ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 จิระเดช แจ่มสว่าง 3292
2 3287
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 3225
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2745
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2622
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2523
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 2479
8 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2365
9 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 2312
10 1961
11 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1952
12 วิศาล บุปผเวส 1830
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1688
14 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 1615
15 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1448
16 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1446
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1433
18 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1419
19 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1382
20 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1334
21 ชัยยันต์ ไชยกาล 1323
22 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1295
23 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1260
24 เจษฎา อิสเหาะ 1244
25 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1193
26 พงศ์เทพ จิระโร 1189
27 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1183
28 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1176
29 คมกริช ศิลาทอง 1165
30 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1148
31 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1147
32 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1135
33 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1113
34 จุมพล หนิมพานิช 1102
35 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1101
36 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1088
37 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1072
38 วรโชค ไชยวงศ์ 1072
39 มรุต ญาณารณพ 1071
40 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1065
41 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 1061
42 สุรีย์ นานาสมบัติ 1054
43 1033
44 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 1033
45 บุญส่ง เอกพงษ์ 1011
46 อาซีซัน แกสมาน 1005
47 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 1003
48 อรุณพร อิฐรัตน์ 1001
49 จงมณี ตรีเงิน 994
50 บรรจบ ศรีภา 993สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th