ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 289 รายการ จาก " อาหาร " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000545 การสุ่มศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและน้ำและการศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษา
2 02000191 การตรวจวัดโลหะและสารพิษในอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 02000379 พยาธิใบไม้ปอดและพยาธิชนิดอื่นที่พบได้ในปูน้ำจืดที่ใช้เป็นอาหารของชาวบ้านภาคอีสาน
4 02000523 หอยที่ใช้เป็นอาหารในจังหวัดขอนแก่นที่เป็นพาหะนำโรคพยาธิ
5 02000827 การสำรวจสถานะการณ์ของ "บอแร๊กซ" วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
6 02001161 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
7 02008916 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง
8 02009263 การตรวจหาเชื้อ Escherichia Coli ที่ก่อโรคอุจจาระร่วง และ Enterotoxin ของเชื้อ Staphylococus Aureus ในอาหาร
9 02020737 การประยุกต์ใช้ระบบ HA CCP ในการควบคุมความสะอาดปลอดภัย ในกระบวนการการผลิตอาหารของโรงครัวโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
10 02022352 การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonellae อย่างรวดเร็วในตัวอย่างอาหารโดยวิธี Immunamagnetic Enrichment และ Enzyme Immunoassay
11 02190330 การพัฒนาวิธีตรวจวัดอะบาเมคติน เพื่อใช้ในการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยใช้เทคนิค HPLC
12 02190526 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ
13 03000143 เปรียบเทียบเทคนิคโครมาโทกราฟี และสเปกโทรสโกปี หาซัดคารินในอาหาร
14 03000271 การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในอาหาร โดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชั่นสเปคโทรเมตรี
15 03000813 การศึกษาปริมาณตะกั่วที่ปนเปื้อนลงในอาหารจากภาชนะที่ใช้ในการทำอาหารให้สุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ
16 03005324 การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์สารต้องห้ามในอาหาร เนื้อสัตว์แปรรูปบางชนิด ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
17 03006106 กระบวนการเรียนรู้และการสืบทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยา
18 03190344 การประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร
19 03190384 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพ สำหรับตรวจวัดสารตกค้างประเภทยาปฏิชีวนะ และโลหะปนเปื้อนในอาหาร
20 03190431 การพัฒนาชุดตรวจรวดเร็ววิธีอิมมูโนแอสเสย์แบบการไหลเลเทอรอลสำหรับเชื้อแคมพัยโลแบคเตอร์ และซัลโมเนลลาเพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาหาร
21 03190619 การพัฒนาตำรับวัตถุเติมในอาหารสำหรับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีก
22 03190660 การวิเคราะห์กรดซาลิซิลิคในอาหารที่มีจำหน่ายในเชียงใหม่
23 04000200 การหาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการแก้อาการขาดแคลนธาตุ อาหารของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ในแปลงเพาะชำ
24 04000242 อาหารและการให้อาหารโครีดนม ในฤดูร้อน
25 04000254 การปรับปรุงการผลิตไก่เนื้อดำเพื่อการส่งออก : อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหาร ที่มีผลต่อการเจริญ เติบโตของไก่เนื้อดำบางสายพันธุ์
26 04000324 ชนิดและองค์ประกอบของอาหาร ในกระเพาะปลาดาบเงิน Trichiurus haumela (Forsskal) ในบริเวณอ่าวไทย ตุลาคม 2521-สิงหาคม 2523
27 04000325 ชนิดและองค์ประกอบของอาหาร ในกระเพาะปลาตาโต Priacanthus tayenus (Richardson) ในบริเวณอ่าวไทย ตุลาคม 2521-สิงหาคม 2523
28 04000327 ชนิดและปริมาณของอาหาร ในกระเพาะปลาปากคม Saurida elongatoa (Temminok & Schlegel) บริเวณประจวบ- สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2524
