ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 254 รายการ จาก " ศึกษาเฉพาะ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000390 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยและธาตุอาหารในน้ำของแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2 01000479 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยและธาตุอาหารในน้ำของแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
3 01000508 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับสัตว์หน้าดินในแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
4 01008695 การวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการเรียนระหว่าง นักศึกษาที่ผ่านการสอบแข่งขันจากทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันจัดสอบเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5 01190233 ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำท่วม-ดินถล่ม : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
6 02000125 การศึกษาสาเหตุของโรคจิตเภท ศึกษาเฉพาะกรณีด้านจิตใจและสังคม
7 02000182 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคใต้ของประเทศไทย
8 02000339 พฤติกรรมการเจ็บป่วยและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน
9 02000512 การศึกษาความต้องการและปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดติดเชื้อโรคเอดส์และไม่ติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี
10 02000594 ความต้องการและปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 ราชบุรี
11 02000595 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการมารับบริการฝากครรภ์ของสตรีมีครรภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดราชบุรี
12 02000598 การเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
13 02000633 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางสายตาและสติปัญญา : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
14 02000636 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก ศึกษาเฉพาะกรณีด้านสังคมและจิตใจ
15 02000775 การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh เปรียบเทียบกับห่วงอนามัยชนิด TCu 380A ในสตรีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีในจังหวัดขอนแก่น
16 02000857 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในกิจกรรม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเขตเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
17 02000906 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
18 02000989 พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังคลอดและการให้อาหารเสริมแก่บุตรวัยก่อนเรียนของมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหม้อ ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโนนสูง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
19 02001083 การศึกษาและพัฒนาประปากรมอนามัยดื่มได้ ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
20 02001084 สถานการณ์งานจัดหาน้ำสะอาดในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดในเขต 7
21 02001133 พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังคลอดและการให้อาหารเสริมแก่บุตรวัยก่อนเรียนของมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหม้อ ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโนนสูง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
22 02190180 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์มุสลิม: ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
23 02190660 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการควบคุม ป้องกันวัณโรค : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
24 04002947 การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ : การวางแผนและการปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดอุดรธานี
25 04004151 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสำเร็จการดำเนินงาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออก : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรางสาลี่ ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
26 04020223 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว : ศึกษาเฉพาะกรณี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
27 04058908 รูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณี ม.5 ม.6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 05000058 การออกแบบและพฤติกรรมของทางหลวงในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี หนองคาย
29 06000129 การร่วมมือของประชาชนในชนบทเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเยาวชน (ศึกษาเฉพาะกรณีความพร้อมของประชาชนในชนบท ของจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน)
30 06000139 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคจิตระหว่างกลุ่มที่มาติดตามผลการรักษากับกลุ่มที่ไม่มาติดตามผลการรักษาหลังจำหน่ายออกจาก โรงพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีธัญญา
31 06000152 ความเคลื่อนเปลี่ยนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวนา จากผลกระทบของระบบการผลิตเพื่อขาย ในช่วง 2 ทศวรรษ (ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง)
32 06000196 รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาเจตคติเกี่ยวกับจริยธรรม ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของครอบครัวที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตร ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
33 06000288 นโยบายการเปลี่ยนแปลงสนามรบเป็นสนามการค้า บทวิเคราะห์ด้านสังคมวิทยา ศึกษาเฉพาะกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
34 06000322 รูปแบบ เทคนิคของงานจิตรกรรม ศึกษาเฉพาะกรณีผลงานจิตรกรรม ที่ได้การพิจารณารับรางวัลที่ 1-3 ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 34/2531 ถึง 43/2540
35 06008316 การทำขวัญนาค : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36 06008452 หัตถกรรมพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์กระจูด
37 06010439 การศึกษาประโยชน์และความสอดคล้องต่อความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนโยบายการขยาย โอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของทบวงมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
38 06110129 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านคชาธาร ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
39 06190402 การศึกษาพลวัตความสำเร็จของสถาบันศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน)
40 07000014 กฎหมายสาธารณสุขกับความมั่นคงของประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายอาหารและยา
41 07000216 การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
42 07000223 กฎหมายแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ให้แรงงานหญิง
43 07000262 ปัญหาข้อกฏหมายกับการจัดสรรที่ดิน ศึกษาเฉพาะกรณีร่าง พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ.......(ร่างของกรมที่ดินฉบับล่าสุด)
44 07000264 สนักงานอัยการสูงสุดกับการตรวจร่างสัญญาให้แก่รัฐ (ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาสัมปทานการบริการสาธารณะ)
45 07000291 ศาลกับการแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี การสั่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
46 07000297 ศาลเยาวชนและครอบครัวกับความมั่นคงแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการขยายงานเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด
47 07000309 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นพยานศาลในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดเชียงใหม่
48 07000329 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในช่วงการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19 (เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539) จากหัวหน้าสถานีตำรวจทั่วประเทศไทย
49 07000399 มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณีอุทยาแห่งชาติ
50 07008006 ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานบริการโรงแรมและการปรามการค้าประเวณี
51 07100033 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมาย และระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs
52 07120023 การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
53 07190067 การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
54 08000009 ความพึงพอใจและความรู้สึกแปลกแยก ในการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลและองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
55 08000010 การจัดองค์กรและการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
56 08000082 ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาผู้แทนราษฎร ชุดพ.ศ.2522-2526 ชุด พ.ศ.2526-2529 และชุดปัจจุบัน
57 08000090 แนวทางการบริการประชาชนเพื่อขจัดเงื่อนไขของสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีของสำนักงานอำเภอ
58 08000092 แนวความคิดในการป้องกันประเทศแบบเบ็ดเสร็จ ศึกษาเฉพาะกรณีอีสานตอนล่าง
59 08000096 บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีการวางแผนพัฒนาจังหวัดกาสินธุ์ ประจำปี 2530
60 08000150 บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดชลบุรี
61 08000169 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2531 ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมือง และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
62 08000174 วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีความภาคภูมิใจในชาติ ความมีสมรรถนะทางการเมือง แบบไพร่ฟ้าและความมีสมรรถนะทางการเมือง....
