ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5819
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2925
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2583
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2441
5 2358
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2096
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1966
8 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1901
9 1831
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1727
11 วิศาล บุปผเวส 1715
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1428
13 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1300
14 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1278
15 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1226
16 สุวะณา ศิลปารัตน์ 1204
17 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 1156
18 ธเนศ ต่วนชะเอม 1140
19 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1113
20 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1084
21 เจษฎา อิสเหาะ 1064
22 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1032
23 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1031
24 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1002
25 วิวัฒน์ เสือสะอาด 971
26 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 956
27 937
28 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 931
29 สุเมตต์ ปุจฉาการ 919
30 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 907
31 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 887
32 จุมพล หนิมพานิช 884
33 อาซีซัน แกสมาน 858
34 ประยูร สวัสดี 846
35 วรโชค ไชยวงศ์ 840
36 พงศ์เทพ จิระโร 830
37 บรรจบ ศรีภา 829
38 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 823
39 ชัยยันต์ ไชยกาล 820
40 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 788
41 ผ่องศรี มังกรทอง 786
42 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 773
43 ผุสตี ปริยานนท์ 768
44 นิพนธ์ ตั้งธรรม 767
45 สมบูรณ์ มั่นความดี 756
46 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 755
47 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 755
48 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 733
49 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 732
50 พนิต กิจสุบรรณ 729สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th