ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 3648
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 3570
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 3523
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2955
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2885
6 ยุวดี พีรพรพิศาล 2760
7 อำนาจ บุญอนนท์ 2710
8 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 2646
9 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2518
10 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 2182
11 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 2116
12 2031
13 วิศาล บุปผเวส 1957
14 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1829
15 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1626
16 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1593
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1557
18 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1536
19 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1510
20 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1439
21 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1430
22 ชัยยันต์ ไชยกาล 1430
23 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1417
24 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1407
25 พงศ์เทพ จิระโร 1383
26 เจษฎา อิสเหาะ 1364
27 มรุต ญาณารณพ 1328
28 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1325
29 คมกริช ศิลาทอง 1303
30 จุมพล หนิมพานิช 1296
31 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1294
32 วีระพันธ์ สุวรรณนามัย 1294
33 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1285
34 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1278
35 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1245
36 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1226
37 วรโชค ไชยวงศ์ 1208
38 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1203
39 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1195
40 อรุณพร อิฐรัตน์ 1185
41 จงมณี ตรีเงิน 1181
42 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1178
43 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1175
44 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 1172
45 สุรีย์ นานาสมบัติ 1158
46 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 1147
47 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 1141
48 บรรจบ ศรีภา 1129
49 บุญส่ง เอกพงษ์ 1121
50 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1119สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th