ค้นหา

รายงานจำนวนนักวิจัยในแต่ละสาขาที่ทำวิจัย
ลำดับ สาขา NRCT จำนวน
1 6
2 88
3 สาขาการศึกษา 1
4 สาขาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23
5 สาขาพลังงาน 12
6 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 20
7 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 1
8 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
9 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 258
10 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 1
11 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 2
12 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 3
13 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 2
14 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 2
15 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 230
16 สาขาสังคมวิทยา 69
17 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 1
18 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 2
19 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 228
20 สาขาเศรษฐศาสตร์ 1
21 สาขาเศรษฐศาสตร์ 3สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th