ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 275 รายการ จาก " สังคม " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000010 การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2 01000169 ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อสมดุลของน้ำในลุ่มน้ำหลักของประเทศ
3 01000341 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของป่าเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อระบบภูมินิเวศเศรษฐกิจและสังคมบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 01005666 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
5 01005691 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี
6 02000125 การศึกษาสาเหตุของโรคจิตเภท ศึกษาเฉพาะกรณีด้านจิตใจและสังคม
7 02000545 พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์และผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจอารมณ์ สังคม ของชาย-หญิงบริการที่ติดเชื้อเอดส์ ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
8 02000577 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพจิตใจและสังคมของผู้ติดเชื้อ HIV+ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตภาคเหนือตอนบน
9 02190358 การศึกษารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการฟื้นฟูสุขภาพจิตและสังคม ของผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
10 02190492 การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจมนุษย์และสังคม
11 04003919 สังคมของสัตว์ในบริเวณรากแหนเป็ดใหญ่ (Spirodela polyrhiza) แหนเป็ดเล็ก (Lemna perpusilla), จอก (Pistia stratiotes) และผักตบชวา (Eichhornia crassipes)
12 04004182 อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับ วิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะ
13 04067443 การจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตปลานิลในภาคเหนือ
14 04190173 โครงการบทบาทของการปลูกไม้ป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
15 06000114 ค่านิยมในการพัฒนาตนเองและสังคมของเยาวชนไทย
16 06000230 ศักยภาพของผู้สูงอายุในการทำงานเพื่อสังคม
17 06000244 ศักยภาพของผู้สูงอายุในการทำงานเพื่อสังคม
18 06000259 ข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้สูงอายุ และคนหนุ่มสาวในกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ
19 06000348 แหล่งเตาอินทขิล แหล่งเตาเมืองน่านบ้านบ่อสวก : โครงการวิจัยเครื่องถ้วยล้านนา ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และพาณิชย์ศิลป์
20 06000433 ความรู้ ความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทยตามความต้องการของสังคม
21 06005668 นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรชาวจีนอพยพ (อดีตทหารจีนคณะชาติ)ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ.2527-2542
22 06005796 พัฒนาการของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคม จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางของประเทศไทย
23 06005802 ศึกษาความเป็นมาของเมืองสังขะ ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ระหว่าง พ.ศ. 2302-2509
24 06190127 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
25 06190236 ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน (พ.ศ. 2435-2535)
26 06190251 คำศัพท์เฉพาะทางดนตรีที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมชาวมอญในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
27 06190450 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
28 07000255 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและแนวความคิดในการปฏิรูปการบริหารงานที่ราชพัสดุ เพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม
29 07000286 รูปแบบองค์กรที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประกอบการยกร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
30 07190101 อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองพัทยา
31 08000090 แนวทางการบริการประชาชนเพื่อขจัดเงื่อนไขของสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีของสำนักงานอำเภอ
32 08000167 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยฟิลิปปินส์ (ค.ศ.1972-1986)
33 08000186 การศึกษาทบทวนนโยบายประชากรกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในด้านความสอดคล้องระหว่างนโยบาย เพื่อการผสมผสาน
34 08000242 การจัดการศึกษาให้สนองความต้องการกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
35 08000373 ความเป็นอิสระภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับความ มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
36 08000377 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
37 08000511 ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของจังหวัดเพื่อการพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติ
38 08000602 บทบาทคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ
39 08000775 บทบาทพระสงฆ์กับความเปลี่ยนแปลงในสังคม : การศึกษาความคิดและงานของพระพยอม กัลยาโณ พ.ศ. 2522-2537
40 08000835 ภาพรวมการเมือง สังคม วัฒนธรรมไทย 2000 : โครงการประเมินการเมือง สังคม วัฒนธรรมไทย 2000
41 08008170 วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาและสังคมที่มีต่อการพัฒนาภูมิภาคและบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยระหว่าง พ.ศ. 2475-2535
42 08190030 โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม : เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดความยากจน และเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนในประเทศไทย
43 08190138 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
44 08190205 การจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
45 08190235 รูปแบบการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในการสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ เพื่อพัฒนาจัง
46 09000010 บทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ของอุตสาหกรรมภาคหัตถกรรมในประเทศไทย
47 09000103 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธกส.) และเกษตรกรรายตัว
48 09000112 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำและผลที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชากรบริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจาน
49 09000138 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในภาคตะวันตก : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
50 09000330 การประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
51 09000353 แนวทางการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
52 09000377 องค์ประกอบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการ ตัดสินใจ ในการรับเอาโครงการปลูกพืชหมุนเวียนใน ภาคเหนือของประเทศไทย
53 09000392 ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ที่มีสมาชิกไปและไม่ไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและลำปาง
54 09000393 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในและนอกนิคมสร้างตนเองจังหวัดอุดรธานีและอุตรดิตถ์
55 09000403 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาที่ดินทุ่งกุลาร้องไห้
56 09000404 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ก่อนดำเนินการเป็นหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
57 09000432 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระทบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
58 09000512 การประกันวินาศภัย : บทบาทในการเสริมสร้างความมั่นคงให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
59 09000631 การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มีต่อประชาชนต่างท้องที่และอาชีพ กรณีภาคเหนือ
60 09000649 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 8
61 09000663 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกษียณอายุราชการ
62 09000670 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตกรในเขตและนอกเขตโครงการร่วมมือด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำไทย-แคนาดา
63 09000673 การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาที่ดินของชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก
64 09000676 การประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลา
65 09000681 เศรษฐกิจ สังคม และระบบการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ
66 09000764 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการผลิตสุราเถื่อน ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
67 09000795 การประเมินทางเศรษฐกิจ และสังคมของระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
68 09000804 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของเทคโนโลยีการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกรไทยในภาคเหนือ ของประเทศไทย
69 09000887 การศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านพึ่งตนเอง : ศึกษากรณีหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
70 09000914 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ยากจนดักดานในภาคกลาง
71 09000939 แนวทางในการวางแผนระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
72 09000940 ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
73 09001006 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล ในเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์
74 09001052 การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อประชาชนต่างท้องที่และอาชีพ : กรณีภาคเหนือ
75 09001064 เศรษฐกิจและสังคม และทัศนคติของราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอน (งานป่าไม้) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
76 09001086 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบนพื้นที่สูงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
77 09001155 ความพร้อมของผู้บริหารต่อการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) มาใช้ : กรณีศึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
78 09001173 การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียน และความสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค ของมหาวิทยาลัยพายัพ
79 09001238 การศึกษาผลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้าง เพื่อการเกษตรกรรม
80 09001279 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอันเนื่องมาจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
81 09005679 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
82 09005680 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคใต้ : ผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2534-2543)
83 09005855 บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับความต้องการของสังคม
84 09005860 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิค สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
85 09006287 ปัญหาด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
86 09006337 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล
87 09008142 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมและความต้องการเปลี่ยนอาชีพ ของสมาชิกสหกรณ์ประมงในแถบพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
88 09110108 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
89 09110110 การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
90 09110321 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดตั้งและการพัฒนาศักยภาพของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดลำปาง
91 09110347 เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
92 09190397 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
93 09190400 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
94 09190401 การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
95 09190407 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
96 09190411 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
97 09190459 โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และสังคมของมาตรการควบคุมไข้หวัดนก H5N1
98 09190464 ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ในประเทศไทย
99 09190609 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดตั้งและการพัฒนาศักยภาพของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดลำปาง
100 09190654 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ - สังคม และการเมืองที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 275 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th