ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2516
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 04003343 มันสำปะหลัง : รวบรวมและศึกษาพันธุ์มันสำปะหลัง
2 04003344 มันสำปะหลัง : คัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง
3 04003346 มันสำปะหลัง : ทดลองหาฤดูปลูกมันสำปะหลัง
4 04003347 มันสำปะหลัง : ความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูกและการกำจัดวัชพืชในมันสำปะหลัง
5 04003348 มันสำปะหลัง : ทดลองปลูกพืชแซมในมันสำปะหลัง
6 04003349 มันสำปะหลัง : ทดลองปลูกพืชแซมเปรียบเทียบในท้องถิ่น ต่าง ๆ
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 6 จากผลการค้นหาทั้งหมด 6 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th