ค้นหา

ผลงานวิจัย ไม่ระบุปี
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000002 Metaphase Karyotypes of Certain Species of the Drosophila montium Subgroup.
2 01000003 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาบางประการของยีสต์ที่เจริญในน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่น
3 01000004 มวลน้ำและการไหลเวียนในอ่าวไทย
4 01000005 การสร้างยีสต์สายพันธุ์ที่ทนกรดสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ โดยใช้โปรโตพลาสฟิวชั่นเทคนิค
5 01000009 โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนิเวศน์วิทยาทางพืชบางชนิด
6 01000011 สภาพนำไฟฟ้าของซิลิคอนอสัณฐาน
7 01000015 การตรวจสอบไข่มุกโดยวิธีเลาอี
8 01000016 Nonsymmetrical Bending of Polygonal Plate Structure.
9 01000019 การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากเครื่องรับโทรทัศน์สี
10 01000020 การศึกษาลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมทางชีววิทยาของแม่เพรียงบริเวณชายทะเล จังหวัดชลบุรี
11 01000023 การศึกษาพันธุ์ไม้พวกเอพิไฟท์ในป่าชายเลน
12 01000024 การสร้างบัคเตรีสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุง
13 01000025 การศึกษาสภาพแนวปะการังเกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
14 01000026 โปรแกรมสำหรับหาค่าความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบแกมมา
15 01000028 สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง บริเวณเกาะยอและเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี
16 01000065 ท้องฟ้าจำลองบนไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียน การสอน โลกและดวงดาว
17 01000068 การสร้างอุปกรณ์เพื่อศึกษาคุณสมบัติไฟฟ้าจากความร้อนของสารกึ่งตัวนำ
18 01000073 การกำหนดชนิดของระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น
19 01000075 ภัยธรรมชาติในประเทศไทย
20 01000078 การรีคิวส์สารประกอบเชิงซ้อนโพลีนิวเคลียร์ จำพวก "เฮกซอล" บางตัว
21 01000083 การปรับปรุงบันซิ่งแฟคเตอร์ของเครื่องกำเนิดนิวตรอนแบบห้วง
22 01000084 การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตเบื้องต้น
23 01000085 ความยุติธรรมและความเหมาะสมของข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน วิเคราะห์ โดยความน่าจะเป็น
24 01000086 การสำรวจน้ำบาดาลโดยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไมโครคอมพิวเตอร์
25 01000087 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพทางสถิติ
26 01000089 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
27 01000090 โปรแกรมสำเร็จรูป C-STAT
28 01000093 ความเป็นอิสระเชิงพีชคณิตของฟังก์ชันเลขคณิตเทียบกับการประสาน
29 01000095 การศึกษาปริมาณการแผ่รังสีอุลตราไวโอเลต จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประสิทธิภาพสูง
30 01000096 การสร้างโฮโลแกรมของตัวพยัญชนะไทย และตัวเลขไทยด้วยคอมพิวเตอร์
31 01000098 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2534
32 01000099 การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส
33 01000100 การศึกษาผลตอบสนองทางสเปคตรัมของเซลล์แสงอาทิตย์แบบหัวต่อ ระหว่างซิลิกอนอสัญฐานและผลึกซิลิกอน
34 01000101 การวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเฮทเทอร์โร จังค์ชั่นของสารกึ่งตัวนำ
35 01000102 การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอน พลังงานปานกลาง
36 01000104 การพัฒนาวิธีการยัดปริมาณกำมะถันในถ่านลิกไนต์ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
37 01000105 ภัยธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย
38 01000106 การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการคัดเลือกโครงการพัฒนาชนบทในระดับจังหวัด
39 01000108 การจัดทำบัญชีพลังงานและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
40 01000110 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศาสตร์
41 01000112 แนวความคิดบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทไทย
42 01000114 Frequency Syntesizen สำหรับ เอ ดี เอฟ เครื่องบิน
43 01000122 การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์กับงานดรรชนีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของสำนักบรรณสารการพัฒนา
44 01000123 การกำจัดศัตรูพืชด้วยคลื่นอัลทราโซนิก
45 01000124 วิธีประมาณค่าเชิงตัวเลขของวีเนอร์อินทิกรัล
46 01000129 การสำรวจพื้นที่ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เพื่อ กำหนดขอบเขตที่เหมาะสมของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
47 01000138 การตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของน้ำเสียจากแหล่งชุมชนเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
48 01000141 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
49 01000142 การสร้างสายอากาศยากิย่านเคเบิ้ลทีวี
50 01000144 เครื่องมือช่วยวัดและบันทึกผลสำหรับการทดลองทางฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ำ
51 01000145 การวิเคราะห์ปริมาณเสียงซึ่งคนกรุงเทพมหานคร ได้รับในรอบ 24 ชั่วโมง
52 01000157 บทบาทของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อการ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
53 01000159 การศึกษาลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของน้ำในบริเวณที่มี การทำนากุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
