ค้นหา

รายงานจำนวนนักวิจัยในแต่ละสาขาที่ทำวิจัย
ลำดับ สาขา NRCT จำนวน
1 6
2 276
3 Medical Sciences 20
4 สาขาการศึกษา 2
5 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 20
6 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 30
7 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6
8 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 261
9 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 6
10 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 6
11 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 2
12 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 12
13 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 231
14 สาขาสังคมวิทยา 71
15 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 1
16 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 6
17 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 233
18 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 2
19 สาขาเศรษฐศาสตร์ 1
20 สาขาเศรษฐศาสตร์ 7สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th