ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 9 รายการ จาก " Xanthomonas " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 03000268 การผลิตแซนแทนกัมจากแบคทีเรีย Xanthomonas campestris เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
2 03000396 การศึกษาอิทธิพลของพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Xanthomonas Campestris
3 04003099 การตรวจสอบการถ่ายทอดเชื้อ Xanthomonas campestris pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนโดยผ่านทางเมล็ดถั่วเหลือง
4 04003387 การศึกษาเนื้อเยื่อพืชเป็นโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง และ bacteriophage ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
5 04004227 การวิเคราะห์ plasmid และการจำแนก races ของ Xanthomonas campestris pathovar visicatoria
6 04010047 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช Xanthomonas spp. ที่มีประสิทธิภาพ ในการผลิตสารโพลีแซคคาไรด์
7 04010299 การจำแนกลักษณะสายพันธุ์ของ Xanthomonas campestris pv. glycines โดยวิธี random amplified polymorphic DNA (RAPD)
8 04090134 การใช้เทคนิคทางเซรุ่มวิทยาในการตรวจสอบเชื้อ Xanthomonas campestris pv. vericatoria จากเมล็ดมะเขือเทศ
9 04190289 การศึกษาปัจจัยการเติมอากาศ ที่มีผลต่อการผลิตแซนแทนกัมจากแบคทีเรีย Xanthomonas campestris TISTR 1100
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 9 จากผลการค้นหาทั้งหมด 9 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th