ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 355 รายการ จาก " อำเภอเมือง " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000014 พืชและสัตว์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตอนที่ 1 แพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์
2 01000193 การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียงจากการจราจร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3 01000376 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง
4 01000390 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยและธาตุอาหารในน้ำของแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
5 01000479 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยและธาตุอาหารในน้ำของแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
6 01000508 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับสัตว์หน้าดินในแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
7 01005577 การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
8 01008564 การศึกษาลักษณะธรณีสัณฐานของภูมิประเทศคาร์สต์ เพื่อจำแนกโคโลไมต์ และหินปูน จากภาพถ่ายดาวเทียม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
9 01190072 การตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 02000130 การศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาบางประการของผู้ป่วยจิตเวชในเขตตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11 02000449 ลักษณะบุคลิกภาพ CPI ของนักเรียนที่ใช้สิ่งเสพติดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
12 02000539 ประสิทธิผลของกระบวนการทางโภชนาการโดยชุดภาพอาหารทดแทนและเมนูอาหารตัวอย่างแก่หญิงตั้งครรภ์ต่อการลดภาวะทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
13 02000633 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางสายตาและสติปัญญา : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
14 02000746 ระบบวิทยาการเกิดอุบัติเหตุการจราจรนอกเขตเทศบาลในอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
15 02001151 การบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุกับสภาวะฟันผุในคนวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
16 02001152 พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
17 02001291 การรับรู้ต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
18 02001337 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ "ขุมพลังปัญญาของชุมชน" ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
19 02001378 ผลของการฝึกความเชื่ออำนาจในตนโดยครูเพื่อลดสภาวะเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
20 02007325 ศึกษากำลังมือและนิ้วมือปกติของเด็กไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงอายุระหว่าง 5-12 ปี
21 02008842 ความชุกของโรคพยาธิในทางเดินอาหารของเด็กนักเรียน ชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และ โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
22 02009303 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
23 02009633 การสำรวจระดับสารตะกั่วในเลือดของผู้ปฏิบัติงานและในบรรยากาศของสถานประกอบการโรงพิมพ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
24 02010194 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพังงา
25 02020607 ศึกษาอัตราความชุกนักเรียนตาบอดสีอายุ 12-17 ปี อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
26 02022134 การสำรวจความสามารถในการเขียนรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานของเด็กวัยเรียน อายุ 3-5 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
27 02023800 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษามัธยมศึษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
28 02100117 การแสวงหาการบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
29 02120574 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
30 02190010 สถานการณ์การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพิจารณาบริโภคน้ำมูตรของพระภิกษุ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
31 02190041 การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารชมรมสร้างสุขภาพและข่าวสารสุขภาพ ของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
32 02190216 การประยุกต์การสื่อสารเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของแม่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
33 02190423 กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34 02190440 ผลของโปรแกรมสร้างพลังโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
35 02190573 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
36 02190645 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
37 02190660 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการควบคุม ป้องกันวัณโรค : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
38 02190683 ภาวะ Oxidative Stress และระดับสารแอนติออกซิแดนท์ในผู้ที่มีความผิดปรกติของการใช้กลูโคสใน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
39 02190898 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40 03000206 การศึกษาและหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
41 03000445 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำกร่อยเค็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
42 03000704 การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรต์ในอาหารประเภทแหนมหมูใบมะยม และไส้กรอก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
43 03000756 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
44 03007717 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักเรียนนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
45 03190083 การศึกษาสถานการณ์ของสมุนไพร กรณีศึกษาบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
46 03190167 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในร่างกายของเกษตรสวนผักในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
47 03190744 การพัฒนาเครือข่ายงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อการจัดการคุณภาพที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยว
48 04002001 การศึกษาสภาพความเสียหายของที่นาบ้านสวนหม่อน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเกิดดินพุ (ตอนที่ 1)
49 04002142 รายงานการสำรวจการใช้เครื่องพ่นสารของเกษตรกร 102 คน ในอำเภอท่าม่วง และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2528
50 04003018 การเจริญเติบโตของถั่วนิ้วนางแดงแข่งขันกับวัชพืชที่ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
51 04003064 การปลูกถั่วเหลืองในเขตชลประทานห้วยแอ่งสภาพ นาเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1. การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วเหลือง
