ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 577 รายการ จาก " เทคโนโลยี " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000076 ระบบผลิตห้วงนิวตรอนพลังงานสูงที่มีความกว้าง 2 นาโน เซคกัน สำหรับงานค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 01000143 โครงการพัฒนาระบบดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 01000175 โครงการศึกษาการจัดระบบบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
4 01000560 การพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาทับทิมและพลอยแซปไฟร์
5 01005759 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
6 01190101 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 01190164 การติดตามคุณภาพบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2539-2545
8 01190278 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวมวล เพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าในเครื่องยนต์สันดาปภายใน สำหรับชุมชน
9 01190325 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ : ส่วนที่ 2 การผลิตผงโลหะเงินและซิลเวอร์เคลย์
10 01190440 การพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม
11 02000109 การศึกษาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้กระดาษกรองเซลลูโลสอาซิเตทและกระดาษกรองเซลลูโลสชนิดธรรมดาเป็นกระดาษกรองมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างอากาศ
12 02000743 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในงานสาธารณสุขมูลฐาน
13 02020309 การพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้น้ำยาทดสอบปฏิกริยาภูมิคุ้มกันทางผิวหนัง เพื่อช่วยการวินิจฉัยโรคเรื้อนในระยะเริ่มแรก
14 03006676 ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการใช้ศัพท์บัญญัติและการบัญญัติศัพท์ในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กรณีศึกษาโดยใช้ศัพท์ทางชีวเคมี
15 03190337 การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์ ภายใต้แผนงาน : การวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
16 03190338 การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมบ์และพลาสติกรีไซเคิล ภายใต้แผนงาน : โครงการวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
17 04001125 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
18 04001177 ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีของชาวนาที่ผ่านการอบรม โครงการปรับปรุงข้าวนาน้ำฝน
19 04002849 ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีของชาวนาที่ผ่านการอบรม โครงการปรับปรุงข้าวนาน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 04003114 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : การศึกษาผลของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน และถั่วฝักยาวโดยวิธีร่วม
21 04003115 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : การศึกษาอาหารระยะปลูกที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้งดอก (ผักกระจ้อน)
22 04003116 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
23 04003117 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : อิทธิพลของจำนวนต้นต่อพื้นที่ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
24 04003129 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : อิทธิพลของการปักค้างแบบต่าง ๆ และจำนวนต้นต่อหลุมที่ต่างกันต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
25 04003146 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีการผลิต และปริมาณของเกสรกับปริมาณรอยัลเยลลี่
26 04003245 การทดลองหาเวลาที่เหมาะสมในการปลูกปลายฤดูฝนของอ้อยพันธุ์เอฟ 140 และสุพรรณ-1 การเพิ่มผลผลิตชีวมวลต่อไร่ต่อปีของอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม
27 04003504 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : การศึกษาเวลาการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวาน
28 04003506 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อน : ดิน-ปุ๋ย
29 04003514 การเพิ่มผลผลิตชีวมวลต่อไร่ต่อปีของอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม : การหาความลึก ที่เหมาะสมโดยการไถเตียมดินสองครั้งสำหรับการปลูกปลายฝน ของอ้อยพันธุ์สุพรรณ-1
30 04003686 ความรู้และความต้องการความรู้ด้านเทคนิคบางประการที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 04003719 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน 2532
32 04003743 ปัญหาการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
33 04003798 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาผลผลิตของสุกรพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย และอิทธิพลของวิธีการฆ่าสุกรที่มีผลต่อการนำเอาเนื้อไปแปรรูปเป็นคานาเดียนเบคอน
34 04003799 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตภัณฑ์จากสุกร : ศึกษาการผลิตไส้กรอกเวียนนากระป๋อง
35 04003800 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ศึกษาการผลิตแฮม
36 04003801 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ศึกษาการผลิตตับบดกระป๋อง
37 04003802 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิต สตู ซุปและแฮมอัดบรรจุกระป๋อง
38 04003803 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
39 04003804 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นบ้าน และอาหารหมักจากเนื้อสุกรเพื่อส่งออก
40 04003805 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ชนิดและปริมาณของฟอตเฟตที่มีผลต่อคุณภาพของลูกชิ้นหมู
41 04003806 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ จากสุกร : ศึกษาการทำและการยอมรับสแนคจากหนังหมู โดยใช้เครื่องวิลเลจ เทคเจอร์ไรเซอร์
42 04003807 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิตเนื้อหมูแห้งปรุงรส
43 04003808 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาวิธีการผลิตแหนม โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
44 04003809 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การผลิตเจลาตินจากหนังหมู
45 04003810 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิตกระเพาะปลาเทียมจากหนังหมู
46 04003811 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : เวลาและคุณภาพเนื้อสุกรแช่แข็งด้วยวิธีการ แช่เยือกแข็ง แบบเพลทสัมผัส
47 04003978 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไวน์และลิเคียวจากกล้วย
48 04004116 การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ในภาคตะวันออก ปี 2535
49 04004175 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลูกหอยนางรมเพื่อการค้า (I) การจัดเตรียมและการตรวจสอบระบบ