29 04000635 การศึกษาคุณค่าทางอาหาร ปาราสิต และส่วนประกอบที่เป็นพิษในแมลงบางชนิดที่เป็นอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 04000889 การศึกษาถึงความเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน จากส่วนสกัด ของพืชผักที่ใช้เป็นอาหารของคนในสัตว์ทดลอง
31 04001023 ศึกษาอัตราปุ๋ยโปแตสต่อความสมดุลย์ ของการดูดใช้ธาตุ อาหารและผลผลิตเส้นใยปอแก้วไทยต้นเขียว
32 04001162 การศึกษาคุณค่าทางอาหาร ปาราสิต และส่วนประกอบที่เป็นพิษในแมลงบางชนิดที่เป็นอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 04001168 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารเสริมโปรตีนและอาหาร หยาบจากแหล่งต่าง ๆ ต่อคุณลักษณะของกระต่าย
34 04001169 ผลของการใช้กากเมล็ดยางพาราชนิดมีเปลือกผสมกับหัว อาหารในสุกรใหญ่
35 04001921 การศึกษาชนิดปูแสมที่กินใบไม้ จากป่าชายเลนเป็นอาหาร และบทบาทสำคัญในการสลายตัวของใบไม้โดยปูแสม
36 04001956 การศึกษาอัตราการเจริญของเชื้อ Pseudomonas solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวหรือแง่งเน่าของขิงใน อาหาร nutrient broth (NB) และ tetrazolium broth (TZC-X)
37 04002200 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย
38 04002247 การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
39 04002480 ผลิตภัณฑ์และอาหารจากถั่ว ที่มีโปรตีนสูง
40 04002769 การสำรวจสารมีพิษตกค้างในผลิตผลเกษตรกรรม และอาหาร ในภาคกลาง ข. ไข่ นมสด ปลาเค็ม
41 04002775 การสำรวจสารมีพิษตกค้างในผลิตผลเกษตรกรรม และอาหาร ในภาคกลาง ก. ผัก ผลไม้ และพืชไร่
42 04002889 องค์ประกอบอาหารของข้าวพันธุ์ดี
43 04002941 การใช้เอนไซม์ช่วยปรับปรุงคุณภาพนมถั่วเหลือง (ผลิตภัณฑ์และอาหารจากถั่วที่มีโปรตีนสูง)
44 04003546 อาหารและการให้อาหารแม่โครีดนมในฤดูร้อน 2) อิทธิพลการให้ฟางหมักยูเรียแก่โคนมสาวลูกผสม เกี่ยวกับลักษณะการสืบพันธุ์
45 04003656 องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารของปลาเห็ดโคน
46 04003689 การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น
47 04003693 ชีวประวัติของแมลงนูนบางชนิด (Scarabaeidae : Coleoptera) และการใช้เป็นอาหาร
48 04003706 การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารสำหรับไก่ไข่
49 04003794 การจัดบริการอาหารการกำหนดคุณค่าอาหารการสุขาภิบาล อาหาร
50 04003925 การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและเครื่องดื่มจากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
51 04004069 การเปรียบเทียบชนิดของอาหารและความเค็ม ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของม้าน้ำวัยอ่อน (Hippocampus Kuda) ในห้องปฏิบัติการ
52 04004092 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอาหารและอาหารสัตว์ ขนมไทยที่ใช้แป้งมันสำปะหลัง
53 04004093 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์ : ข้าวเกรียบ
54 04004094 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์ : มันสำปะหลังสดแบบแผ่นบาง ๆ
55 04004161 การเสริมจุลินทรีย์อีเอ็มในน้ำดื่มและอาหารสำหรับลูกสุกรหย่านม I. ผลต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกร II. ผลต่อการย่อยได้
56 04004402 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลาสลิด ที่อนุบาลด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ
57 04004468 การศึกษาชนิดของฮอร์โมนในการเพาะพันธุ์และชนิดของอาหาร ที่เหมาะสมในการอนุบาลปลาแดง
58 04004679 การศึกษาอาหารสำหรับสุกรเหมยซานลูกผสมสี่สายพันธุ์
59 04010005 องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาเห็ดโคน (Sillago sihama Forsskal, 1775)
60 04010065 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำโดยใช้อาร์ทีเมียและไรแดงน้ำจืดเป็นอาหาร
61 04010099 ผลกระทบของอาหาร ต่อระยะการพัฒนา, อัตรารอด, และการสืบพันธุ์ของโคพีพอด, Microcyclops varicans Sars.
