine Ecosystem of the Phang-nga Bay (Volume Physical and Chemical Oceanography).
2 04000022 ระบบนิเวศนวิทยาเอสทูรี่ของอ่าวพังงาภาคป่าไม้ "ลักษณะโครงสร้างของป่าบริเวณเอสทูรี่อ่าวพังงา"
3 04000270 การปรับปรุงบำรุงดินป่าชายเลน เพื่อการเพาะปลูก (2) : อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว กข. 7 ในดินเค็ม
4 04000284 องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดิน 12 ชนิด จากการสำรวจ ด้วยอวนลากโดยเรือประมง 2 และประมง 9 ในอ่าวไทย ระหว่างพ.ศ. 2522-23
5 04000311 ขนาดความยาว การเจริญเติบโต และอัตราการตายของปลา ปากคม Saurida elongata ในบริเวณอ่าวไทย 2522-23
6 04000313 องค์ประกอบของชนิดและขนาดของปลาเป็ด จากการสำรวจ ทรัพยากรปลาหน้าดิน ด้วยอวนลากแบบใช้แผ่นตะเฆ่โดย เรือประมง 2 และเรือประมง 9 ในอ่าวไทย ปี 2523
7 04000317 การศึกษาชนิดของลูกปลาหน้าดินวัยอ่อนในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนบนปีพ.ศ. 2523
8 04000324 ชนิดและองค์ประกอบของอาหาร ในกระเพาะปลาดาบเงิน Trichiurus haumela (Forsskal) ในบริเวณอ่าวไทย ตุลาคม 2521-สิงหาคม 2523
9 04000325 ชนิดและองค์ประกอบของอาหาร ในกระเพาะปลาตาโต Priacanthus tayenus (Richardson) ในบริเวณอ่าวไทย ตุลาคม 2521-สิงหาคม 2523
10 04000328 การวิเคราะห์ผลการจับของทรัพยากรปลาหน้าดิน จากการ สำรวจด้วยเครื่องมืออวนลากแบบใช้แผ่นตะเฆ่ ในอ่าวไทย
11 04000442 การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง ที่ปลูกโดยใช้ วิธีการเขตกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางของประเทศไทย
12 04000753 การกำจัดกลิ่นทุเรียนเพื่อการส่งออก
13 04000782 ขนาดความยาว การเจริญเติบโต และอัตราการตายของปลาปาก คมหางจุด (Saurida undosquamis)
14 04000864 การทดลองสาวรังไหมที่ใช้วัสดุคลุมจ่อ ด้วยกระดาษ หนังสือพิมพ์ r.
15 04000884 การศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง และ การป้องกันกำจัด
16 04001051 การทดสอบผลตกค้างของปุ๋ยมันสำปะหลัง I อิทธิพลของ ธาตุปุ๋ย N ในฤดูที่ 2
17 04001053 การศึกษาผลตอบสนองของอ้อย ที่มีต่อปุ๋ยไนโตรเจนและโปแตช
18 04001177 ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีของชาวนาที่ผ่านการอบรม โครงการปรับปรุงข้าวนาน้ำฝน
19 04001182 การสำรวจชีวประมงในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
20 04001183 การประเมินผลการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก
21 04001225 ความต้องการวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ อัตราการเหลือรอดของลูกปลาดุกอุย
22 04001243 การศึกษาชีวประวัติบางประการ ของปลาหมอช้างเหยียบ
23 04001247 การทดลองเลี้ยงพ่อแม่ปลาแดง (Kryptopterus bleekeri Gunther)
24 04001256 การทดสอบความทนทานของกระชังไม้ไผ่ ด้วยการเลี้ยงปลา นิล, ปลาไน และปลาสวาย
25 04001288 อัตราและผลตกค้างของหินฟอสเฟต ที่มีต่อผลผลิตของ ถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1.
26 04001300 การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นของถั่วเหลืองชุดที่ 1 พันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพดินเค็ม
27 04001366 การเพิ่มผลผลิตอ้อย (1) การประเมินระดับการใช้ปุ๋ยกับวิธีการทางเขตกรรม
28 04001775 การปลูกพืชแซมมันสำปะหลัง I. ผลของระบบปลูกพืชแซมต่อผลผลิตพืชแซม (ก) ถั่วลิสง
29 04001792 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานมันสำปะหลัง 2 สายพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อรับประทานปีที่ 1
30 04001797 การศึกษาระบบรากของมันสำปะหลัง โดยใช้สารกัมมันตภาพ- รังสี 32
31 04001812 การศึกษาเวลาปลูกถั่วเขียวร่วมกับปอแก้วไทย
32 04002850 การเจริญเติบโตของเฟิร์นบริเวณป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่
33 04003195 โครงการวิจัยเพื่อการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพพืชตระกูลถั่วผลิตเมล็ดที่มีโปรตีนสูงโดยทางเขตกรรมและ สรีรวิทยา:วันออกดอก วันสิ้นสุดการออกดอก และระยะออกดอกของพันธุ์ถั่วเหลืองไทยที่ได้รับอิทธิพลจากการ...
34 04003482 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชตระกูลถั่วผลิตเมล็ดที่มีโปรตีนสูงโดยทางเขตกรรมและสรีรวิทยา : วันออกดอก วันสิ้นสุดการออกดอกและระยะออกดอกของ พันธุ์ถั่วเหลืองไทยได้รับอิทธิพลจาการเพิ่มช่วงแสง
35 04004121 อิทธิพลของจิบเบอเรลลิคแอลิค การเด็ดดอกและวันปลูก ต่อการผลิตไหลสตรอบอรี่ พันธุ์ไทโอก้าบนภูเขาสูง
36 09000417 แม่บ้านเกษตรกรกับการพัฒนาประเทศ
37 12000173 โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2523 (เขตการศึกษา 7, 8 ชลบุรีและกาญจนบุรี)
38 Protection afforded by antihemolysin against Vibrio cholerae Eltor infection in experimental cholera.
39 Effects of antibody to Vibrio cholerae Eltor hemolysin on pathological changes of the intestine in cholera.
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 39 จากผลการค้นหาทั้งหมด 39 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th