ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 242 รายการ จาก " อุตสาหกรรม " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000209 แผนการจัดการของเสียในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม กรณีศึกษา : อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
2 01000246 การวิจัยและพัฒนาคาร์บอนไดออกไซด์เลซอร์กำลังสูงสำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ
3 01000461 การพัฒนาระบบคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์เพื่ออุตสาหกรรม
4 01000568 การบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
5 01009482 ศักยภาพทรัพยากรน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สำหรับชุมชนเกลือ
6 01110055 การศึกษาการอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล โดยใช้พลังงานจากชีวมวลเพื่ออุตสาหกรรม
7 01190022 โครงการการวิจัยและพัฒนาเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอร์ริงตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
8 01190096 การผลิตวัสดุเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ฟอสฟอรัส เพื่อใช้ในงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
9 01190097 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
10 01190211 การพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานำ ที แอล ดี แบดจ์ ทดลองใช้งานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม (ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระดับวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
11 02000160 การศึกษาผลกระทบของตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพของกลุ่มคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตะกั่วในอุตสาหกรรมการผลิต
12 02000883 การศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณ์การแพทย์
13 03000367 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
14 03000375 การผลิตแอลคาโลน์โปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25 ในระดับถังหมักขนาด 5 ลิตร แบบไม่ต่อเนื่องในรูปผงและรูปตรึงบนโลพิเมอร์ เพื่อใช้ในการกำจัดโปรตีนในอุตสาหกรรม
15 03000529 การพัฒนาเอนไซม์เฮโลเปอร์ออกซิเดสจากสาหร่ายทะเลไทย เพื่อการประยุกต์ใช้ในการแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรม
16 03000743 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอ้างอิงและขั้วไฟฟ้าเลือกจำเพาะไอออนคลอไรด์ สำหรับประยุกต์ในอุตสาหกรรม
17 03005308 การพัฒนาเอ็นไซม์เฮโลเปอร์ออกซิเดสจากสาหร่ายทะเลไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการแพทย์เกษตรและอุตสาหกรรม
18 03006895 การศึกษาความเป็นเบสของสารตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่ใช้ในอุตสาหกรรม
19 03190264 การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
20 03190347 การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป
21 03190397 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกน้ำหนักเบาในระบบอุตสาหกรรม
22 03190421 การสังเคราะห์โลหะทังสเตนที่มีโครงสร้างขนาดนาโนและไมโครเมตร เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
23 03190586 การสังเคราะห์โลหะซัลไฟด์ที่มีโครงสร้างนาโนที่อุณหภูมิต่ำเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
24 03190783 การศึกษาฤทธิ์ของสารกลุ่มโพลีฟีนอลในระดับโมเลกุล เซลล์และสิ่งมีชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพร และยารักษาโรคมะเร็ง
25 04000475 การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์มะม่วงสามปี เพื่ออุตสาหกรรม
26 04000476 การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์มะม่วงแก้ว เพื่ออุตสาหกรรม
27 04001125 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
28 04002199 การผลิตบะหมี่ปลาสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
29 04002200 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย
30 04002269 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรม การหมักแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: ความต้องการในงานวิจัย และพัฒนา
31 04002435 การศึกษาการใช้สูตรอาหารเสริมที่เหมาะสม เพื่อเป็นรูปแบบในอุตสาหกรรม
32 04003914 การแปรรูปมะม่วงแช่อิ่มอบแห้งเพื่อการผลิตในระดับ อุตสาหกรรม
33 04004193 การศึกษาการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ จากอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตผัก
34 04004474 การปรับปรุงพันธุ์ผักเศรษฐกิจสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมและพริกขี้หนูหอมเพื่อบริโภคสด
35 04004673 การศึกษาอุตสาหกรรมและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไม้ยูคาลิปตัส
36 04004862 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เพื่ออุตสาหกรรม
37 04010290 การผลิตคุ๊กกี้เสริมแป้งข้าวเจ้า แป้งถั่วเหลือง แป้งถั่วเขียว และ งา แบบอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก)
38 04019672 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคและการอบวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟาง
39 04019729 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
40 04020615 โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม
41 04056218 การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเพื่ออุตสาหกรรม
42 04058789 สถานภาพการผลิตพันธุ์และแนวทางพัฒนาลำไย เพื่ออุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ
43 04060549 การศึกษาการผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
44 04062453 วิจัยและพัฒนากระบวนการการบรรจุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงแห้ง เพื่ออุตสาหกรรมสำหรับการส่งออก
45 04063164 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรม
46 04064123 การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนแบบเป็นอุตสาหกรรม
47 04064510 การผลิตโปรไบโอติคและพัฒนารูปแบบที่สะดวกใช้ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
48 04091770 โครงการผลิตสารชีวภาพจากพืชเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช : โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสารชีวเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
49 04093355 การศึกษาการทำลายเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรม น้ำตาลและอาหารโดยเครื่องทำลายเชื้อชนิดใช้แสงอุลตราไวโอเลต