62 04010272 การใช้ค่าการย่อยได้ของโปรตีนที่ปลายลำไส้เล็ก ของกากงาและกากถั่วลิสง ในการประกอบสูตรอาหารสุกรรุ่น-ขุน เพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารเพื่อลดระดับโปรตีนในอาหาร และลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่าย
63 04010276 การศึกษาการใช้ไข่อาร์ทีเมียฟอกเปลือกเป็นอาหารในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะ Postlarva
64 04010359 การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาเฉี่ยวหินที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด
65 04010381 การศึกษาศักยภาพการใช้อ้อย เพื่อเป็นอาหารของโคนม
66 04010418 ผลของวิตามินรวมโคเลสเตอรอล เลซิติน บีเอชที (BHT) ซีโอไลท์ และสาหร่ายผมนาง (GRACILARIA FISHERI) ต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหารและอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (HALIOTIS ASININA LINNAEUS, 1758)
67 04010419 ผลของแหล่งคาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร และอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (HALIOTIS ASININA LINNAEUS, 1758)
68 04010454 ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบบางชนิดในอาหาร สำหรับกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย
69 04010456 โครงการ การฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และดำเนินการเรื่อง HACCP ในการประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร
70 04010565 การเลี้ยงปลากะพงขาว Lates Calcarifer (Bloch) ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนต่ำสลับกับอาหารที่มีระดับโปรตีนปกติ ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหาร
71 04010611 การเปรียบเทียบการอนุบาลปลากะพงขาวอายุ 15-28 วัน ด้วยอาหาร 3 ชนิด
72 04010630 การติดตามการเจริญและการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตโดย Pseudomonas sp. สายพันธุ์ A41 ในอาหารที่มีน้ำมันและกรดไขมันเป็นแหล่งคาร์บอน
73 04010666 การศึกษาผลของการเสริมเอ็๋นไซม์ไฟเตสในอาหารที่มีระดับฟอสฟอรัสต่ำ และปกติต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรระยะรุ่นและขุน
74 04010672 อิทธิพลของฤดูร้อน, ฤดูฝน และฤดูหนาว และแหล่งไขมันที่เสริมลงในอาหาร ต่อการเจริญเติบโต และไขมันช่องท้องของไก่กระทง
75 04010796 ผลของการให้ Skeletonema sp. เสริมการใช้อาร์ทีเมีย เป็นอาหารในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricius) ระยะโพสท์ลาวา 2 ถึง 17
76 04010846 การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาไหลนาเพื่อการค้า : อาหารและการให้อาหาร
77 04010909 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร
78 04010931 การผลิตและการใช้ประโยชน์ของแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์ในอาหาร
79 04010981 ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสรีรเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนา
80 04010985 ผลของแหล่งไขมันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus (Linn.) X o.Mossambicus (Peters))
81 04010991 ผลของสัดส่วนระหว่างโปรตีนและไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลากะรังดอกแดง
82 04020253 การใช้สมุนไพรเป็นสารเสริมอาหารทดแทนปฏิชีวนะสารในอาหาร ไก่พื้นเมืองไทย และไก่ลูกผสมสามสายเลือด
83 04021218 การใช้กากตะกอนเบียร์ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เป็นส่วนผสมในอาหารเม็ด ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารของปลาแรด และปลาเปคูแดง
84 04021267 การศึกษาอาหาร 4 ชนิดที่มีผลต่อการวางไข่ของ แม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man)
85 04022014 การผลิตอาหารผสมสำเร็จ (Total Mixed Ration, TMR) ที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบ เพื่อเป็นอาหารสำหรับโคนม
86 04053859 การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ : อาหารสูตรกะทิ
87 04056192 การศึกษาปริมาณตะกั่วที่ปนเปื้อนลงในอาหาร จากภาชนะที่ใช้ในการทำอาหารให้สุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ
88 04058872 ความต้องการโปรตีนในอาหารของปลายี่สกขนาดเล็ก
89 04060586 การผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม
90 04062323 การใช้มูลไก่เป็นอาหารในการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ ในบ่อคอนกรีตกลม
91 04063814 ศึกษาการใช้น้ำนมหมักกรดในปริมาณที่แตกต่างกัน เป็นอาหารสำหรับการเลี้ยงไรแดงในถังพลาสติก
92 04064804 การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ
93 04066513 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยอาหาร 3 ชนิด ในบ่อดิน
94 04066778 อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)
95 04090353 อิทธิพลของการเสริมไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง
96 04091356 การประเมินคุณค่าทางอาหารสุกรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 1 การพัฒนาวิธีการศึกษาย่อยได้ของอาหารในสุกร
97 04093333 การเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อ Rambach agar และ MSRV agar กับ differential medium ชนิดอื่นๆ สำหรับ การตรวจหา Salmonella ในอาหารที่มีค่าวอเตอร์แอ๊คติวิตี้สูงและอาหารที่มีค่าวอเตอร์แอ๊คติวิตี้ต่ำ
98 04093355 การศึกษาการทำลายเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรม น้ำตาลและอาหารโดยเครื่องทำลายเชื้อชนิดใช้แสงอุลตราไวโอเลต
99 04096923 การศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร Escherichia coli 0157:H7
100 04100246 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice GMP) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านไร่ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 289 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th