ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 283 รายการ จาก " เกษตรกร " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,359 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 09000466 วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเกษตรของเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณีถั่วเหลือง
102 09000590 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพทางเศรษฐกิจและภาวะหนี้สิน ระหว่างสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดอุดรธานี
103 09000655 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน จากการทำสวนมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
104 09000662 การศึกษาวิธีปฏิบัติ ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร : โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวในระดับเกษตร
105 09000669 การติดตามผลการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีพืชของเกษตรกรในเขตโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำไทย - แคนาดา ปีการเพาะปลูก 2535/2536
106 09000671 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมปีการผลิต 2537/2538
107 09000694 ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในเขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2535
108 09000806 ศักยภาพของการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน และแนวทางการพัฒนาความรู้ของเกษตรกร
109 09000838 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ในจังหวัดสระบุรี และราชบุรีปี 2539
110 09001093 การยอมรับของเกษตรกรต่อการร่วมลงทุน จัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน
111 09001236 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี
112 09001242 การแปรรูปผลไม้เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในกลุ่มเกษตรกร
113 09001302 ศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดกล้วยหอมทอง ของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี
114 09001343 การพัฒนาระบบการตลาดส้มปลอดภัยเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย
115 09001368 ศึกษาสภาพการปลูกส้มเขียวหวานของเกษตรกรในจังหวัดเลย
116 09008579 การวิเคราะห์ความมั่งคั่ง รายได้ และหนี้สินของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
117 09008982 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเก็บหนี้เงินกู้จากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินคืนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
118 09190023 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของนโยบายภาครัฐ : กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกยางพารา เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
119 09190085 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม
120 09190329 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการประกันภัยพืชผลของเกษตรกร
121 09190411 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
122 09190656 การพัฒนาเครื่องมือทางการเเงินสำหรับเกษตรกร : กรณีศึกษาการประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีสภาพอากาศในประเทศไทย
123 09190658 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรีย์ และข้าวใช้สารเคมีของเกษตรกร ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
124 10000007 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเกษตร ของเกษตรกรบริเวณตอนใต้ของเขื่อนลำน้ำอูน
125 10001131 ทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
126 10001238 จิตสำนึกของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการทรัพยากรการเกษตรในเชิงนิเวศวัฒนธรรม
127 10001548 พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
128 10001622 สื่อมวลชนและสื่อบุคคลกับการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี
129 10001647 ความตระหนักและพฤติกรรมในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในการปลูกผักของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
130 10005895 กระบวนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
131 10006067 การใช้เทคโนโลยีการผลิตผักและผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
132 10006993 การศึกษาทัศนะของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในโครงการรวมน้ำใจ ถวายในหลวง
133 10007235 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
134 10008250 การใช้พื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ
135 10008526 แนวทางการใช้สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์อย่างเหมาะสมในการปลูกแตงโมของเกษตรกรใน จังหวัดขอนแก่น
136 10008719 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก
137 10008720 ความคิดเห็นของเกษตรกรในการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง จังหวัดสุพรรณบุรี
138 10009407 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทางเลือก ในการทำการเกษตรของเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น
139 10009446 การพึ่งตนเองของเกษตรกร : พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาชนบทกรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
140 10009547 การพึ่งตนเองของเกษตรกร : พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาชนบท กรณึศึกษา โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปีที่ 2)
141 10009616 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ และทัศนคติที่มีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
142 10190264 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
143 10190285 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
144 10190295 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
145 10190296 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
146 10190677 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
147 11000002 การรับรู้ข่าวสารการเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือ
148 11000032 บทบาทและอิทธิพลของสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในภาคเหนือ : จังหวัดพะเยา
149 11190004 การพัฒนาระบบสารสนเทศของเกษตรกรใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการเพาะปลูกลำไย ข้าว และหอมหัวใหญ่,
150 12000394 ผลกระทบของการศึกษาต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร
151 12001198 ทัศนคติและความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อบทบาทของ นิสิต อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
152 12001200 คุณธรรมในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตของเกษตรกร
153 12002749 การบูรณาการการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร โดยการนำวิธีการทางบัญชีเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่
