ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 368 รายการ จาก " วิจัย " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,223 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 12191151 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการรายวิชามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
102 150011800000001 การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในประเทศไทยเพื่อจัดทำแผนที่วัฒนธรรม:ภาคเหนือ
103 150020400000021 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลของยาไรโมนาแบนท์โดยรวมในส่วนของจุดสิ้นสุดและผลของโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด : การศึกษาวิจัยยาไรโมนาแบนท์ ขนาด 20 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 ครั้ง แบบสุ่ม ในศูนย์การศึกษาวิจัยหลายแห่ง ในหลายประเทศ โดยปิดบังข้อมูลทั้งสองด้านควบคู
104 150020400000035 การศึกษาวิจัย: ระยะที่ 3 ในศูนย์การศึกษาวิจัยหลายแห่ง แบบสุ่ม ควบคุมด้วยยาหลอกในการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาบีวาซิซูแม็บเมื่อให้ร่วมกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในผู้เข้าร่วม การศึกษาวิจัยที่เคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายมาก่อน
105 150020400000086 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบันระหว่างประเทศแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้าน 3 กลุ่ม แบบคู่ขนาน เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาอบิททิมัสโซเดียม(Abetimus Sodium) ขนาด 300 มก. และ 900 มก. เปรียบเทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง(โรคซิสเมติก ลูปัส)
106 150070100000034 วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ไหมให้เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
107 150070100000046 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากหม่อนไหม กิจกรรม วิจัยและพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารชนิดใหม่
108 150070100000056 วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ไหมให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ต่างๆ
109 150070700000034 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี
110 150070700000042 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตดอกกล้วยไม้รองเท้านารีคุณภาพดี
111 150070700000043 วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลสแปโทกลอสติสและสกุลแกรมมาโตฟิลลัม
112 150070700000080 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ
113 150070700000112 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี
114 150070700000113 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี
115 150070700000115 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตดอกกล้วยไม้สกุลหวายคุณภาพดี
116 150070700000117 วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ประเภทแวนด้า
117 150070700000118 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้า
118 150070700000119 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตดอกกล้วยไม้ประเภทแวนด้าคุณภาพดี
119 150070700000120 วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลสแปโทกลอสติสและสกุลแกรมมะโตฟิลลัม
120 150070700000121 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอสติสและสกุลแกรมมะโตฟิลลัม
121 150070700000122 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้สกุลสแปโตกลอสและสกุลแกรมมะโตฟิลลัมคุณภาพดี
122 150070700000148 การศึกษาวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชแบบผสมผสาน
123 150070700000181 วิจัยและพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
124 150070700000193 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลใบผลมังคุด
125 150070700000198 วิจัยและประยุกต์เทคโนโลยีผลิตทุเรียนในภาคตะวันออก (จ.จันทบุรี)
126 150070700000215 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะก่อนฤดูในแหล่งปลูกภาคตะวันออก
127 150070700000216 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีนเชิงพาณิชย์โดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตต้นพันธุ์
128 150070700000219 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยที่มีผลต่อการออกดอกในกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน
129 150070700000227 วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
130 150070700000235 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตดอกกล้วยไม้รองเท้านารีคุณภาพดี
131 150070700000236 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลอั้วและสกุลม้าวิ่ง
132 150070700000237 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรและสกุลวานอึ่ง
133 150070700000241 วิจัยและพัฒนามะพร้าวน้ำหอม
134 150070700000281 การปรับปรุงพันธ์กล้วยไม้ ชื่อการทดลอง วิจัยและพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรและสกุลว่างอึ่ง
135 150070700000317 การศึกษาวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชแบบผสมผสาน
136 150070700000410 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดู
137 150070700000427 การศึกษาวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชแบบผสมผสานในการผลิต ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ยางพารา ลองกอง กาแฟ ส้ม และพืชผัก
138 150070700000438 วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกทุเรียนอ่อน
139 150070700000441 วิจัยและพัฒนาเครื่องขูดมันสำปะหลังแบบไถหัวหมู
140 150071400000008 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชา
141 150090200000001 การศึกษาวิจัยและออกแบบจัดทำเครื่องมือตรวจวัดควันระบบวัดความทึบแสงต้นแบบระยะที่1
142 150170600000029 การศึกษาวิจัยเพื่อการทดสอบและตรวจวัดคุณภาพซอฟต์แวร์
143 150180200000005 วิจัยและพัฒนาจัดการศึกษาให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
144 150180300000028 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย
145 150190100000060 พัฒนาเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว
146 150190100000341 วิจัยเพื่อพัฒนาปลาร้า
147 150190200000008 วิจัยและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลที่เป็นเลิศด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของศูนย์โรคหัวใจตติยภูมิ
148 150190900000001 การศึกษาวิจัยศักยภาพการเป็นศูนย์เรียนรู้ GMP ของสถานที่ผลิตอาหาร
149 152020400000012 วิจัยและพัฒนาระบบพัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งแบบ 37 อัตตาจร เอ็ม 109 105 และรถสายพานบรรทุกกระสุน เอ็ม992 101 ด้วยระบบไฮโดรลิค
150 152020500000008 ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมขนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
151 152060200000001 โครงการสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการท้องถิ่น
152 152070300000006 วิจัยการผลิตและการใช้สารชีวภาพและชีวินทรีย์
153 152070300000013 วิจัยและพัฒนาพืชไร่เศรษฐกิจหลังการเก็บเกี่ยว
154 152070300000014 วิจัยและพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจหลังการเก็บเกี่ยว
155 152070300000015 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร(สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร)
156 152070300000019 วิจัยและพัฒนาตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
157 152070300000027 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช01
158 152070300000028 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์จุลินทรีย์และเห็ด01
159 152070300000038 วิจัยและพัฒนาคราดสปริงสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้กำจัดวัชพืชในไร่อ้อย
160 152070300000039 วิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวตัดอ้อยขนาดเล็กลากพ่วงโดยรถแทรกเตอร์
161 152070300000040 วิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าว
162 152070300000041 วิจัยและพัฒนาเตาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
163 152070300000042 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับโรงเรือนปลูกเบญจมาศ
164 152070300000044 วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกสำหรับการลดความชื้นผลิตผลเกษตร
165 152070300000045 วิจัยและพัฒนาเครื่องมือสำหรับปลูกพืชแบบคลุมดินด้วยพลาสติก
166 152070300000046 วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพมังคุดโดยความถ่วงจำเพาะ
167 152070300000047 วิจัยและพัฒนาเครื่องขุดเก็บมันสำปะหลังและเครื่องมือตัดหัวมันสำปะหลังจากเหง้า
168 152070300000049 วิจัยและพัฒนาเครื่องวัดความแก่ทุเรียนด้วยน้ำหนักแห้ง
169 152070300000069 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ (สอพ.)
