ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 269 รายการ จาก " สิ่งแวดล้อม " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,476 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
201 350180401006145 แนวทางการทำ SIA: ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
202 350180401007042 มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นมุมมองหลักธรรมภิบาล
203 350180401007133 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
204 350180401007135 แรงจูงใจการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
205 350180401007136 การศึกษาแนวทางในการจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
206 350180401010221 การจัดทำต้นฉบับรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
207 350180401010242 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน กรณีศึกษา ลุ่มนำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
208 350180401011031 เทคนิคชีววิธีกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงปลาบึกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพเนื้อปลาแบบยั่งยืน
209 350180401011049 การวิจัยและพัฒนาจุลลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม
210 350180401012065 การจัดทำมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
211 350180401017033 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ : กรณีศึกษาแก่งสะพือ ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ
212 350180401017036 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดพัทยาน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลฯ
213 350180401017037 การมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนริมน้ำมูลและแม่น้ำสาขาใน จ.อุบลฯ
214 350180401017155 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษา หากบุ่งสะพัง ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลฯ
215 350180401017156 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขาในจ.อุบลฯ : กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ
216 350180401018104 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในเขตภาคกลาง
217 350180401019122 ศักยภาพความพร้อมและสถานภาพของปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(2547-2556)กรณีศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้
218 350180401020133 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อการสอบข้อเขียนพิสดาร
219 350180401021114 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
220 350180402006024 มิติการพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
221 350180402008014 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของมรดกทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี
222 350180402011001 การศึกษาการจัดทำน้ำสกัดชีวภาพจากของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทร้านขุนณรงค์โคราช
223 350180402019046 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
224 350180402023009 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปัตตานี
225 350180402029001 เครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
226 350180402029004 การจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง กรณีศึกษา ด้านทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
227 350180402035041 แนวทางการ จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
228 350180402035078 การศึกษาทางชีววิทยา และ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
229 350180403024026 ผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยชุดสื่อพลังงาน
230 350180403026045 ผลสัมฤทธิ์ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการซีฟู้ด แบงค์ในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
231 352180401001048 การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
232 352180401001073 ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน
233 352180401001219 การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
234 352180401001475 การตรวจวินิจฉัยและการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของเชื้อราอุบัติใหม่ Pythium insidiosum ที่แยกได้จากผู้ป่วย สิ่งแวดล้อมและสัตว์
235 352180401002223 โครงการวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
236 352180401002298 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเพื่อการ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
237 352180401002386 การประยุกต์ใช้แร่อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
238 352180401002476 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
239 352180401004203 การประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมและเด็ก นักเรียน กรณีศึกษาในเขต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
240 352180401006060 การจัดการสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้แนวทางสำหรับประเทศไทย : ศึกษากรณีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
241 352180401006100 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตควบคุมมลพิษในเขตปริมณฑล
242 352180401008036 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม ปริมาณและการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
243 352180401008037 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม และการเกิดโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
244 352180401008056 การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนใน จ.ชลบุรี
245 352180401015890 เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ
246 352180401018113 การประเมินคุณภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI): กรณีศึกษาสาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
247 352180401021181 หน่วยวิจัยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
248 352180401027005 ย่อยที่ 1 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านกลาง จังหวัดนครพนม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
249 352180402001002 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับโรงเรียนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ในจังหวัดกาญจนบุรี
250 352180402007008 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีศึกษาป่าต้นน้ำหมู่บ้านนาปลาลาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
251 352180402012014 ความรู้และการจัดการน้ำของคนนครศรีธรรมราช (การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
252 352180402017001 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในโลกมุสลิม กรณีศึกษาชุมชนประตูชัยและชุมชนป่าตอง อำเภอพระนครศรีอยุทยา
253 352180402019006 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
254 352180402020040 ผลกระทบของการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยก้อต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
255 352180402021006 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีแบบพกพาสำหรับวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
256 352180402032006 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซินเพื่อลดปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยโมเดลจลนพลศาสตร์และการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
257 352180402033002 การจัดการสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ : ชุมชนคลองจวน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
258 352180402033009 การพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษา โรงงานบีสไพพ์ฟิตติ้งอันดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
259 352180402035028 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความเข้มแข็งในการมองโลก กับความสุขในชีวิตมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
260 352180403034001 การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กับ กรณีโรงไฟฟ้าบริษัทไตรเอนเนอจี้ จำกัด
261 352180403036069 โครงการย่อยที่ 2 การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมการผลิตโปรตีนไหมระดับอุตสาหกรรมชุมชน
262 352180403036142 โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
263 352180504032028 โครงการสิ่งแวดล้อม
264 352180505025002 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยครูต้นแบบ วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-0008) สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
265 352180506036001 ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ปีการศึกษา 2551
266 352180507040006 เครื่องบดและอัดแท่งใบไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
267 450180413036007 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาในเขตลาดกระบัง
268 450180413042008 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร
269 550001010000003 โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรทราย
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 201 - 269 จากผลการค้นหาทั้งหมด 269 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th