ค้นหา

รายงานจำนวนนักวิจัยในแต่ละสาขาที่ทำวิจัย
ลำดับ สาขา NRCT จำนวน
1 6
2 276
3 Medical Sciences 16
4 สาขาการศึกษา 2
5 สาขาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19
6 สาขาพลังงาน 11
7 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 20
8 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 2
9 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6
10 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 261
11 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 6
12 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 6
13 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 2
14 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 12
15 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 234
16 สาขาสังคมวิทยา 71
17 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 1
18 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 6
19 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 233
20 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 2
21 สาขาเศรษฐศาสตร์ 1
22 สาขาเศรษฐศาสตร์ 7สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th