ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 230 รายการ จาก " เปรียบเทียบ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000229 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกเมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อสมมติของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
2 01000496 ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโอโซนกับออกซิเจนที่ละลายน้ำ ที่อุณหภูมิต่างๆ ในการล้างผักกาดขาวที่มีสารพิษตกค้างเอ็นโดซัลแฟน ในภาชนะพิเศษ
3 01190372 ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำหลาก-ดินถล่ม กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัย กับพื้นที่ประสบภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์
4 01190439 การวิจัยเปรียบเทียบโครงสร้างธรณีวิทยาแปรสัณฐานและวิวัฒนาการของสภาพธรณีวิทยา บริเวณแนวคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ และแนวเทือกเขาเจียงโช่ง-โมเจียง (ยูนนาน)
5 02000378 การศึกษาเปรียบเทียบ : ผลของการรักษาโรคเรื้อนด้วยยาชุดที่มียาร่วมต่างๆ ชนิดกัน
6 02000381 การศึกษาเปรียบเทียบผลการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยโรคจิตแบบปกติและแบบประชุมสัมมนา ณ โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น
7 02000454 เปรียบเทียบผลการตรวจทางอิมมูโนวิทยาและปรสิตวิทยาเพื่อศึกษาความรุนแรงของการติดเชื้อและระบาดวิทยาของ Strongyloides stercoralis
8 02000490 ความชุกและความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอ : การศึกษาเปรียบเทียบในสองชุมชนที่ความครอบคลุมการมีส้วมต่างกัน
9 02000557 การศึกษาเปรียบเทียบของจุลชีพก่อนและขณะที่คลินิกทางทันตกรรมเปิดบริการผู้ป่วย
10 02000615 การศึกษาเปรียบเทียบผลการคัดเลือดตนเองกับผลการตรวจโรคในเลือดผู้บริจาค โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2536-2538
11 02001012 เปรียบเทียบผลการตรวจโรคหูและการได้ยินของผู้สูงอายุและการรักษาโดยแพทย์ทั่วไปกับแพทย์เฉพาะทาง
12 02001036 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการย้อมสี การเพาะเชื้อ และการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อแบคทีเรียในน้ำไขสันหลัง
13 02007036 เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาแอนติบอดี ต่อเชื้อ Salmonella typhi โดยวิธี Passive Hemagglutination กับ Widal Test
14 02008815 เปรียบเทียบผลการวางยาสลบผู้ป่วย โดยใช้ Laryngeal Mask Airway (LMA) และ Standard Face Mask (FM) ของนักเรียนวิสัญญีพยาบาล
15 02008843 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพพาราฟฟินแวกซ์เมื่อนำมาใช้แทนแฟนทอมมาตรฐานในหน่วยรังสีรักษา
16 02009286 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
17 02010354 การติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย (เปรียบเทียบวิธีผ่าตัดโดยเทคนิค Modified Duhamel กับ Soave-Boley)
18 02020556 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการปฏิบัติได้จริง ของวิธีการนับทารกนั้นในครรภ์
19 02020595 การศึกษาแบบเปิดฉลากในหลายสถาบัน เพื่อเปรียบเทียบผลการักษาในผู้ป่วยโรคปอดบวมจากการติดเชื้อในชุมชนโดยยาโทรฟล๊อกซาซินชนิดรับประทานกับยาเซฟซ๊อกซินอะเซติลชนิดรับประทานร่วมหรือไม่ร่วมกับยาอริโทรมัยซิน เอซิลซัดซิเนต
20 02020698 เปรียบเทียบผลการคาดคะเนอายุครรภ์ระหว่างการใช้สายวัดกับการใช้อัสตราซาวนด์
21 02020788 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีตรวจนับจำนวนลิมโฟชัยท์ชนิด CD4 และ CD8 ในผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี โดยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ และเครื่องฟลูออริมิเตอร์แบบปริมาตรน้อย
22 02120101 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ต้นทุนของท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะและพลาสติก ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
23 02190159 การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และแบ่งแยกชนิดของพยาธิเท้าช้างชนิดบรูเกียในแมวพาหะกับสิ่งมีชีวิตเจ้าบ้านอื่นในระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
24 02190199 เปรียบเทียบการตรวจหา Ph chromosome ใน chronic myeloidleukemia โดยวิธีไซโตเจเนติคส์กับวิธีตรวจหา bcr/abl m RNA โดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
25 02190369 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดาหลังคลอดครรภ์แรก และครรภ์หลังในโรงพยาบาลสระบุรี
26 02190703 เปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการสอนผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว กับการให้ข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วย
27 03000163 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตสารปฏิชีวนะ โดยเชื้อ Micromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
