ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 256 รายการ จาก " เชื้อ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 02000005 ผลของยา Fansidar ต่อรูปแบบของเชื้อ P. falciparum ระยะมีเพศ (gametocytes) ในเลือด
2 02000054 อัตราการป่วยด้วยเชื้อ Cytomegalovirus ในหญิงโสเภณีในกรุงเทพมหานคร
3 02000079 การติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี โดยการสัมผัสในสมาชิกครอบครัวที่มีแม่เป็นพาหะของเชื้อ
4 02000193 อิมมูนเรสปอนด์ในผู้ป่วยอุจจาระร่วงเนื่องจากเชื้อ
5 02000234 การเปรียบเทียบ PCR primer ที่ต่างกันและการพัฒนาวิธีการ nested PCR ในการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
6 02000292 การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร
7 02000314 ความคงทนของเชื้อ Bacillus sphaericus สายพันธุ์1593 ที่มีผลในการทำลายลูกน้ำยุงในสภาพแวดล้อมต่างๆ
8 02000463 การวินิจฉัยวัณโรคด้วยการตรวจหา DNA ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ในสิ่งส่งตรวจ ด้วยวิธี Nested Polymerase Chain Reaction
9 02000494 การเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อ Respiratory Syncytial Virus (RSV) จากสิ่งส่งตรวจโดยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) และวิธี Immunofluorescences (IFA)
10 02000589 การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
11 02000591 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยอหิวาต์ซึ่งเกิดจากเชื้อ Vibrio Cholerase Serogroup 0:139 และการตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็ว
12 02000738 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
13 02000785 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
14 02000786 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชื้อ และตรวจหาความผิดปกติของยีนดื้อยา Rifampicin ในเชื้อวัณโรค
15 02000818 การวินิจฉัยวัณโรคด้วยการตรวจหา DNA ของเชื้อ Mycobacterium Tuberculosis ในสิ่งส่งตรวจด้วยวิธี Nest Polymerase.
16 02000954 การศึกษารูปแบบความไวและค่า MIC ต่อยาของเชื้อ Mycobacterium Tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น
17 02000967 การแยกสกัดและศึกษาสมบัติของเอนไซม์โทโปไอโสเมอเรส 11 ของเชื้อ Trichomonas Vaginalis
18 02000977 การแปรผันทางพันธุกรรมของเชื้อ human herpesvirus-7 (HHV-7) จากการศึกษายีน glycoprotein B, glycoprotein H และ R2-repeat
19 02001037 การศึกษาความสัมพันธ์และนัยสำคัญของแอนติบอดีย์ชนิด IgM ต่อ เชื้อ Pseudomonas pseudomallei ในผู้ป่วยเมลิออยโดสิส
20 02001104 ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร กับแผลร้อนใน
21 02001164 โครงการ : ผลของเอนไซม์ Beta-lactamase (S) ต่อความสามารถในการต้านทาน Beta-Lactams ของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei
22 02001187 การตรวจหา cagA และ vacA genotypes ของเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โดยเทคนิค PCR
23 02001293 การศึกษาปริมาณ neutrilizing antibody ต่อส่วนเปลือก (envelope) ของเชื้อ HIV 1 subtype E (CRF01_AE)
24 02005213 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ในผู้ป่วยเมลิออยโดซิสโดยวิธี ELISA
25 02008134 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Haemophilus Influenzae Type b อย่างรวดเร็ว โดยเทคนิค PCR / ELISA
26 02009263 การตรวจหาเชื้อ Escherichia Coli ที่ก่อโรคอุจจาระร่วง และ Enterotoxin ของเชื้อ Staphylococus Aureus ในอาหาร
27 02011050 การเปรียบเทียบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ต่อแอนติเจนของเชื้อราเพนนิซิเลี่ยมมาเนฟฟิไอ ในรูปที่ปล่อยจากเชื้อและรูปที่ได้จากการแตกเชื้อ
28 02020082 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี Disc Diffusion และการหา MIC
29 02020176 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาและระบาดวิทยาของเชื้อ เพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอ
30 02020370 การค้นหาผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ Pseudomonas Pseudomallci ที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
31 02020402 การระบาดของเชื้อ M. marinum ในอาชีพผู้เลี้ยงปลากัด
32 02020597 การตรวจหาเชื้อ Eschericlia Coli ที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงจากการเพาะเลี้ยงเชื้ออุจจาระของผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ ในโรงพยาบาลตากสิน (พ.ศ. 2538-2541).