52 04003065 การปลูกถั่วเหลืองในเขตชลประทานห้วยแอ่งสภาพนาเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. การทดสอบการปลูกถั่วเหลืองเบื้องต้น
53 04003950 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
54 04003972 การศึกษาการตอบสนองการเกษตรกรต่อโปรแกรมวัคซีนแบบปรับใช้เฉพาะท้องที่ : อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
55 04004528 การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์จากตลาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
56 04004766 การศึกษารูปแบบการให้วัคซีนไก่พื้นเมืองในสภาพแวดล้อมหมู่บ้าน กรณีตำบลคอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
57 04004783 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและหนองจิกจังหวัดปัตตานี
58 04004964 ความหลากหลายของไก่พื้นบ้านเพศผู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
59 04010093 คุณภาพน้ำในแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ บริเวณบ้านท้องตม อำเภอสวี และบ้านปากมหาด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
60 04010271 การศึกษารวบรวมและขยายพันธุ์ยอบ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
61 04010416 คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงปลากะรังในอำเภอเมือง จังหวัดตราด
62 04010487 การใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้เชื่อมแห้ง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
63 04010625 การศึกษารวบรวมและขยายพันธุ์ยอบ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
64 04010627 การยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชผัก เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
65 04010790 การตัดสินใจระบบการทำฟารม์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
66 04010867 การศึกษาภูมิปัญญาในการกำจัดพิษกลอยบ้านถ้ำน้ำขัง ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
67 04022567 การยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชผัก เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
68 04058908 รูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณี ม.5 ม.6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
69 04097278 การสำรวจหาเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรคที่ปนเปื้อนมาใน อาหารสำเร็จรูปกึ่งสุกดิบจากตลาดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
70 04099753 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ของชุมชนในป่าชุมชนทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
71 04190385 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลแปลงเลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
72 04190398 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิดในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน บริเวณเรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
73 04190465 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ บริเวณปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
74 04191081 การศึกษารูปแบบการพัฒนาโรตีกรอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและโภชนาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารของกลุ่มสตรีปูยุค ตำบลปูยุค อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
75 04191278 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
76 04192231 โครงการแนวทางการเพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
77 04192256 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 1
78 05000274 การศึกษาผลการทดลองใช้เครื่องสูบน้ำพลังน้ำแบบ A2 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
79 05000616 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
80 05000850 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
81 05190780 เครื่องอบข้าวใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุทางการเกษตร กรณีศึกษา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
82 06000124 คุณลักษณะบุคลิกภาพ CPI ของเด็กนักเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
83 06000152 ความเคลื่อนเปลี่ยนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวนา จากผลกระทบของระบบการผลิตเพื่อขาย ในช่วง 2 ทศวรรษ (ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง)
84 06000475 ความหมายของส่วนประดับสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
85 06003739 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ : กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
86 06005593 การสำรวจทัศนคติต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา
87 06005594 ความรู้สึก ความเชื่อ และการปฏิบัติต่อศีล และวินัย พุทธศาสนา เป็นปัจจัยต่อต้านภัยเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จ.สงขลา
88 06008270 ส่วนประดับสถาปัตยกรรมอีสาน กรณีศึกษา จังหวัด อุบลราชธานี (ในเขตอำเภอเมือง)
89 06008947 การส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
90 06009339 ปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนดนตรีและนาฏศิลป์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
91 06009394 การค้นหาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในชีวิตประจำวันของชุมชนนักวิชาการและประชาชนในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรณรงค์จัดการขยะที่สัมฤทธิผล
92 06100164 ประสบการณ์ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน : กรณีศึกษา ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
93 06190038 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกดอกไม้ใบยางพารา ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
94 06190050 บทบาทและความสำคัญทางจริยธรรมของผู้บริหารต่อการจัดการองค์การในทัศนะของบุคลากร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
95 06190166 การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความสุขและความเครียดของประชากร ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
96 06190190 การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา กรณีกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
97 06190242 โครงการการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนวัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
98 06190252 คุณภาพชีวิตในการทำงานและคุณภาพการบริการของพนักงานโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
99 06190307 การบริหารจัดการวงปี่พาทย์มอญบนพื้นฐานของความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาวงปี่พาทย์มอญของคณะเจริญศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
100 06190422 การศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรม "การโจลมะม็วด" : กรณีศึกษาจากชุมชนเขมรหมู่บ้านปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 355 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th