ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 จิระเดช แจ่มสว่าง 3161
2 3032
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 3020
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2622
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2472
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2396
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 2347
8 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2251
9 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 2127
10 1927
11 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1907
12 วิศาล บุปผเวส 1795
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1647
14 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1415
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1402
16 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1382
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1372
18 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 1330
19 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1305
20 ชัยยันต์ ไชยกาล 1270
21 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1255
22 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1253
23 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1224
24 เจษฎา อิสเหาะ 1195
25 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1160
26 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1142
27 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1139
28 พงศ์เทพ จิระโร 1119
29 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1105
30 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1093
31 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1078
32 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1064
33 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1059
34 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1059
35 จุมพล หนิมพานิช 1052
36 คมกริช ศิลาทอง 1048
37 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1039
38 วรโชค ไชยวงศ์ 1027
39 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1017
40 สุรีย์ นานาสมบัติ 1010
41 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 1004
42 1003
43 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 995
44 มรุต ญาณารณพ 972
45 บุญส่ง เอกพงษ์ 968
46 อาซีซัน แกสมาน 964
47 อรุณพร อิฐรัตน์ 954
48 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 948
49 บรรจบ ศรีภา 945
50 จงมณี ตรีเงิน 932สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th