33 02020706 โครงการศึกษาการใช้ยา Zidovudine เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก เขต 10
34 02021076 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อ Herpes Simplex Virus จากพืชสมุนไพร
35 02022130 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและผลิตเอนไซม์บิลิรูบินออกซิเดสจากเชื้อ Myrothecium verrucaria สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย
36 02100614 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Mycobacteria ที่ก่อโรคบางชนิดและเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา
37 02100695 การพัฒนาวิธี Loop-mediated isothermal amplification เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori อย่างรวดเร็ว
38 02101369 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคชนิดรุนแรงของเชื้อ Influenza A virus โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
39 02101415 การวิเคราะห์ลำดับเบสของยีนที่สร้างโปรตีน ชนิดที่ 1 ใน Rhoptry ออร์กาแนลล์ (RhopH1) และการตอบสนองของแอนติบอดีของเชื้อ Plasmadium vuvax
40 02190058 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (melioidosis) และชีววิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
41 02190182 การเปรียบเทียบยีน cagA, vacA และ iceA ของเชื้อ Helicobacter pylori และอาการทางคลินิกในสองภูมิภาคที่ต่างกันของประเทศไทย
42 02190203 ระบาดวิทยาของเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus โดยวิธี coagulase gene polymorphism Epidemiologic
43 02190230 ผลสำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือ/อุปกรณ์ปราศจากเชื้อของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และผลกระทบของการ Re-sterile เครื่องมือ/อุปกรณ์,
44 02190265 การศึกษาความชุกและคุณสมบัติของเชื้อ Nontypeable Haemophilus Influenzae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
45 02190291 การพิสูจน์หายีน bpsR และการสืบสวนบทบาทของยีนนี้ในระบบ Quorum Sensing ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการก่อโรคของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
46 02190306 การศึกษาระบบ Quorum Sensing ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
47 02190398 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ Pathogenic Leptospira Interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
48 02190450 การศึกษากลไกการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
49 02190616 การศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อ Giardia duodenalis ในประเทศไทย
50 02190635 การดื้อยา Carbapenem ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii.
51 02190759 โครงการ กลไกการดื้อยาในระดับโมเลกุลของยากลุ่ม Macrolides ในเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
52 02190859 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคูมาริน และแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Nontypeable Haemophilus Influenzae.
53 02190914 ความชุกของยีน blaimp และการแพร่กระจายของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่ดื้อยา imipenem ในโรงพยาบาล
54 03000163 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตสารปฏิชีวนะ โดยเชื้อ Micromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
55 03000433 การศึกษาสารปฏิชีวนะของเชื้อ Micromonospora
56 03007520 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E.coli : การนำผลิตผลจากการย่อยสลายไคติน โดยขบวนการชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
57 03190086 การหาวิธีที่เหมาะสมในการดูดซับสีจากน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานย้อมผ้าโดยเชื้อ Lentinus polychrous
58 03190511 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแสดงออกในแบคทีเรียของเอนไซม์เฮกโซไคเนสจากเชื้อ พลาสโมเดียม ฟาลซิปารั่ม อันเป็นเป้าหมายยาต้านเชื้อมาลาเรีย
59 04000010 การศึกษาเชื้อสาเหตุในดินบริเวณแปลงเพาะปลูกในเขตลาดกระบัง
60 04000875 การทดสอบความทนทานของเชื้อ Aspergillus sp. ต่อ ฟอร์มาลีน
61 04001222 การศึกษาสาเหตุโน้มนำของการเกิดโรคในปลาช่อน เนื่องจากเชื้อ Aeromonas hydrophila F. 588
62 04001553 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดเบื้องต้น 2 พันธุ์ สีเหลือง จากแปลงผสมพันธุ์อิสระชุดดที่ 2 (เชื้อ พันธุกรรมจากสหรัฐ 50 %)
63 04001567 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดเบื้องต้น 1, พันธุ์ สีเหลืองอายุสั้น จากแปลงผสมอิสระชุดที่ 1 (เชื้อ พันธุกรรมจากสหรัฐ 50%)
64 04001956 การศึกษาอัตราการเจริญของเชื้อ Pseudomonas solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวหรือแง่งเน่าของขิงใน อาหาร nutrient broth (NB) และ tetrazolium broth (TZC-X)
65 04002259 การคัดเลือกเชื้อและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล
66 04002462 ความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อ Phacoisariopsis personata (But & Curt.) Von Asse. ทึ่พบในถั่วลิสง
67 04002836 การตอบสนองของต้นกล้าสัมต่อการเข้าทำลายของเชื้อ Phytophthora ในหลอดทดลอง
