ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 283 รายการ จาก " เกษตรกร " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,359 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
201 152070300400133 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง : การวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อผลิตเอทานอล : การทดสอบพันธุ์ในไร่ของเกษตรกร
202 152070300500003 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
203 152070300500036 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน : ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดของเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
204 152070300600004 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (3 การทดลอง)
205 152070300700003 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
206 152070300700013 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดของเกษตรกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
207 152070300700014 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการกรีดยางพาราของเกษตรกรใน 4 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่
208 152070300700039 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน : ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการกรีดยางของเกษตรกรใน 4 จังหวัด
209 152070500300074 ทดสอบการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาหมอที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 ในบ่อดินของเกษตรกร
210 152070600000011 การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวตามกลุ่มชุดดินของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองการปลูกข้าวและการทดสอบในพื้นที่เกษตรกร
211 152070600000054 ความต้องการรูปแบบในการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังของเกษตรกรในอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
212 152070600000060 การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับข้าวในพื้นที่ดินเค็มโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกลุ่มชุดดินที่ 20 จ.ขอนแก่น
213 152070600000065 การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับเกษตรกร
214 152070600000118 การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับข้าวในพื้นที่ดินเค็มโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกลุ่มชุดดินที่ 20 จ.นครราชสีมา
215 152071000000010 วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินที่มีต่อรายได้และเงินออมของเกษตรกร
216 152071200000060 การให้ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงโคเนื้อในสวนทุเรียนของเกษตรกรในภาคตะวันออก
217 152071200000063 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของการผลิตโคลูกผสมพื้นเมืองบราห์มันของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
218 152071200000170 สมรรถภาพการผลิตไก่เบตงในพื้นที่สวนลองกอง สวนผสม และสวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดยะลา
219 152071300000005 ศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืช-สัตว์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
220 152170500200123 การยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อพันธุ์ข้าวหอมมะลิทนน้ำท่วมที่ปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนของประเทศไทย
221 152190100000728 รูปแบบการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
222 252070100000001 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกยางพาราของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย
223 350180401001237 การวิจัยและพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ในการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร
224 350180401002450 การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปัจจัยทางเดินและสภาพการจัดการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
225 350180401002868 การประเมินผลของการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต.ขังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
226 350180401003345 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวหอมอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
227 350180401003380 การศึกษาสถานภาพการผลิตและการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขต อำเภอบ้านแท่น
228 350180401003490 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกร
229 350180401004577 โครงการอิทธิพลของสื่อต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
230 350180401004731 ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจในการปรับเปลี่ยนจากเกษตรผลอดพิษสู่เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
231 350180401005087 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
232 350180401007020 การประเมินผลการจัดรูปที่ดินเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
233 350180401007130 การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรใน จ.อุตรดิตถ์
234 350180401007142 การวิจัยและพัฒนาการผลิตส้มโออย่างยั่งยืนเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
235 350180401015061 เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
236 350180401015088 การยอมรับการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในสวนยางพาราของเกษตรกรใน ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
237 350180401017073 การศึกษาระบบการปลูกพืชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมภายใต้ระบบเกษตรของเกษตรกร
238 350180402007006 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
239 350180402019044 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อเกษตรกรและการอนุรักษ์
240 350180402020049 การศึกษาความต้องการและการใช้เทคโนโลยีในการผลิตผักแบบเกษตรพอเพียงของเกษตรกร บ้านห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
241 350180402022010 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในเขตตำบลหนองปลิง
242 350180402027004 การศึกษาการปลูกยางพาราภายใต้การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเลย
243 350180402040112 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กรณีศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้โดย เกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญ
244 350180403038001 โครงการเทคนิคการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
245 350180403038016 ความหลากหลายทางสายพันธุกรรมกุ้งก้ามกราม (Machrobrachium rosenbergii) ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
246 350180506001001 ศึกษาความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่
247 350180506005005 ความคิดเห็นของเกษตรกร หมู่ 25 บ้านหลุมตาสังข์ ต.คลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา และหมู่ 15 บ้านซับวังแตง ต.ทุ่งมหาเจริญ จ.สระแก้ว : กรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร
248 350180506041001 การรวบรวมองค์ความรู้เกษตรท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายเกษตรอำเภอและเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
249 352180401003149 ความเสียหายและความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรจากภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำชี : จังหวัดร้อยเอ็ด
250 352180401003458 การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตัวของระบบเกษตรกรและสังคมเกษตรกรต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:กรณีศึกษาระบบเกษตรพืชไร่-นาในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล
251 352180401004074 การจัดการใช้ที่ดินบนที่สูงของเกษตรกรในระบบไร่หมุนเวียนอย่างยั่งยืน
252 352180401004329 การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชนกรณี ศึกษา : โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู
253 352180401004332 การสร้างเครือข่ายการร่วมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน
254 352180401004398 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับโครงการปลูกป่าชาวบ้านของเกษตรกรในเขต พื้นที่โครงการหลวง
255 352180401009006 การหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับวางแผนการเพาะปลูกแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
256 352180401011064 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตของเกษตรกร
257 352180401011078 การศึกษาระบบการจัดการสวนและต้นทุนของการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตจังหวัดชุมพร
258 352180401011167 โครงการคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
259 352180401015771 ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นหมากขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร
260 352180401015836 ขนาดสัดส่วนร่างกายเชิงวิศวกรรมของเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อการปรับปรุงสถานีงานกับอุปกรณ์การทำงานในสหกรณ์การยาง
261 352180401018006 การเปลียนแปลงและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตชานเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตลาดกระบัง
262 352180402009007 การจัดการความรู้ในการเคลื่อนย้ายปลาสวยงามของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีและนครปฐม
263 352180402012033 วิถีชีวิตการทำสวนไม้ยกร่องของเกษตรกร ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
264 352180402013028 การศึกษาและออกแบบโรงสีข้าวชุมชนเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์
265 352180402015002 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่และการยอมรับการเพาะปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์
266 352180402019018 การศึกษาสารพิษตกค้างและการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ของผักสดที่จำหน่ายในเมือง จ.เพชรบุรี และพฤติกรรมการใช้สารเคมีฆ่าแมลงของเกษตรกร
267 352180402020037 การพัฒนาวิธีการผลิตพริกที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดหนอนด้วงกินราก และโรคแอนแทรกโนสของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
268 352180402020046 สารเคมีทางการเกษตรและสุขภาพอนามัยของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
269 352180402022043 ระบบการปลูกพืชร่วมกับข้าวโพดเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
270 352180402038005 รูปแบบการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู
271 352180402040002 การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของเกษตรกร เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
272 352180403009054 การศึกษาการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางของปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง
273 352180403021019 โครงการย่อย 3 การสำรวจและติดตามข้อมูลด้านการผลิตของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการประเมินผลผลิตล่วงหน้าของสับปะรดในจังหวัดลำปาง
274 352180403021104 การพัฒนาเครื่องล้าง ข่าแบบถังทรงกระบอกสำหรับเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์
275 352180504067029 ความต้องการของเกษตรกรในการใช้ยาฆ่าแมลง
276 352180506014003 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกพืชอายุสั้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรในพื้นที่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
277 450180413043008 ปัจจัยที่มีความสัมพนธ์กับการยอมรับวิทยาการจัดการสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
278 450180413045002 ความสามารถของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภายใต้ผลกระทบของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ศึกษากรณีไร่นาสวนผสม
279 450180413054008 การศึกษาการปลูกข้าวของเกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อำเอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
280 550147020000020 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเสาวรสของเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง
281 550147020000022 ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุหลาบสำหรับเกษตรกรภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 5 การประเมินพันธุ์กุหลาบตัดดอกลูกผสม
282 552147030000028 การประเมินและคัดเลือกลูกผสมกุหลาบตัดดอกสำหรับเกษตรกรภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
283 552147030000040 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่โครงการหลวง
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 201 - 283 จากผลการค้นหาทั้งหมด 283 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th