ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 283 รายการ จาก " เกษตรกร " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01190424 แนวทางการส่งเสริมการปลูกผักไร้สารพิษของเกษตรกร ตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2 02000206 โครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
3 02000931 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชในจังหวัดชลบุรี และจันทบุรี
4 02001126 การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและรูปแบบการใช้อาสาสมัครในงานอาชีวอนามัยภาคเกษตร : กรณีศึกษาในตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
5 02020931 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไชน์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสโลหิตของเกษตรกร
6 02100059 การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกร
7 04000061 ออกแบบและทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดละหุ่ง สำหรับเกษตรกร
8 04000074 วิจัยแบบยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกร
9 04000710 การศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องอัดน้ำมันมะพร้าวขนาด เล็กสำหรับเกษตรกร
10 04001176 ทัศนคติของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง
11 04002142 รายงานการสำรวจการใช้เครื่องพ่นสารของเกษตรกร 102 คน ในอำเภอท่าม่วง และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2528
12 04002405 ทัศนคติของเกษตรกรในการเปรียบเทียบลักษณะ พันธุ์ถั่วพุ่มกินผักสด 8 สายพันธุ์
13 04002650 การตรวจสอบและประเมินผลการผลิตขยายเชื้อไวรัสเพื่อกำจัดหนอนกระทู้ของเกษตรกร
14 04003015 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
15 04003255 การยอมรับของเกษตรกร ต่อการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60
16 04003258 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวของเกษตรกรในเขตลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
17 04003380 สภาพการปลูกงาดำของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม
18 04003458 การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ
19 04003703 การใช้สารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงคุณสมบัติและธาตุอาหารของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพูนรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 04003735 การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรจากผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของเกษตรกรในเขตลาดกระบัง
21 04003739 การศึกษาสภาพการทำสวนส้มโอของเกษตรกรในภาคกลาง
22 04003775 การศึกษาการยอมรับการใช้เตาเศรษฐกิจในการผลิตน้ำตาล โตนดของเกษตรกร ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา
23 04004115 การศึกษาสภาพการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดระยอง ปี 2534
24 04004116 การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ในภาคตะวันออก ปี 2535
25 04004182 อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับ วิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะ
26 04004226 ศึกษาวิธีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
27 04004249 การศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกรในเขต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
28 04004372 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนต้นไม้และเงื่อนไขของเกษตรกร ในการผสมผสานต้นไม้ระบบการทำฟาร์ม : กรณีศึกษา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
29 04004406 ผลของเทคนิคการนำเสนอในรายการวิดีทัศน์ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร
30 04004608 การตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่
31 04004619 อิทธิพลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่สามารถขึ้นได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายดินเค็มและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
32 04004632 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอพันธุ์ท่าข่อยของเกษตรกร จังหวัดพิจิตร
33 04004687 การศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร : การยอมรับการใช้เทคโนโลยีและเชื้อไรโซเบียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 04004709 การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
35 04004771 การรวบรวมเทคโลโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง
36 04004835 การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเกษตรกร
37 04004876 สัมฤทธิผลของการฝึกอบรมการผสมปุ๋ยของเกษตรกร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
38 04004931 การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม และดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39 04007259 ฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเกษตรกร
40 04010249 โครงการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
41 04010527 การปรับปรุงสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ำนมโคในฟาร์มโคนมของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่
42 04010627 การยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชผัก เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
43 04010720 การยอมรับชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ตำบลหินดาดและตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
44 04010721 สภาพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
45 04010759 สภาพการเลี้ยงไหมของเกษตรกรในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2546
46 04010760 สภาพปัญหาและการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร ตำบลปราสาท กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
47 04010762 การปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการหนู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
48 04010763 การใช้ประโยชน์จากโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อนของเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2535-2542
49 04010766 การยอมรับการควบคุมศัตรูข้าว โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร ในโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544
50 04010767 การใช้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู โดยการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
51 04010773 การศึกษาสภาพการผลิตและการจำหน่ายมะม่วงของเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2544
52 04010784 สภาวะการปลูกแห้วจีนของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี
53 04010844 ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ
54 04010859 การจัดการหนอนกอลายจุดใหญ่ (Chilo tumidicostalis Hampson) โดยใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma sp. ของเกษตรกร จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์
55 04010862 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
56 04010914 การป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
57 04010950 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ระยะที่ 2 การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
58 04020223 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว : ศึกษาเฉพาะกรณี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
59 04020379 การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
60 04020576 ความต้องการรับบริการส่งเสริมของเกษตรกร กลุ่มสาธิตการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 4
61 04022567 การยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชผัก เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
62 04023527 ผลทางพันธุพิษของยากำจัดศัตรูพืช ต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรกร อำเภอสารภี และจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
63 04061937 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
64 04063328 การตัดสินใจทำเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
65 04063332 การศึกษาจำนวนไก่พื้นเมืองที่เหมาะสม ต่อพื้นที่ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันในสภาพของเกษตรกร
66 04095998 การใช้สารเคมี เพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
67 04099408 วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร : เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
68 04100026 การศึกษาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุง
69 04111668 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70 04121349 แผนงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
71 04190008 สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2543 ในจังหวัดสุรินทร์
72 04190099 ระบบการเลี้ยงโคนมด้วยแปลงหญ้าค้างปี สำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
73 04190189 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
74 04190190 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
75 04190356 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Progesterone, Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
76 04190572 การศึกษาสภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูถั่วฝักยาวของเกษตรกร ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2545
77 04190574 การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี
78 04190588 สภาพการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในเขตจังหวัดเลย
79 04190658 โครงการศึกษาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตยางของเกษตรกร
80 04190771 โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
81 04190934 การศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร และการเผยแพร่วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
82 04191150 ภูมิปัญญาการผลิตกุ้งมังกรในกระชังของเกษตรกร อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
83 04191323 การรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ของเกษตรกร
84 04191396 การจัดการข้าวแปลกปลอมอย่างมีส่วนร่วม ในนาข้าวของเกษตรกร
85 04191404 การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
86 04191421 การใช้สารควบคุมวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานของเกษตรกร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร)
87 04191753 ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
88 04191834 การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำส้มไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
89 04192053 การศึกษาการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างความหลากหลายในสวนยางพารา ของเกษตรกรในชุมชนพืชทรายทอง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
90 04192288 การจัดการการใช้ที่ดินบนที่สูงของเกษตรกร ในระบบไร่หมุนเวียนอย่างยั่งยืน
91 04192338 การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
92 04192419 กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี
93 04192466 การบ่งชี้ปัจจัยและการจัดการพื้นที่ปลูก เพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
94 04192467 เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
95 05110255 การพัฒนาเครื่องหั่นข่าเพื่อทำข่าแห้งสำหรับเกษตรกรในพื้นที่หลังน้ำท่วม จังหวัดอุตรดิตถ์
96 05191109 การใช้เมตะฮิวริสติกในการจัดการตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร เพื่อให้ค่าความหวานมีค่าสูงสุด
97 07000224 การสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรโดยการขายฝากและจำนอง
98 09000229 การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกสักเชิงเศรษฐกิจโดยเกษตรกร
99 09000369 การตัดสินใจในการเพาะปลูกของเกษตรกร : การ เลือกพันธุ์พืชเพื่อเพาะปลูก
100 09000404 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ก่อนดำเนินการเป็นหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 283 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th