68 04002991 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ด สำหรับเป็ด : ความคุ้มโรคและระดับแอนติบอดีย์ของวัคซีนกาฬโรคเป็ดชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในเป็ด
69 04003099 การตรวจสอบการถ่ายทอดเชื้อ Xanthomonas campestris pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนโดยผ่านทางเมล็ดถั่วเหลือง
70 04003321 โรคฝ้ายและการบริหารโรค : การคลุกเมล็ดฝ้ายด้วยจุลินทรีย์เพื่อควบคุมโรคเน่าระดับดินซึ่งเกิดจากเชื้อ Pythium aphanidermatum
71 04003381 อุบัติการของเชื้อ Escherichia coli ดื้อยาระหว่าง ไก่และคน
72 04003387 การศึกษาเนื้อเยื่อพืชเป็นโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง และ bacteriophage ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
73 04003842 สารพิษจากเชื้อราและการป้องกันกำจัดในข้าวโพด และธัญพืชอื่นๆ : การสร้าง zearalenone โดยเชื้อ Fusarium spp. ในเมล็ดข้าวโพด
74 04003863 สารพิษจากเชื้อราและการป้องกันกำจัดในข้าวโพด และธัญพืชอื่นๆ : สารสกัดจากเชื้อ Aspergillus niger ควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus และอฟลาทอกซิน ในเมล็ดข้าวโพด
75 04003940 การผลิตน้ำส้มสายชูจากเชื้อ Acetobacter species ที่แยกจากวัสดุธรรมชาติ
76 04004106 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของสารพิษจากเชื้อ Alternaria alternata สาเหตุโรคใบจุดของมะเขือเทศ
77 04004338 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการผลิตสารละลายอินทรีย์ ในกระบวนการหมัก แบบกะด้วยเชื้อ Clostriclium acetobutylicum จากกากน้ำตาลอ้อย
78 04004452 สำรวจการแพร่ระบาดของเชื้อ Microfilaria ที่ทำให้เกิดโรคเท้าช้างในวิทยาเขตกำแพงแสน
79 04004666 การใช้เชื้อ Azotobacter ปุ๋ยหมักและหินฟอสเฟตเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืช II. การศึกษาผลกระทบของการใช้เชื้ออะโซโตแบคเตอร์ ร่วมกับปุ๋ยหมักที่มีต่อการผลิตข้าวโพดหวานในชุดดินกำแพงแสน
80 04004744 คุณสมบัติของเชื้อและการเกิดโรคจากเชื้อ B-Hemolytic Streptococcus sp. ในปลากะพงขาวที่เลี้ยง ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา
81 04004789 การควบคุมเชื้อราย้อมสีในไม้ยางพาราด้วยเชื้อ Trichoderma sp.
82 04004821 การใช้เทคนิค RT-PCR cloning สำหรับโคลนยีนโปรตีนห่อหุ้มของเชื้อ peanut stripe Potyvirus สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอาการเนื้อเยื่อตายในถั่วลิสง
83 04004976 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปมันฝรั่งโดย เชื้อ Candida Tropicalis TISTR 5136.
84 04007236 การควบคุมโรครากและลำต้นเน่าของมะเขือเทศซึ่งเกิดจาก เชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. โดยชีววิธี
85 04010152 ผลของ Lactobacillus ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Vibrio spp. และความต้านทานโรคของกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
86 04010185 การศึกษาสภาวะการเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญ และการสร้างแบคเทอริโอซินของเชื้อ Lactococcus sp. ที่แยกได้จากอาหารหมัก
87 04010194 บทบาทของเชื้อ วี เอ ไมคอร์ไรซาต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลือง
88 04010203 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากน้ำเสีย
89 04010301 การผลิตแอนติบอดีของเชื้อ Sugarcane Mosaic Virus เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างของอ้อย
90 04010306 การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจรระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassays (ProSpectT) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส
91 04010350 การโคลนยีนโปรตีนห่อหุ้มและยีน Replicase ของเชื้อ Peanut Stripe Virus สายพันธุ์เนื้อเยื่อตายแบบรุนแรงในถั่วลิสง
92 04010507 เปรียบเทียบระดับความรุนแรงและความแปรปรวนของเชื้อ โรคใบไหม้ของข้าว (Pyricularia grisea) จากระบบการปลูกพืชที่แตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่
93 04010680 สูตรสำเร็จและวิธีใช้เชื้อ Gliocladium Virens เพื่อป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของพริกที่เกิดจากเชื้อรา
94 04010952 การพัฒนาการผลิตวัคซีนรวมเชื้อเป็นนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ชนิดเชื้อเป็น
95 04010992 ทดสอบการเกิดโรคจากเชื้อ Flexibacter maritimus ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
96 04011002 การใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคโคนเน่ารากเน่าที่เกิดจากเชื้อ Pythium ในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
97 04019574 ผลของแคลเซียมที่มีต่อการสืบพันธุ์โดยไม่ใช้เพศของเชื้อ Pythium Apphanidermatum (Edson) Fitzp. สาเหตุโรคโคนเน่า ในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
98 04019740 ระดับภูมิคุ้มโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ชนิดที่สามารถสร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ
99 04020235 การศึกษานิเวศวิทยา สัญฐานวิทยา เซลล์วิทยา การพัฒนาพืชอาศัยการอยู่ข้ามฤดู การถ่ายทอดเชื้อ และการทดสอบสารเคมี เพื่อป้องกันกำจัดเชื้อราน้ำค้างหญ้าวงแหวน
100 04020380 การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon).
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 256 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th