ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 269 รายการ จาก " สิ่งแวดล้อม " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,476 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 10000887 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
102 10000893 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพมหานคร
103 10000918 บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) กับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
104 10001046 โครงการการย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
105 10001077 การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
106 10001081 บทบาทสตรีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
107 10001084 การมีส่วนร่วมในกาาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
108 10001119 การปลูกฝังในคุณค่าของ "จิตสำนึกพอเพียงและยั่งยืน" เพื่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน สมดุลและเป็นธรรม
109 10001263 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
110 10001272 การสำรวจคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในประเทศไทย
111 10001284 การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมของการพัฒนาความร่วมมือบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
112 10001318 โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นใน
113 10001386 ความพร้อมขององค์กรเพื่อการนำใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย ISO 14001 ในโรงพยาบาลพะเยา
114 10001418 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ส่วนเศรษฐกิจและสังคม)
115 10001479 การศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษาทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้บริหารและผู้วางนโยบาย
116 10001716 การพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเด็กวัยอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
117 10005758 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจาก โครงการอีสานเขียว : ศึกษากรณีบ้านหม้อ อ.เมือง จ. มหาสารคาม
118 10007727 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน
119 10009632 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
120 10190014 การศึกษาความต้องการใช้บริการและรับคำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
121 10190156 โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
122 10190168 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
123 10190173 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : บทเรียนจากการปลูกป่าชายเลนบริเวณเหมืองแร่ร้างกลางอ่าวพังงา
124 10190177 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
125 10190178 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ทัศนะที่มีต่อป่าชายเลนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง : กรณีศึกษาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
126 10190179 โครงการจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : กลยุทธ์ของการสร้างพรมสีเขียวที่ชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช
127 10190180 โครงการจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : แรงจูงใจในการฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลน : กรณีศึกษาปมุ่บ้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม
128 10190238 ศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา หมู่บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
129 10190249 การศึกษาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
130 10190289 การศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในการแปรรูปผักผลไม้ดอง กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
131 10190423 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี
132 11000146 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ ขั้นที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษใน มจธ.
133 11190256 การวิจัยการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน
134 12000257 การศึกษาปัญหาและสิ่งแวดล้อมในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2520
135 12000344 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
136 12000756 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงาน วิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ (การเปรียบเทียบลักษณะมุ่ง อนาคตของ นร.ชั้น ม.3 ในวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ปัญหา สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์กับสอนแบบบรรยาย
137 12001342 ความคิดเห็นของนักเรียน / นักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
138 12001696 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
139 12001772 การศึกษาสถานภาพงานวิจัย พ.ศ. 2535-2539 เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยของชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
140 12002093 รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาโดยใช้สื่อจากสิ่งแวดล้อม
141 12002136 มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก
142 12002369 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
143 12002671 ศึกษาสภาพปัญหาด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545
144 12007387 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
145 12190025 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4
146 12190850 ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ
147 12190937 การประเมินความต้องการจำเป็นของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
148 12190942 สาเหตุที่มีผลต่อค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงของนักศึกษารหัส 50 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
149 12191151 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการรายวิชามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
150 150070400000120 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการชลประธานน้ำเค็มเพื่อกากรเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
151 150071300000010 ความต้องการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตของข้าว (Environmental Requirements of Rice Crop)
152 150090900000051 การศึกษาการปนเปื้อนสารตกค้างกลุ่ม Endocrine Disruptor Compound (EDCs)ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ
153 150170800000033 การศึกษาส่วนของดีเอ็นเอที่ควบคุมการแสดงออกของยีนของแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม
154 150170800000037 การประเมินการปนเปื้อนของอะทราซีนในสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคเรดิโออิมมูโนเอสเสย์
155 150190300000018 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัดและเขตในพื้นที่รับผิดชอบของสคร.ที่6