50 04004256 ความต้องการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพืชไร่นาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า (ระยะที่ 2)
51 04004306 การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับปุ๋ยของเกษตรกรผู้นำ
52 04004382 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร
53 04004472 การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดสารพิษ
54 04004515 การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนา รูปแบบที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
55 04004531 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง
56 04004687 การศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร : การยอมรับการใช้เทคโนโลยีและเชื้อไรโซเบียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 04004862 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เพื่ออุตสาหกรรม
58 04010045 การถนอมอาหารและผลิตภัณฑ์จาก"กลอย" สืบสานและพัฒนาจากเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน
59 04010339 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองในภาคตะวันออก
60 04010453 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อการผลิตพืช
61 04010455 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมแร่ธาตุ และอาหารข้นแก่สหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม และการสืบพันธุ์ของโคนม
62 04010460 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
63 04010478 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวอาหารสัตว์น้ำเชิงการค้า สำหรับอาหารสูตรมันสำปะหลัง
64 04010571 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
65 04010600 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดี เพื่อเป็นการค้า
66 04010667 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวน์ผลไม้เชิงเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
67 04010747 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะนาวผงโดยวิธี spray drying ให้โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม
68 04010760 สภาพปัญหาและการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร ตำบลปราสาท กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
69 04010767 การใช้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู โดยการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
70 04010785 การใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่งโรงงานในจังหวัดเลย
71 04010788 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช
72 04010800 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสไลด์ถาวรของเนื้อเยื่อพืชโดยวิธีทางพาราฟิน สำหรับสื่อการเรียนการสอน
73 04010956 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร : บอระเพ็ดพุงช้าง และแอ้ม เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
74 04019729 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
75 04058821 เทคโนโลยีการผลิตไวรัสกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์
76 04058871 เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการไม่ใช้สารเคมีสำหรับเกษตกร
77 04059472 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์
78 04062396 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
79 04062523 เทคโนโลยีการผลิตไรแดงปลอดเชื้อ คุณค่าทางอาหารของไรแดง ที่เลี้ยงด้วยนมผงหมัก นมวัวอ่อนหมักและน้ำเขียว
80 04063707 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบำบัดขยะอินทรีย์
81 04064043 การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2545 จังหวัดอำนาจเจริญ
82 04065651 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไวน์ และเครื่องดื่มจากผลิตผลทางการเกษตร
83 04065692 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่า เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นรายได้หลักและเพื่อทดแทนมันสำปะหลังแก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
84 04067223 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
85 04067567 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และดอกไม้สด เพื่อการส่งออก
86 04083681 โครงการการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่-คะน้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่ คะน้า
87 04091770 โครงการผลิตสารชีวภาพจากพืชเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช : โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสารชีวเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
88 04099521 เทคโนโลยีการผลิตโปรโตพลาสต์ลูกผสมระหว่างคะน้าและบร็อคโคลี่
89 04099578 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดฮ่องเต้และเมล็ดพันธุ์หอมแดงภายใต้แหล่งปลูกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลแตกต่างกัน
90 04100009 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักพื้นบ้านอินทรีย์
91 04100010 ศักยภาพการผลิตปลากัดไทยของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นสินค้า OTOP และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลากัดไทย
92 04100085 การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหญ้าแพงโกล่าหมัก สำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
93 04101304 เทคโนโลยีการผลิตโสนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำดอกไม้ประดิษฐ์
94 04101308 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา จังหวัดสกลนคร
95 04101623 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการผลิตข้าวสารขึ้นรูปจากปลายข้าว
96 04101822 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดงในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP)
97 04111224 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศเพื่อการผลิตในโรงเรือน : ผลของวัสดุเพาะกล้าและขนาดถาดเพาะที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ
98 04111227 การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาหมอไทย
99 04111244 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : อิทธิพลรับปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
100 04111821 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้ง จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวในระดับชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 หน้า ถึง 6
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 577 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th