ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5768
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2897
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2543
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2414
5 2280
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2073
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1938
8 1817
9 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1743
10 วิศาล บุปผเวส 1709
11 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1703
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1380
13 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1292
14 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1270
15 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1220
16 ธเนศ ต่วนชะเอม 1126
17 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1079
18 เจษฎา อิสเหาะ 1052
19 สุวะณา ศิลปารัตน์ 1038
20 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1024
21 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1022
22 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 996
23 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 996
24 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 982
25 วิวัฒน์ เสือสะอาด 956
26 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 950
27 925
28 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 923
29 สุเมตต์ ปุจฉาการ 908
30 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 900
31 จุมพล หนิมพานิช 868
32 อาซีซัน แกสมาน 848
33 ประยูร สวัสดี 840
34 วรโชค ไชยวงศ์ 824
35 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 815
36 บรรจบ ศรีภา 814
37 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 811
38 พงศ์เทพ จิระโร 805
39 ผ่องศรี มังกรทอง 778
40 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 766
41 ชัยยันต์ ไชยกาล 763
42 ผุสตี ปริยานนท์ 761
43 นิพนธ์ ตั้งธรรม 756
44 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 750
45 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 747
46 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 744
47 สมบูรณ์ มั่นความดี 744
48 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 720
49 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 720
50 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 715สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th