28 03008390 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาทาผิวหนังต้าน เชื้อราที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
29 04000050 เปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน โดยการกลั่นและโดยวิธีเทียบสี
30 04000114 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพชนิด ของเชื้อรา เอ็นโดไมโคไรซ่า ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสง
31 04000115 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพชนิด ของเชื้อรา เอ็นโดไมโคไรซ่า ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียว
32 04000116 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพชนิด ของเชื้อรา เอ็นโดไมโคไรซ่า ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง
33 04000142 เปรียบเทียบความต้องการปุ๋ยของฝ้าย 4 พันธุ์
34 04000460 การศึกษาและเปรียบเทียบ มะม่วงพันธุ์ดีของไทย
35 04000520 การศึกษาเปรียบเทียบ การใช้ต้นตอลำไยพันธุ์ต่าง ๆ
36 04000583 การทดสอบและเปรียบเทียบ พันธุ์ผักกาดเขียว กวางตุ้ง
37 04000598 การศึกษาเปรียบเทียบ ในด้านโภชนาการของโสมกินใบ
38 04000610 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชบางชนิด ในสวนกาแฟ
39 04001062 เปรียบเทียบการจัดการดินบางวิธี ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวโพด
40 04001219 เปรียบเทียบการสร้างแอนติบอดี้และภูมิคุ้มกันโรคใน ปลาดุกด้าน ภายหลังจากฉีดวัคซีนที่แตกต่างกัน 2 ชนิด
41 04001577 การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว II เปรียบเทียบ วิธีการปักดำข้าวและวิธีการเลี้ยงขยายแหนแดง
42 04001665 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของสารเคมีเร่ง น้ำยาง (เค 241/4)
43 04001728 การทดลองจัดระบบพืชแซมระหว่างแถวยาง ในสภาพที่มีการ เปรียบเทียบวิธีการกำจัดวัชพืช ซึ่งมีผลต่อการ เจริญเติบโตของต้นยางและผลผลิตของพืชแซมยาง (เค 225/ พี อาร์ 1, เค 222/เคที 1)
44 04002138 การปรับปรุงและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องพ่น สารประกอบคานหัวฉีดกับการพ่นสารแบบน้ำน้อย และน้ำมาก เพื่อกำจัดศัตรูฝ้าย
45 04002148 การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพ่นสารปราบศัตรูพืชแบบต่าง ๆ เพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม
46 04002178 เปรียบเทียบประชากรปูนา ในเขตนาน้ำฝนและนาชลประทาน
47 04002520 การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว V. เปรียบเทียบ แหล่งของปุ๋ยฟอสเฟตต่าง ๆ ที่ได้จากปุ๋ยอินทรีย์
48 04002536 เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดและข้าวฟ่าง เมื่อปลูกล่าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
49 04002553 เปรียบเทียบวิธีการพ่นสารเคมีและเชื้อไวรัส เพื่อกำจัดแมลงศัตรูกะหล่ำปลี
50 04002554 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพ่นสารแบบใช้น้ำน้อยและ ไม่ใช้น้ำ เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูกะหล่ำปลี
51 04002678 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย
52 04002692 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงบางชนิด ในการป้องกันกำจัดแมลงปากดูดของหม่อน
53 04003228 การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสายวัดประมาณน้ำหนักในการ ประมาณน้ำหนักกระบือและโค
54 04003445 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสายวัดประมาณน้ำหนักในการประมาณน้ำหนักกระบือและโค
55 04003709 การศึกษาและเปรียบเทียบชนิดเซรุ่มของเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโรคสัตว์น้ำในประเทศไทยและญี่ปุ่น
56 04004118 เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน
57 04004194 การศึกษาเปรียบเทียบวัตถุดิบอาหารสัตว์ท้องถิ่น เพื่อผลิตเป็ดเนื้อพื้นเมือง
58 04004664 เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดสะเดาและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาว
59 04004683 การศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรีกับแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
60 04004722 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวัดปริมาณอินทรีย์วัตถุของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61 04010051 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำอัดลม ที่มีต่อการยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบ
62 04010215 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางพันธุกรรม และการวัดความผันแปรทางพันธุกรรม ของประชากรกบนา (Rana Rugulosa) ในประเทศไทย
63 04010895 เปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชในคะน้าจีน
64 04010901 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 ที่เก็บรักษาไว้ในสภาพปกติ โดยวิธีการทดสอบที่แตกต่าง
65 04021195 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องมือประมงพื้นบ้านประเภทลอบจับสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก : ลอบปลาในแนวปะการัง
