ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5933
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2991
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2815
4 2558
5 อนุภาพ ถิรลาภ 2494
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2270
7 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2199
8 ยุวดี พีรพรพิศาล 2178
9 1849
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1810
11 วิศาล บุปผเวส 1747
12 สุวะณา ศิลปารัตน์ 1552
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1549
14 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 1461
15 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1364
16 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1326
17 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1325
18 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1255
19 ธเนศ ต่วนชะเอม 1209
20 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1127
21 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1109
22 เจษฎา อิสเหาะ 1101
23 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1072
24 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1067
25 ชัยยันต์ ไชยกาล 1043
26 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1024
27 พงศ์เทพ จิระโร 1021
28 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1016
29 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1001
30 สุเมตต์ ปุจฉาการ 993
31 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 985
32 966
33 จุมพล หนิมพานิช 945
34 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 943
35 วรโชค ไชยวงศ์ 932
36 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 901
37 อาซีซัน แกสมาน 888
38 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 884
39 อรุณพร อิฐรัตน์ 878
40 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 878
41 ประยูร สวัสดี 872
42 บรรจบ ศรีภา 863
43 บุญเลิศ อาชีวระงับโรค 817
44 ผ่องศรี มังกรทอง 815
45 ผุสตี ปริยานนท์ 807
46 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 804
47 นิพนธ์ ตั้งธรรม 800
48 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 799
49 สมบูรณ์ มั่นความดี 787
50 ณัฐพร พรหมรส 785สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th