ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2517
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 04003350 มันสำปะหลัง : รวบรวมพันธุ์และศึกษาพันธุ์มันสำปะหลัง
2 04003351 มันสำปะหลัง : คัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังจากเมล็ด
3 04003352 มันสำปะหลัง : คัดเลือกมันพันธุ์สำปะหลัง (ปีที่ 2)
4 04003353 มันสำปะหลัง : คัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง (ปีที่ 1)
5 04003354 มันสำปะหลัง : หาฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังเพื่อทำมันแห้ง
6 04003355 มันสำปะหลัง : การทดลองหาฤดูปลูกมันสำปะหลัง
7 04003356 มันสำปะหลัง : ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวหลังจากการ ตัดต้นที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง
8 04003357 มันสำปะหลัง : ทดลองปลูกพืชแซมมันสำปะหลัง
9 04003358 มันสำปะหลัง : หาระยะปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องมือทุ่นแรงขนาดใหญ่
10 04003359 มันสำปะหลัง:ศึกษาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์มันสำปะหลัง
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 10 จากผลการค้นหาทั้งหมด 10 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th