ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5730
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2871
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2504
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2392
5 2228
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2051
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1915
8 1799
9 วิศาล บุปผเวส 1700
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1681
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1624
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1361
13 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1288
14 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1259
15 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1215
16 ธเนศ ต่วนชะเอม 1116
17 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1075
18 เจษฎา อิสเหาะ 1046
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1017
20 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1015
21 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 989
22 วิวัฒน์ เสือสะอาด 944
23 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 942
24 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 919
25 914
26 สุวะณา ศิลปารัตน์ 897
27 สุเมตต์ ปุจฉาการ 895
28 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 892
29 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 880
30 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 871
31 จุมพล หนิมพานิช 862
32 อาซีซัน แกสมาน 840
33 ประยูร สวัสดี 833
34 วรโชค ไชยวงศ์ 814
35 บรรจบ ศรีภา 803
36 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 803
37 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 800
38 พงศ์เทพ จิระโร 797
39 ผ่องศรี มังกรทอง 771
40 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 754
41 ผุสตี ปริยานนท์ 754
42 นิพนธ์ ตั้งธรรม 748
43 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 746
44 สมบูรณ์ มั่นความดี 736
45 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 731
46 ชัยยันต์ ไชยกาล 721
47 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 721
48 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 711
49 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 711
50 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 708สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th