50 04095955 การเปรียบเทียบสายพันธุ์มะละกอลูกผสม เพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพสำหรับผลสดและอุตสาหกรรม ในเขตแห้งแล้งของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 04096699 การปรับปรุงธัญญพืชและพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่มีศักยภาพ เพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52 04099312 การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53 04110994 การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่น ในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร
54 04190082 การพัฒนากระบวนการผลิตสาโทสำหรับอุตสาหกรรม
55 04190083 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเพื่ออุตสาหกรรม
56 04190138 คุณสมบัติของไขมันจากน้ำล้างในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน และแปรรูปเนื้อไก่สดและการพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
57 04190167 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอก เพื่ออุตสาหกรรม
58 04190219 การเปรียบเทียบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในการเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม
59 04190220 การศึกษาสายพันธุ์เห็ดฟางที่เหมาะสม ในการเพาะเห็ดแบบอุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาด
60 04190361 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก จากข้าวเพื่ออุตสาหกรรม
61 04190370 การใช้ประโยชน์จากกระดูกอ่อนซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรม : การสกัดและการวิเคราะห์ Chondroitin sulfate ในกระดูก
62 04190372 การเปรียบเทียบวัสดุรองพื้นชั้นสำหรับวางวัสดุเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนแบบอุตสาหกรรม
63 04190388 การเปรียบเทียบฮอร์โมนพืชและวิตามินที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในโรงเรือนแบบอุตสาหกรรม
64 04190460 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตพืช
65 04190489 การขยายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสนับสนุนการปลูกเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมในภาคตะวันตก
66 04190936 การศึกษารูปแบบ และสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม
67 04191558 การจำแนกยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา
68 04191666 ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus)
69 04192057 เงื่อนไขเชิงซ้อนของการดำรงอยู่และหายไปของการทำนา ภายใต้การขยายตัวของอุตสาหกรรม กรณีศึกษาตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
70 04192115 การผลิตเอนไซม์ไลเปสจากยีสต์ เพื่ออุตสาหกรรม
71 04192424 การผลิตน้ำตาลไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยเชื้อบาซิลลัสทนร้อนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
72 05000035 การพัฒนาและสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ ฮีทไปป์ในอุตสาหกรรม
73 05000448 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารขนาดกลาง
74 05000520 การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม
75 05000565 การศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์
76 05000733 การพัฒนาวิธีการควบคุมการปนเปื้อนจากอนุภาคจุลสารสำหรับห้องสะอาด ในอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล
77 05000763 การพัฒนาและการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยจากป่านศรนารายณ์
78 05005552 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
79 05005697 ความต้องการแรงงานด้านคุณภาพสำหรับช่างเครื่องเรือนระดับเทคนิคของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนในภาคกลางของประเทศไทยระหว่างปี 2531-2535
80 05007139 การพัฒนาสารนิวเซรามิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
81 05007333 การวัดความสามารถในการสนองตอบเชิงอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย
82 05007343 การเตรียมส่วนผสมอลูมิเนียมอัลลอยในอุตสาหกรรม
83 05010052 ชุดการเรียนการสอน การฝึกอบรมในอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย
84 05010866 การสูญเสียวิตามินอีและโอไรซานอลในขั้นตอนการผลิตน้ำมันรำข้าวในอุตสาหกรรม (1 ตุลาคม 2543-30 กันยายน 2544)
85 05010993 การออกแบบเครื่องวัดวิเคราะห์สีสำหรับประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
86 05100263 ศึกษาการตรึงเอนไซม์โปรติเอสด้วยพอลิเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
87 05190039 โครงการการศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
88 05190041 การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลด้วยการเติมธาตุไทเทเนียมและทูเลียมในทอง 23 กะรัต ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
89 05190195 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม
90 05190263 การพัฒนากระบวนงานและระบบสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (ระยะที่ 2)
91 05190557 การพัฒนาเครื่องอ่าน ที แอล ดี (แผนงาน : การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
92 05190781 การประยุกต์ใช้วิธีพาร์ทิเคิลสวอมออฟติไมเซซัน เพื่อจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรม
93 05190947 การศึกษาเพื่อหาอายุการใช้งานของเม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ต่อการตัดเฉือนเหล็กกล้าสเตนเลส ในอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดกระป๋อง
94 05191043 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้ระบบเร็กต์ไฟเออร์แบบ 18 พัลส์ โดยใช้หม้อแปลงชนิดออโต้ทรานสฟอร์เมอร์ในงานอุตสาหกรรม
95 05191124 เครื่องผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นด้วยเทคนิคโอห์มมิค เพื่ออุตสาหกรรม
96 05191148 การพัฒนาระบบสร้างภาพตัดขวางภายในวัตถุด้วยแสงสำหรับประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
97 05530326 การวางแผนการผลิตรวมเพื่อหาปริมาณการผลิตเหมาะที่สุดภายใต้ปริมาณความต้องการสินค้าที่ไม่แน่นอน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
98 07000265 ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของซอฟต์แวร์ของประเทศไทย
99 07190080 กฏหมายที่เกี่ยวกับโครงการรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
100 08000080 บุคลากรที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาชนบท : การปรับปรุงสายงานเจ้าหน้าที่พาณิชย์และอุตสาหกรรม
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 242 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th