156 150190300000030 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต2
157 150190300000031 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต2
158 150212700000024 การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์และการตอบสนองต่อสารพิษในสิ่งแวดล้อม
159 152070200000043 ความต้องการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตของข้าว
160 152070200000267 ความต้องการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตของข้าว(ศูนย์ฯ สกลนคร)
161 152070200000397 โครงการความต้องการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตของข้าว : กิจกรรมที่ 1 ความต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตของข้าว
162 152090600000003 ศึกษาการปนเปื้อนสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานกลุ่ม Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
163 152090700000065 การวิจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของป่าดิบชื้นในพื้นที่ต้นน้ำ
164 152170800000030 กระบวนการทางรังสีในการพัฒนาพอลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาแผ่นเมทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลเวชสำอางค์โดยการฉายรังสีแกมมา
165 152170800000031 กระบวนการทางรังสีในการพัฒนาพอลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : การเตรียมแผ่นไคโตซานไฮโดรเจลบรรเทาปวดโดยการฉายรังสีแกมมา
166 152170800000032 กระบวนการทางรังสีในการพัฒนาพอลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : การเตรียมนาโนคอมพอสิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้จากแป้งเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร
167 152170800000033 กระบวนการทางรังสีในการพัฒนาพอลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : ตัวดูดจับโลหะที่มีหมู่ไฮดรอกซามิคแอซิดจากพอลิเมอร์ธรรมชาติเตรียมโดยการกราฟต์ด้วยรังสี
168 152170800000034 การวิจัยเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีแบบพึ่งพาตนเอง และไอโซโทปประยุกต์ : อัตราการชะล้างพังทลายของดินเหนือเขื่อนและผลกระทบต่ออัตราการสะสมของตะกอนในเขื่อน
169 152170800000035 การวิจัยเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีแบบพึ่งพาตนเอง และไอโซโทปประยุกต์ : การประเมินความเสี่ยงทางรังสีตามทางน้ำจากการดำเนินงานของสถานีวิจัยนิวเคลียร์องครักษ์ในสภาวะปรกติและสภาวะฉุกเฉิน
170 152170800000036 การวิจัยเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีแบบพึ่งพาตนเอง และไอโซโทปประยุกต์ : เทคนิคเชิงนิวเคลียร์เพื่อศึกษาผลกระทบของตะกอนจากการชะล้างของคลื่อนสึนามิต่อสุขภาพของปะการังและสัตว์น้ำในแนวปะการังในระยะยาว
171 152170800000037 การวิจัยเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีแบบพึ่งพาตนเอง และไอโซโทปประยุกต์ : การศึกษาเบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนด้วย 226 Ra โดยใช้บึงประดิษฐ์
172 152190100000589 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคมะเร็งจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
173 152212300000006 ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ : ผลกระทบด้านลบของโลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืชและสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
174 152212300000012 ชุดโครงการวิจัยด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม : การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์และการตอบสนองต่อสารพิษในสิ่งแวดล้อม
175 236497 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิชาชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม
176 350180401001268 การศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
177 350180401001395 การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
178 350180401001411 การพัฒนานาโนพาร์ติเคิลแอ็ดจูแวนท์จากวัสดุจำพวกพอลิแซคคาไรด์ เพื่อระบบต้นแบบการนำส่งสารก่อภูมิแพ้ เพื่อการกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกัน (โครงการใหญ่:นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)
179 350180401002046 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
180 350180401002108 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
181 350180401002114 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
182 350180401002272 คุณภาพชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
183 350180401002315 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
184 350180401002375 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
185 350180401002485 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง
186 350180401002961 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารเพื่อการส่งออก
187 350180401003083 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
188 350180401003572 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
189 350180401003608 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
190 350180401003629 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
191 350180401003630 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา
192 350180401003631 การแก้ปัญหาความยากจนโดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม กรณีศึกษาพื้นที่และเส้นทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงระดับประเทศอินโดจีนบริเวณเขาพนมรุ้ง-เมืองต่ำ-บ้านบุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
193 350180401004326 การตรวจเมทติ้งไทป์ของเชื้อ Cryptococcusneoformans ที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่
194 350180401004400 การนำส่งของเภสัชภัณฑ์ในวัสดุเพื่อระงับอาการปวดกล้ามเนื้อและโรคข้อ(ภายใต้แผนงานวิจัยนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
195 350180401004489 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชต่อสภาวะเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
196 350180401004705 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทยแก่มูลนิธิสถาบันรวมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
197 350180401004732 ความหลากหลายทางชีวภาพในน้ำสกัดชีวภาพที่ใช้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
198 350180401006106 การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
199 350180401006123 ปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานของเอ็นไซม์ CYP2A6 ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาและสารก่อมะเร็ง
200 350180401006141 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสิ่งแวดล้อมของไทยกับญี่ปุ่น: กรณีการจัดการน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรม
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 269 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th