ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 จิระเดช แจ่มสว่าง 3111
2 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2971
3 2913
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2582
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2414
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2356
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 2297
8 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2219
9 1913
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1883
11 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 1782
12 วิศาล บุปผเวส 1779
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1622
14 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1404
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1383
16 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1369
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1338
18 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1293
19 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1236
20 ชัยยันต์ ไชยกาล 1215
21 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1204
22 เจษฎา อิสเหาะ 1164
23 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1162
24 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1146
25 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1126
26 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1120
27 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 1104
28 พงศ์เทพ จิระโร 1098
29 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1096
30 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1070
31 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1065
32 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1045
33 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1043
34 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1025
35 จุมพล หนิมพานิช 1024
36 คมกริช ศิลาทอง 1006
37 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1003
38 วรโชค ไชยวงศ์ 1002
39 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 999
40 สุรีย์ นานาสมบัติ 995
41 993
42 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 979
43 บุญส่ง เอกพงษ์ 953
44 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 944
45 อาซีซัน แกสมาน 942
46 มรุต ญาณารณพ 937
47 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 932
48 อรุณพร อิฐรัตน์ 931
49 บรรจบ ศรีภา 921
50 ประยูร สวัสดี 912สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th