63 08000358 แนวความคิดการใช้ทหารพรานนาวิกโยธิน ในการป้องกัน ประเทศแทนทหารหลัก (ศึกษาเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรีและ จ.ตราด)
64 08000367 การจัดทำหน้าที่หลักของส่วนราชการ พิจารณาตามโครงสร้างแผนงานของสำนักงบประมาณ : ศึกษาเฉพาะกรณีกระทรวงมหาดไทย
65 08000381 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทของประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี แอมเฟตามีน (ยาม้า)
66 08000399 การสร้างพื้นฐานความเจริญมั่นคงของประเทศไทยในอนาคต "ศึกษาเฉพาะกรณีการย้ายเมืองหลวง"
67 08000465 การสรรหา การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่งข้าราชการตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดยะลา
68 08000471 คณะกรรมการหมู่บ้านกับการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวเขาเผ่าลีซอ
69 08000477 ระบบการเลื่อนตำแหน่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชา
70 08000513 การประเมินโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย ระดับหมู่บ้าน (ผปม.) ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านตงมะยาง ตำบลดงมะยาง กิ่งอำเภออำนาจ จังหวัดอุบลราชธานี
71 08000515 แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะของสถาผู้แทนราษฎรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะทำงาน คณะกรรมาธิการ ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การให้บริการข้อมูลทางวิชาการ และสวัสดิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
72 08000554 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์-ขายเสียงการเลือกตั้งของเยาวชนไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 2 กรกรฎาคม 2538
73 08000567 ความพึงพอใจในบริการของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเภสัชสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตำรวจ
74 08000570 ปัญหาการลดอาวุธยุทธศาสตร์ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียด : ศึกษาเฉพาะกรณีสหรัฐอเมริกาและกลุ่มรัฐนิวเคลียร์ ในเครือจักรภพรัฐเอกราช
75 08000580 บทบาทของจังหวัดในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบยั่งยืน : ศึกษาเฉพาะกรณีชายฝั่งทะเลอันดามัน
76 08000590 ทัศนคติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการทั่วไปที่มีต่อปลัดอำเภอสตรีและการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
77 08000597 การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเป็นอิสระของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
78 08000602 บทบาทคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ
79 08000608 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการ กรมการจัดหางาน
80 08000631 ความตระหนักของข้าราชการต่อความสำคัญในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
81 08000634 ความคิดเห็นของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 2.1
82 08000641 ทัศนคติของหัวหน้าหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ
83 08000644 ทัศนะเกี่ยวกับการปรับตัวและความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
84 08000664 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี
85 08000666 ทัศนคติของปลัดเทศบาลที่มีต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
86 08000700 เรื่องจุดร่วมและจุดต่างของการบริหารงานบุคคลระหว่างองค์การกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ
87 08000714 การยอมรับของพนักงานที่มีต่อการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สำนักงานชุมสายโทรศัพท์บางกรวย
88 08000769 นโยบายรัสเซียที่มีต่อเนโต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีการขยายตัว ของเนโต้ไปทางตะวันออก
89 08000796 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
90 08000803 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
91 08005172 พฤติกรรมทางการเมืองของชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีของการเลือกตั้ง
92 08005271 การกำหนดรูปแบบและทางเลือกสำหรับการพัฒนาเมืองในอนาคต : ศึกษาเฉพาะกรณีเมืองเชียงใหม่ เชียงราย และ ลำปาง
93 08005305 การจัดการปกครองท้องถิ่นของเขตเมืองที่ต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี
94 08005316 นโยบายรัสเซียที่มีต่อเนโต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีการขยายตัวของเนโต้ไปทางตะวันออก
95 08008070 ภาวะความเป็นผู้นำของประธานกลุ่มเกษตรกรที่มีผล ต่อการพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดนครปฐม
96 08190231 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการบริหารงานกับประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
97 09000002 การเคลื่อนย้ายแรงงานกับการพัฒนาเมืองหลักในภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา
98 09000052 สินเชื่อการเกษตรเพื่อธุรกิจการเกษตร ศึกษาเฉพาะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรบางชนิด
99 09000059 เศรษฐกิจการผลิตกระเทียมในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอสารภี
100 09000156 ระบบงบประมาณในการป้องกันประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี การวางแผนการจัดทำโครงการและการงบประมาณ
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 254 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th