154 12002853 ระดับความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้นของเกษตรกร ภายใต้โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
155 150070100000018 ทดสอบผลการป้องกันกำจัดโรคราสนิมแบบผสมผสานในพื้นที่ปลูกหม่อนของเกษตรกร
156 150070100000028 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
157 150070100000083 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงและการบินเกษตร
158 150070500000029 โครงการวิจัยผลิตสัตว์เคี้ยวเอี้ยงขนาดเล็ก Thomsons Gazelle เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกร
159 150070500000043 โครงการปรับปรุงพันธุ์กรรมสุกรกรมปศุสัตว์โดยการทดสอบพันธุ์สุกรเพศผู้และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มสุกรของเกษตรกร
160 150070600000028 การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบเกษตรกรที่มีส่วนร่วมจ.นครราชสีมา
161 150070600000061 การจัดการทรัพยากรที่ดินแบบบูรณาการโดยเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในพื้นที่ปลูกผักภาคกลางของประเทศไทย
162 150070700000057 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผักอนามัยของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
163 150070700000058 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
164 150070700000276 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบน
165 150071200000004 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีของเกษตรกร ปีเพาะปลูก 2549/50
166 150190100000221 ผลของการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ ของตนเองต่อพฤติกรรม การใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
167 150190300000002 การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกร
168 150190500000002 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ชนิดพาราควอทและไดควอท
169 150190500000007 โครงการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกร ใน 4 ภาคของประเทศไทย จากการได้รับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ.2550
170 152070200000002 โครงการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนภาคใต้ : การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนในภาคใต้
171 152070200000112 การวิจัยและพัฒนาการประเมินลักษณะและผลผลิตข้าวลูกผสม: การประเมินผลผลิตข้าวลูกผสมและการยอมรับของเกษตรกร
172 152070200000115 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายของเกษตรกร: การสำรวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
173 152070200000116 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายของเกษตรกร: การสำรวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร
174 152070200000117 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายของเกษตรกร: การติดตามและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรหลังจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดี
175 152070200000215 การวิจัยและพัฒนาการประเมินลักษณะและผลผลิตข้าวลูกผสม: การประเมินผลผลิตข้าวลูกผสมและการยอบรับของเกษตรกร
176 152070200000232 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและเกษตรกร: การสำรวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
177 152070200000233 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและเกษตรกร:
178 152070200000234 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและเกษตรกร: การติดตามและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรหลังจากใช้เมล็ดพันธุ์ดี
179 152070200000263 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและเกษตรกร
180 152070200000275 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและเกษตรกร
181 152070200000315 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิต แหล่งจำหน่ายและเกษตรกร
182 152070200000334 การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและเกษตรกร (ศูนย์ฯ อุบลราชธานี)
183 152070200000377 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว (โครงการประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและเกษตรกร : กิจกรรมที่ 1 การสำรวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของแหล่งผลิต และแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว)
184 152070200000378 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว (โครงการประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและเกษตรกร : กิจกรรมที่ 2 การสำรวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร)
185 152070200000379 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว (โครงการประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและเกษตรกร : กิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรหลังจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดี)
186 152070200000413 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน: การประเมินความชอบในคุณภาพข้าวของเกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์ด้านข้าวเหนียวเขี้ยวงู
187 152070200000459 ผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นในนาเกษตรกรและการยอมรับของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง
188 152070200000480 การประเมินผลผลิตข้าวลูกผสมและการยอมรับของเกษตรกร
189 152070200000489 การสำรวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร
190 152070200000518 ผลผลิตของข้่าวสายพันธุ์ดีเด่นในนาเกษตรกร และการยอมรับของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน
191 152070300100056 ทดสอบเปรียบเทียบระบบการผลิตลำไยแบบพุ่มเตี้ยกับแบบเกษตรกรในเขต จังหวัดเชียงราย
192 152070300200010 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
193 152070300200011 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่ตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่เกษตรกร จ.กำแพงเพชร และ จ.สุโขทัย
194 152070300200012 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ : ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
195 152070300200016 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
196 152070300200020 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ : การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตส้มโออินทรีย์ในสวนที่ให้ผลผลิตแล้วและการประเมินรูปแบบการผลิตส้มโออินทรีย์ของเกษตรกร
197 152070300400013 การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
198 152070300400101 การวิจัยศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
199 152070300400109 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
200 152070300400121 ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.อุบลราชธานี)
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 283 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th