54 01000166 การพัฒนาระบบไปรษณีย์เสียงภาษาไทย
55 01000179 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
56 01000180 การแยกภาพของตัวอักษรโดยอัลกอริธึมแบบฟังก์ชั่นร่วม
57 01000187 การจัดทำแผนการจัดการและพัฒนาการใช้ที่ดินของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย
58 01000201 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งมะละกอแช่อิ่ม
59 01000208 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเรดาร์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพืชผลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก
60 01000209 แผนการจัดการของเสียในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม กรณีศึกษา : อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
61 01000215 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างบทเรียนช่วยการสอน
62 01000219 ผลของฟลูออรีนต่อสภาพการนำยวดยิ่งใน YBa2 Cu3 O7-x
63 01000220 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการโปรแกรมภาษาซี
64 01000224 เครื่องหาความสัมพันธ์ของสัญญาณโฟตอนโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
65 01000230 ศึกษาการสร้างแบบเรียนแบบโปรแกรมวิชาสถิติธุรกิจ เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
66 01000243 การวิเคราะห์องค์ประกอบวงโคจรของดาวคู่อุปราคาแบบใกล้ชิดโดยเทคนิคทางโฟโตเมตรี
67 01000278 ผลการจัดการการใช้ที่ดินที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
68 01000300 ผลของการเติมตะกั่วต่อความหนาแน่นกระแสวิกฤติของสารตัวนำยวดยิ่ง Bi2-x Pbx Sr2 Ca2 Cu3 Oy
69 01000545 การสุ่มศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและน้ำและการศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษา
70 01000567 การสร้างแก้วกันรังสีเอกซ์
71 01000845 Frequency Synthesizer สำหรับ เอ ดี เอฟ เครื่องบิน
72 01000847 วิเคราะห์ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเลยในรอบ 30 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2502-2535)
73 01000848 การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมสำรวจรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนการทดลอง
74 01000849 การแยกแฟกเตอร์ได้ทางซ้ายบน L (Rn)
75 01005536 การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
76 01005563 การเสื่อมสภาพของการนำยวดยิ่งใน YBa2 Cu3 O7-x เนื่องจากความชื้น
77 01005964 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
78 01006004 การวิเคราะห์สมมาตรของสมการ au/at (x,t)+u(x,t) au/ax (x,t) = G(u (x,t), u(x,t-Tau))
79 01008026 การแก้สมการ X4-Y4 =Z4 ในจำนวนเต็มเกาส์
80 01110146 การสร้างเครื่องวัดแอลกอฮอล์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลส้ม โดยใช้หัววัดก๊าซสารกึ่งตัวนำ
81 01190036 การศึกษาและสร้างชุดเครื่องมือไมเคิลสันอินเตอร์ฟีโรมิเตอร์
82 01190105 โครงการสมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำโดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล
83 01190107 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทย
84 01190110 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
85 01190146 การใช้พอลิเมอร์นาโนแอมพิพิลิคพอลิยูรีเธนในการดูดซับสารออแกนในคลอรีนจากดิน และการพยากรณ์การดูดซับ
86 01190157 การวิจัยด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี : ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม
87 01190171 การเตรียมวัสดุผสมระหว่างเซรามิกที่ไม่ตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักและพอลิเมอร์ เพื่อประยกุต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
88 01190172 พฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
89 01190173 การอินทิเกรตตามวิถีกับสายพอลิเมอร์ในตัวกลางแบบสุ่มสหสัมพันธ์พิสัยจำกัด
90 01190175 การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน โดยวิธีการทางสถิติขั้นสูงและนิวรอลเน็ตเวิร์ค
91 01190177 การวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุด้วยวิธีของไมเคิลสันอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์
92 01190179 การกำหนดจำนวนรอบของการจำลองข้อมูลด้วยค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย : กรณีศึกษาการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน
93 01190180 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด วิธีของ Theil และวิธีของ Brown-Mood
94 01190185 ผลของระยะอิสระเฉลี่ยต่อการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์
95 01190186 การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิตเมื่อข้อมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไม่เชิงเส้น
96 01190189 การศึกษาหารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
97 01009127 การทำแผนที่แสดงความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสู่ชั้นน้ำบาดาลในเขตเทศบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
98 01190191 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน
99 01190193 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน
100 01190200 การเตรียมและตรวจคุณลักษณะแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลีดีนฟลูออไรด์
 หน้า ถึง 84
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 8,395 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th