ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 37 รายการ จาก " Salmonella " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 02000589 การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
2 02001323 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อและการศึกษาระบาดวิทยาของ Salmonella Typhimurium multidrug-resistant DT104 ในประเทศไทย ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
3 02007036 เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาแอนติบอดี ต่อเชื้อ Salmonella typhi โดยวิธี Passive Hemagglutination กับ Widal Test
4 02010749 การศึกษาปัญหาและแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ในส้มตำที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
5 02020280 การศึกษาการจำแนกโคลนของ Salmonella enteritidis ด้วยเทคนิค Random Amplifid Polymorphic DNA (RAPD)
6 02190604 โครงการการพัฒนาวิธีรวดเร็วในการตรวจหา Salmonella ในเนื้อสัตว์ โดยใช้เทคนิค Immunomagnetic Separation.
7 04010261 ผลของกรดเปอร์รอกซีแอซีติกต่อการเจริญของ Salmonella sp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
8 04010876 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Salmonella spp. แบบว่องไวในเนื้อสัตว์สดและผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออกโดยใช้ Single primer ร่วมกับ spp.
9 04010907 การศึกษาการอยู่รอดของ Salmonella spp. สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ ที่แยกได้จากเนื้อสุกรบริโภคภายในประเทศ ต่อภาวะความเครียดแบบจำลองของระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (gastrointestinal stress)
10 04062824 การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซีแอซิติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิด ที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
11 04093333 การเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อ Rambach agar และ MSRV agar กับ differential medium ชนิดอื่นๆ สำหรับ การตรวจหา Salmonella ในอาหารที่มีค่าวอเตอร์แอ๊คติวิตี้สูงและอาหารที่มีค่าวอเตอร์แอ๊คติวิตี้ต่ำ
12 04101899 การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E. Coli และ Salmonella Spp. และปริมาณโลหะหนักสังกะสี ทองแดง แคดเมียม และตะกั่ว ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้จากฟาร์มสุกร
13 04190533 การพัฒนาวิธี Immunomagnetic Separation สำหรับการตรวจหา Salmonella ที่พบมากในประเทศไทย
14 04190791 การเฝ้าระวังการดื้อต่อยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะของ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย
15 04191340 กลไกการต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ E. coli และ Salmonella ที่แยกจากสัตว์บริโภคในประเทศไทย
16 04192148 อิทธิพลของกรดแอสคอร์บิกและอุณหภูมิต่อการรอดชีวิตของเชื้อ Salmonella sp. ที่อยู่ในสภาวะเครียดด้วยความร้อนในสารละลายเชื้อบริสุทธิ์และเนื้อสุกร
17 04192213 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับโลหะหนัก (Zinc และ Copper) และปริมาณของเชื้อ E.coli และ Salmonella spp. ในน้ำเสียและดินที่ได้จากฟาร์มสุกร
18 05190672 การศึกษาสภาวะอบแห้งที่เหมาะสมในการทำลาย Salmonella ในผลิตภัณฑ์กระดูกอัด
19 05191091 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ที่มีต่อลักษณะการเกาะตัวบนผิวหน้าอาหารและการต้านทานความร้อนของ Salmonella ในระหว่างการอบแห้ง
20 150170600000121 การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ที่มีความไวสูง
21 150190500000047 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ PCR และอาหารเลี้ยงเชื้อ DSM-1 กับวิธีมาตรฐาน ISO 6579:2004 สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella จากวัตถุดิบอาหารและตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภค
22 152070500100051 การตรวจสอบหาเชื้อแบคทีเรีย Salmonella , Vibrios และ E.coli ในฟาร์มเลี้ยงปลานิลในจังหวัดชลบุรี
23 152170500200167 การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ที่ความไวสูง
24 152190100000397 การเปรียบเทียบผลการตรวจเชื้อ Salmonella ระหว่างวิธี MSRV plated กับวิธี MSRV tube จากตัวอย่างจำลอง
25 252170100000147 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ Salmonella ในไก่เนื้อและไก่ไข่
26 350180401001421 Cross protection agains Salmonella gallinarum and Salmonella Enteriditis following vaccination with Poulvac ST vaccine and Poulvac SC
27 350180401001424 ประสิทธิภาพของ Competitive exclusion (CE) ในการต้านเชื้อ Salmonella Typhimurium ในไก่ปลอดเชื้อ Salmonella Typhimurium
28 350180401001433 ประสิทธิภาพของวัคซีนซัลโมเนลลาเชื้อตายในการป้องกันการติดเชื้อ Salmonella Enteritidis
29 350180401001435 Combination effcacies of tiamulin/colistin to Enterotoxigenic Escherichai coli (ETEC) and Salmonella isolated from pigs with diarrhea
30 350180401001510 Effect of effective microorganisms (Bio-Carea) on growth performance, ammonia reduction, hematological changes, and prevalence of Salmonella enterica and Campylobacter spp. In broilers
31 350180401002270 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยการจัดจำแนกด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
32 350180401002754 การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E-Coli และ Salmonella sp. และปริมาณโลหะหนัก Zinc. Copper, Cadmium และ Mercury ในอาหารน้ำเสีย และน้ำใช้จากฟาร์มสุกร
33 350180401002755 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับโลหะหนัก (zinc และ copper) และปริมาณของเชื้อ E.coli และ Salmonella sp. ในน้ำเสียและดินที่ได้จากฟาร์มสุกร
34 350180401015254 Detection of Salmonella spp. Contaminated in salted egg by PCR method compared to conventional culture method.
35 350180401018052 การลดจำนวนเชื้อ Salmonella Anatum บนเนื้อสุกรสดด้วยกรดอะซิติก
36 352180401002099 การพัฒนาใช้สีย้อมดีเอ็นเอร่วมกับปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ที่มีชีวิตในเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์
37 352180401009112 การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธี Salmonella assay
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 37 จากผลการค้นหาทั้งหมด 37 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th