ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2522
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 04000271 การปรับปรุงบำรุงดินป่าชายเลน เพื่อการเพาะปลูก (1)
2 04000758 การต้านแรงดึงขาดและการยึดตัวของฟิลม์พลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีนและโพลีโพรพีลีน
3 04000761 การทดลองบรรจุลำไยในกล่องกระดาษลูกฟูกและเข่งโดยส่งทางอากาศไปประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 สิงหาคม 2522
4 04000762 การทดลองบรรจุลำไยในกล่องกระดาษลูกฟูกโดยส่งทางอากาศไปประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 กรกฎาคม 2522
5 04000960 การปรับปรุงแตงกวาเพื่อใช้รับประทานสดและดอง : ผลของ สารเคมีต่อการงอกของแตงกวาพันธุ์เจ็ดใบ
6 04001238 การทดลองเลี้ยงปลาตะพาก เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์
7 08000074 ศึกษาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จิตเวชในหน่วยงานสังกัดของกองสุขภาพจิต
8 10000169 อิทธิพลของโครงสร้างครัวเรือนและความสัมพันธ์ใน ครอบครัว ต่อการทำงานเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิง
9 Peak Expiratory Flow in Normal Thai Subjects.
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 9 จากผลการค้นหาทั้งหมด 9 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th