ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5683
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2825
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2469
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2366
5 2157
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2034
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1889
8 1782
9 วิศาล บุปผเวส 1690
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1665
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1596
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1334
13 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1283
14 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1241
15 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1209
16 ธเนศ ต่วนชะเอม 1106
17 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1068
18 เจษฎา อิสเหาะ 1038
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1009
20 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1004
21 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 985
22 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 936
23 วิวัฒน์ เสือสะอาด 928
24 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 914
25 903
26 สุเมตต์ ปุจฉาการ 882
27 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 878
28 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 856
29 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 850
30 จุมพล หนิมพานิช 850
31 อาซีซัน แกสมาน 836
32 ประยูร สวัสดี 827
33 วรโชค ไชยวงศ์ 808
34 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 792
35 บรรจบ ศรีภา 791
36 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 790
37 พงศ์เทพ จิระโร 788
38 ผ่องศรี มังกรทอง 765
39 ผุสตี ปริยานนท์ 745
40 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 743
41 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 741
42 นิพนธ์ ตั้งธรรม 737
43 สมบูรณ์ มั่นความดี 726
44 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 718
45 สุวะณา ศิลปารัตน์ 706
46 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 703
47 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 702
48 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 699
49 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 696
50 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 693สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th