ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 368 รายการ จาก " วิจัย " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,223 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
301 350180401005025 การพัฒนาระบบดูแลด้านการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
302 350180401006086 วิจัยปรับปรุงหลักสูตร ป.บอ. ในส่วนการจัดทำสานิพนธ์
303 350180401007504 วิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยของศูนย์สุขภาพชุมชนเหนือตอนล่าง
304 350180401009072 จริยธรรมทางวิชาการในกระบวนการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
305 350180401010027 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ microbial 3-phytase และ 6-phytase ร่วมกันในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปีกในประเทศไทย
306 350180401010275 การสร้างระบบข้อมูลพื้นที่โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย
307 350180401012064 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสางมีชีวิตในบริเวณแนวสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว(เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน
308 350180401015047 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
309 350180401015526 วิจัยและพัฒนาการใชัวัตถุดิบดินเซรามิกส์ในภาคใต้สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดย่อมในท้องถิ่น
310 350180401015766 ศึกษานโยบายวิจัยของชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
311 350180401019004 ศึกษาและวิจัยระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพมหานคร
312 350180401019044 การวิจัยและพัฒนานโยบายการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย
313 350180401019215 วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะด้านการผลิต บริษัท ซัมมิท โอโต้ บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
314 350180401020065 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549
315 350180401020066 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549
316 350180401020100 การศึกษาวิจัยประเมินผลการดำเนินงาน 11 ปี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
317 350180401020104 การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพของประเทศไทย
318 350180401020151 การศึกษาวิจัยการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการเกษตรของประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ
319 350180401028006 วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มนร.
320 350180402006036 วิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
321 350180402007020 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
322 350180402007021 วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และพ่อแม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
323 350180402007022 วิจัยและพัฒนาการบริหารการจัดคุณภาพสถานศึกษา
324 350180402015110 การสังเคราะห์ผลการวิจัยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรของบัณฑิต เรื่องกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์
325 350180402036017 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต1:จากข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฎิบัติด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
326 350180402040025 การศึกษาวิจัยศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและ แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
327 350180403002066 การศึกษาและวิจัยการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการของกลุ่มสินค้า OTOP กลุ่มชุมชนพื้นที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
328 350180403036022 วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชุนบุไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนคราชสีมา
329 350180403038030 วิจัยและพัฒนาโคนมอินทรีย์ และนมพาสเจอร์ไรส์อินทรีย์
330 350180505013003 วิจัยจัดทำผลิตภัณฑ์จากต้นธูป
331 350180507028001 วิจัยและประเมินผลเพื่อการพัฒนาองค์รวมของสถานศึกษา
332 350180507036002 ส่งเสริมครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
333 350180508091007 วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในและการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
334 350190212019003 การพัฒนารูปแบบการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัย
335 350190212019012 การพัฒนารูปแบบและวิธีจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้รายวิชาไทยศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล
336 350190212022027 วิจัยเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิโครงการโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
337 352180401001117 การศึกษาวิจัย สำรวจ และออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา เรือนไทยกลางน้ำ อุทยาน ร.2
338 352180401001259 การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลาปาชีพบางไทรในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
339 352180401001421 กิจกรรมศูนย์ต้นแบบบริการสุขภาพในโครงการการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
340 352180401002042 วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับประเทศไทยเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามเน้นการทดลองในแปลง
341 352180401003017 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการและค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
342 352180401004069 การศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในนักกีฬาแบดบินตันเยาวชน
343 352180401004116 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน/หมู่บ้านในลักษณะบูรณาการ (การขยายผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับตำบลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
344 352180401004340 โครงการอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
345 352180401004368 การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาต้านไวรัสเอดส์ สูตรที่มีโปรติเอสหนึ่งและสองตัวที่ใช้ร่วมกับยาริโทนาเวียร์ในเด็กที่ล้ม เหลวต่อการรักษาด้วยยาสูตรที่มีเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ
346 352180401006139 การส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองโดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
347 352180401007097 วิจัยและพัฒนาการใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบในปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจและปลาสวยงามบางชนิดเพื่อการขนส่งระยะไกล
348 352180401007115 โครงการเผยแพร่ผลการวิจัยของนิสิตทันตแพทย์
349 352180401007134 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาล สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
350 352180401007286 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 366513 ระเบียบวิธีวิจัยเรื่อง เครื่องมือวิจัยของนิสิตหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
351 352180401007367 การพัฒนาวิจัยระบบพลังงานทดแทนภายในสวนพลังงาน
352 352180401007409 การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤตอุทกภัย : กรณีศึกษาพื้นที่วิกฤติภาคเหนือ
353 352180401007445 ศึกษาผลการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้รายวิชาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
354 352180401010010 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ microbial 3- phytase และ 6- phytase ร่วมกันในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปีกในประเทศไทย
355 352180401015820 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบัน ระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน เพื่อเปรียบเทียบยาเอเวอร์โรลิมัส (อาร์เอดี 001) กับยาหลอกเมื่อให้ร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองที่ดีที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดลุกลามที่มีการแพร่กระจายของโรคภายหลังจากการได้รับยาเคมีบำ
356 352180401015898 การคงสภาพฐานข้อมูลและการผลิตผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากของเด็กอายุ3 เดือน ถึง 8 ขวบใน อ.เทพา จ.สงขลา (ระยะที่ 1)
357 352180402007004 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรในชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
358 352180402008011 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเพื่อเป็นสินค้าท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
359 352180402008013 วิจัยและพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
360 352180402008016 วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดห้องสมุดเรือนจำกลางจังหวัดลพบุรี
361 352180402008018 วิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
362 352180402010013 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมและรวบรวมข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการผลิตทางการเกษตรในโรงเรือนเพาะปลูก
363 352180402013018 วิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
364 352180402024008 วิจัยและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดฉะเทรา
365 352180402037009 วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนจังหวัดราชบุรี
366 352180403009030 ย่อยที่ 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี กรณีศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
367 352180403014048 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
368 552147030000013 วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 301 - 368 จากผลการค้นหาทั้งหมด 368 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th