ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 จิระเดช แจ่มสว่าง 3071
2 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2927
3 2841
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2558
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2378
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2328
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 2267
8 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2014
9 1900
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1863
11 วิศาล บุปผเวส 1767
12 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 1710
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1599
14 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1394
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1368
16 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1357
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1310
18 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1281
19 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1219
20 ชัยยันต์ ไชยกาล 1175
21 เจษฎา อิสเหาะ 1140
22 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1133
23 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1110
24 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1109
25 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1106
26 พงศ์เทพ จิระโร 1085
27 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1055
28 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1051
29 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1031
30 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1030
31 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1012
32 จุมพล หนิมพานิช 1002
33 986
34 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 981
35 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 980
36 วรโชค ไชยวงศ์ 979
37 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 978
38 อาซีซัน แกสมาน 929
39 อรุณพร อิฐรัตน์ 916
40 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 913
41 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 904
42 บรรจบ ศรีภา 903
43 ประยูร สวัสดี 896
44 บุญเลิศ อาชีวระงับโรค 890
45 จงมณี ตรีเงิน 877
46 ณัฐพร พรหมรส 866
47 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 842
48 นิพนธ์ ตั้งธรรม 840
49 ผุสตี ปริยานนท์ 840
50 ผ่องศรี มังกรทอง 839สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th