ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 จิระเดช แจ่มสว่าง 3135
2 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2992
3 2971
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2602
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2439
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2378
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 2322
8 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2234
9 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 2051
10 1920
11 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1895
12 วิศาล บุปผเวส 1786
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1637
14 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1410
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1394
16 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1378
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1353
18 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1301
19 ชัยยันต์ ไชยกาล 1250
20 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1246
21 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1218
22 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1201
23 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 1201
24 เจษฎา อิสเหาะ 1173
25 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1154
26 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1134
27 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1132
28 พงศ์เทพ จิระโร 1107
29 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1101
30 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1082
31 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1073
32 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1057
33 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1053
34 จุมพล หนิมพานิช 1037
35 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1033
36 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1024
37 คมกริช ศิลาทอง 1015
38 วรโชค ไชยวงศ์ 1013
39 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1008
40 สุรีย์ นานาสมบัติ 1004
41 1000
42 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 988
43 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 983
44 บุญส่ง เอกพงษ์ 958
45 อาซีซัน แกสมาน 955
46 มรุต ญาณารณพ 951
47 อรุณพร อิฐรัตน์ 944
48 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 939
49 บรรจบ ศรีภา 934
50 ประยูร สวัสดี 921สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th