ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5879
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2953
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2769
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2461
5 2416
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2148
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 2141
8 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2127
9 1839
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1784
11 วิศาล บุปผเวส 1728
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1522
13 สุวะณา ศิลปารัตน์ 1373
14 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 1369
15 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1310
16 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1299
17 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1239
18 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1238
19 ธเนศ ต่วนชะเอม 1171
20 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1097
21 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1097
22 เจษฎา อิสเหาะ 1080
23 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1046
24 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1045
25 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1013
26 ชัยยันต์ ไชยกาล 995
27 วิวัฒน์ เสือสะอาด 995
28 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 989
29 พงศ์เทพ จิระโร 984
30 สุเมตต์ ปุจฉาการ 974
31 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 969
32 948
33 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 924
34 วรโชค ไชยวงศ์ 914
35 จุมพล หนิมพานิช 910
36 อาซีซัน แกสมาน 872
37 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 863
38 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 862
39 ประยูร สวัสดี 858
40 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 849
41 บรรจบ ศรีภา 843
42 อรุณพร อิฐรัตน์ 805
43 ผ่องศรี มังกรทอง 797
44 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 787
45 ผุสตี ปริยานนท์ 786
46 นิพนธ์ ตั้งธรรม 783
47 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 775
48 บุญเลิศ อาชีวระงับโรค 773
49 สมบูรณ์ มั่นความดี 771
50 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 767สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th