ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 3733
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 3693
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 3617
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2998
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2981
6 ยุวดี พีรพรพิศาล 2826
7 อำนาจ บุญอนนท์ 2757
8 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 2705
9 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2539
10 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 2311
11 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 2189
12 2042
13 วิศาล บุปผเวส 1990
14 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1917
15 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1705
16 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1646
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1602
18 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1568
19 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1539
20 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1485
21 พงศ์เทพ จิระโร 1480
22 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1475
23 ชัยยันต์ ไชยกาล 1470
24 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1456
25 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1445
26 วีระพันธ์ สุวรรณนามัย 1413
27 เจษฎา อิสเหาะ 1406
28 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1405
29 มรุต ญาณารณพ 1389
30 จุมพล หนิมพานิช 1372
31 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1364
32 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1363
33 คมกริช ศิลาทอง 1330
34 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1303
35 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1286
36 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1283
37 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1268
38 อรุณพร อิฐรัตน์ 1255
39 วรโชค ไชยวงศ์ 1236
40 จงมณี ตรีเงิน 1224
41 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1219
42 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 1208
43 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1206
44 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1204
45 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 1204
46 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1191
47 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 1189
48 บรรจบ ศรีภา 1187
49 สุรีย์ นานาสมบัติ 1187
50 บุญส่ง เอกพงษ์ 1163สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th