ค้นหา

รายงานจำนวนนักวิจัยในแต่ละสาขาที่ทำวิจัย
ลำดับ สาขา NRCT จำนวน
1 6
2 276
3 สาขาการศึกษา 2
4 สาขาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19
5 สาขาพลังงาน 11
6 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 20
7 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 2
8 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6
9 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 261
10 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 6
11 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 6
12 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 2
13 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 12
14 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 234
15 สาขาสังคมวิทยา 71
16 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 1
17 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 6
18 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 233
19 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 2
20 สาขาเศรษฐศาสตร์ 1
21 สาขาเศรษฐศาสตร์ 7สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th