ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 จิระเดช แจ่มสว่าง 3232
2 3166
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 3118
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2694
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2563
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2469
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 2424
8 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2318
9 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 2226
10 1939
11 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1925
12 วิศาล บุปผเวส 1806
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1662
14 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 1445
15 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1426
16 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1421
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1407
18 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1396
19 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1320
20 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1314
21 ชัยยันต์ ไชยกาล 1295
22 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1271
23 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1237
24 เจษฎา อิสเหาะ 1213
25 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1173
26 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1160
27 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1154
28 พงศ์เทพ จิระโร 1145
29 คมกริช ศิลาทอง 1118
30 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1117
31 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1112
32 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1104
33 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1089
34 จุมพล หนิมพานิช 1079
35 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1077
36 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1069
37 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1050
38 วรโชค ไชยวงศ์ 1046
39 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1040
40 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 1028
41 สุรีย์ นานาสมบัติ 1022
42 มรุต ญาณารณพ 1017
43 1014
44 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 1007
45 บุญส่ง เอกพงษ์ 985
46 อาซีซัน แกสมาน 982
47 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 977
48 อรุณพร อิฐรัตน์ 975
49 บรรจบ ศรีภา 966
50 จงมณี ตรีเงิน 958สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th