ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 3536
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 3474
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 3430
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2898
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2766
6 ยุวดี พีรพรพิศาล 2677
7 อำนาจ บุญอนนท์ 2648
8 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2489
9 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 2488
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 2072
11 2012
12 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 1976
13 วิศาล บุปผเวส 1912
14 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1788
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1541
16 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1538
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1507
18 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1502
19 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1477
20 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1397
21 ชัยยันต์ ไชยกาล 1392
22 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1381
23 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1338
24 เจษฎา อิสเหาะ 1320
25 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1307
26 พงศ์เทพ จิระโร 1287
27 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1278
28 คมกริช ศิลาทอง 1262
29 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1253
30 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1253
31 มรุต ญาณารณพ 1247
32 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1214
33 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1207
34 จุมพล หนิมพานิช 1195
35 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1185
36 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1167
37 วรโชค ไชยวงศ์ 1165
38 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1148
39 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1139
40 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 1136
41 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1132
42 สุรีย์ นานาสมบัติ 1130
43 อรุณพร อิฐรัตน์ 1120
44 วีระพันธ์ สุวรรณนามัย 1116
45 จงมณี ตรีเงิน 1115
46 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 1107
47 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 1102
48 บุญส่ง เอกพงษ์ 1081
49 บรรจบ ศรีภา 1076
50 1067สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th