ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2519
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 04001184 การประเมินผลการเลี้ยงปลาในงานเร่งรัดพัฒนาชนบท สมบูรณ์แบบของจังหวัดมหาสารคาม
2 04001187 การศึกษาประสิทธิภาพของต่อมใต้สมองที่เก็บในสารละลาย กลีเซอรีน
3 04001231 ผลผลิตของปลายี่สกเทศ ที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่
4 04001252 การศึกษาอัตราส่วนพ่อ-แม่ปลานิลในบ่อดินที่ให้ลูกปลามากที่สุด
5 04002397 การสำรวจปลวกภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 04003364 มันสำปะหลัง : หาฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลัง
7 04003370 มันสำปะหลัง การศึกษาการเก็บรักษาหัวมันสำปะหลัง
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 7 จากผลการค้นหาทั้งหมด 7 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th