ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5936
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2994
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2815
4 2567
5 อนุภาพ ถิรลาภ 2496
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2269
7 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2201
8 ยุวดี พีรพรพิศาล 2181
9 1851
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1811
11 วิศาล บุปผเวส 1743
12 สุวะณา ศิลปารัตน์ 1585
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1551
14 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 1468
15 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1359
16 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1330
17 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1326
18 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1255
19 ธเนศ ต่วนชะเอม 1213
20 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1127
21 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1112
22 เจษฎา อิสเหาะ 1105
23 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1075
24 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1071
25 ชัยยันต์ ไชยกาล 1050
26 พงศ์เทพ จิระโร 1029
27 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1026
28 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1018
29 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1002
30 สุเมตต์ ปุจฉาการ 996
31 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 987
32 967
33 จุมพล หนิมพานิช 951
34 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 945
35 วรโชค ไชยวงศ์ 936
36 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 910
37 อาซีซัน แกสมาน 893
38 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 884
39 อรุณพร อิฐรัตน์ 878
40 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 878
41 ประยูร สวัสดี 874
42 บรรจบ ศรีภา 865
43 บุญเลิศ อาชีวระงับโรค 817
44 ผ่องศรี มังกรทอง 815
45 ผุสตี ปริยานนท์ 808
46 นิพนธ์ ตั้งธรรม 805
47 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 805
48 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 800
49 สมบูรณ์ มั่นความดี 791
50 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 787สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th