170 152070300100012 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร
171 152070300100038 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
172 152070300100053 การทดลองวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
173 152070300100094 วิจัยและพัฒนาระบบพืชเศรษฐกิจและพืชปรับปรุงดินที่เหมาะสมในสวนมะคาเดเมีย
174 152070300100100 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
175 152070300100101 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมและสกุลเอื้องพร้าว
176 152070300100102 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมและสกุลเอื้องพร้าวคุณภาพดี
177 152070300100104 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมและสกุลเอื้องพร้าว
178 152070300200068 การทดลอง :วิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย
179 152070300200069 การทดลอง :วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้สกุลหวายคุณภาพดี
180 152070300200070 การทดลอง :วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ประเภทแวนด้าคุณภาพดี
181 152070300300057 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม(ศวพ.สกลนคร)
182 152070300300072 การศึกษาวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชแบบผสมผสานในการผลิตมันสำปะหลัง(จ.ขอนแก่น)
183 152070300400004 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย (จ.อุบลราชธานี)
184 152070300400008 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร (จ.อุบลราชธานี)
185 152070300500010 วิจัยและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการเกษตร
186 152070300500024 วิจัยและพัฒนาพันธุ์รองเท้านารี
187 152070300500049 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช : สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลจากแหล่งผลิตพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) (ไม้ผลพื้นเมือง ไม้ผลเมืองร้อน ไม้ผลกึ่งร้อน และไม้ผลเขตหนาว) มะกอกน้ำมัน
188 152070300500050 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช : สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลจากแหล่งผลิตพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) (ไม้ผลพื้นเมือง ไม้ผลเมืองร้อน ไม้ผลกึ่งร้อน และ ไม้ผลเขตหนาว) กระท้อน
189 152070300500051 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช : สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลจากแหล่งผลิตพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) (ไม้ผลพื้นเมือง ไม้ผลเมืองร้อน ไม้ผลกึ่งร้อน และไม้ผลเขตหนาว) ขนุน
190 152070300500052 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช : สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลจากแหล่งผลิตพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) (ไม้ผลพื้นเมือง ไม้ผลเมืองร้อน ไม้ผลกึ่งร้อน และ ไม้ผลเขตหนาว) มะขามเปรี้ยว
191 152070300500053 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช : สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลจากแหล่งผลิตพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) (ไม้ผลพื้นเมือง ไม้ผลเมืองร้อน ไม้ผลกึ่งร้อน และไม้ผลเขตหนาว) มะเฟือง
192 152070300500054 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช : สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลจากแหล่งผลิตพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) (ไม้ผลพื้นเมือง ไม้ผลเมืองร้อน ไม้ผลกึ่งร้อน และไม้ผลเขตหนาว) มะม่วง
193 152070300500055 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช : สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลจากแหล่งผลิตพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) (ไม้ผลพื้นเมือง ไม้ผลเมืองร้อน ไม้ผลกึ่งร้อน และไม้ผลเขตหนาว) ทุเรียนเทศ
194 152070300500056 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช : สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลจากแหล่งผลิตพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) มะพร้าว สับปะรด ชา มะม่วงหิมพานต์ กาแฟ และโกโก้
195 152070300500059 วิจัยและพัฒนาตาลโตนด : การคัดเลือกสายต้นตาลโตนดพันธุ์ดีที่เหมาะสมตามภาคต่างๆ (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
196 152070300600009 วิจัยและพัฒนาการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อการส่งออก
197 152070300600014 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช (12 การทดลอง)
198 152070300600017 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแก้ปัญหาการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
199 152070300600018 การศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมังคุดหลังการเก็บเกี่ยวและแมลงศัตรูกักกัน (2 การทดลอง)
200 152070300600019 การศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการเพิ่มปริมาณมังคุดคุณภาพโดยการจัดการเขตกรรมแบบผสมผสาน
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 368 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th