66 04061614 การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงามร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดินในระบบปิด (ระยะที่ 2) : เปรียบเทียบการผลิตปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ำในระบบ Sand Culture, Nutrient Film Tchnique และ Deep Flow Technique
67 04065350 เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ
68 04096490 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบ้านในเมืองและชนบท : ระบบเกษตรแบบสวนบ้านในประเทศไทย
69 04097274 การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินในเขตชลประทานในประเทศไทย
70 04100027 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกร้า ที่ผลิตจากปลาดุกจากธรรมชาติและปลาดุกเลี้ยง
71 04190670 เปรียบเทียบผลการเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยจากแม่กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด
72 04191113 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาหร่ายทะเล 4 ชนิด ในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำทั้งจากการเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus Coioides Hamilton, 1822)
73 04191805 เปรียบเทียบวิธีการให้ปุ๋ยในการปลูกกุหลาบร่วมกับระบบให้น้ำหยดที่ควบคุมโดย Tensiometer
74 05000745 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 โดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูปดิจิตอลกับการสอนปกติ
75 05010311 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัยในการเรียนวิชาการถ่ายภาพ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับแบบเรียนของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
76 05010843 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กเบากับโครงสร้างไม้ขนาดเล็ก
77 05190033 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ Plastic Anisotropy ในงานขึ้นรูปโลหะแผ่น
78 06008176 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตการศึกษา 2 และ 3
79 06011611 ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา-ล้านช้าง การศึกษาเปรียบเทียบ ประเพณี 12 เดือน
80 06190150 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
81 06190428 การวิเคราะห์เปรียบเทียบและตรวจสอบความเข้มข้นของปรากฏการณ์เกาะความร้อน ในเมืองหลักของประเทศไทย
82 08000285 การจำแนกแตกต่างระหว่างเมือง : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
83 08190233 เปรียบเทียบนโยบายการจัดการปัญหาชนกลุ่มน้อยของประเทศมุสลิม : ศึกษากรณี มาเลเซีย อินโดนีเซีย และตุรกี
84 09000727 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
85 09000891 ตลาดซื้อขายล่วงหน้าในเอเซีย : การศึกษาเปรียบเทียบ
86 09001015 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
87 09001046 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
88 09008066 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพ
89 09008200 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือในภูมิภาคอินโดจีน
90 09100334 โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของประชาชน ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
91 09190381 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม
92 10000724 การศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชนที่ผ่านการเป็นอาสาพัฒนา และนักพัฒนาชุมชนที่ไม่ได้ผ่านการเป็นอาสาพัฒนา
93 10001132 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายด้านแรงงานและสวัดิการสังคมในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา
94 10006066 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และคนไข้จิตเภทในวัฒนธรรมภาคอีสาน
95 10006764 การใช้ที่ดินภายในบริเวณคูเมืองชั้นในและคูเมืองชั้นนอกของชุมชนโบราณ เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
96 10190177 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
97 10190374 การเสริมสร้างสมรรถนะและการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์
98 10190531 การศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาเมืองน่าอยู่ระดับเทศบาลด้วย กระบวนการที่นำเสนอโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
99 10190690 การศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวยากจน และครอบครัวทั่วไป ด้วยแบบประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU QoL Well) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
100 11190169 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ระหว่างการเรียนผ่าน E-Learning กับการเรียนปกติ
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 230 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th