ค้นหา

รายงานจำนวนนักวิจัยในแต่ละสาขาที่ทำวิจัย
ลำดับ สาขา NRCT จำนวน
1 6
2 Medical Sciences 20
3 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 1
4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 1สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th