ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 368 รายการ จาก " วิจัย " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000337 เรื่อง วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเทศบาลตำบลอโยธยา
2 01100020 วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น
3 01190182 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
4 01190337 รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"
5 01190388 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
6 02000692 รายงานการปริทัศน์กระบวนการวิจัยและการผลิตนักวิจัยสาขาระบาดวิทยาในประเทศไทย
7 02000801 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงาน และความปลอดภัยในโรงงาน
8 02020467 การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดรูปแบบการเฝ้าคุมโรค/การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพที่สัมผัสกับสารทำลายอินทรียื : กรณีศึกษาการประเมินความเสียงของสารทำลายอินทรีย์ด้านอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน)
9 02026826 การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวดเมื่อย
10 03000159 การศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีสกัดโปรทิงเจอร์ขิงขั้นกึ่งอุตสาหกรรม
11 03000495 วิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยการใช้กากตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นวัสดุหลัก
12 03120429 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ปีที่ 2
13 04000070 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดแบบแถวใช้แรงงานสัตว์
14 04002269 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรม การหมักแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: ความต้องการในงานวิจัย และพัฒนา
15 04003602 แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออก- เฉียงเหนือ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
16 04003606 อาหารสัตว์ (รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2529)
17 04003870 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะขาม
18 04003871 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากแป้งธัญพืชและแป้งถั่วโดยใช้เครื่องอัดพองแบบเกลียวเดี่ยว
19 04003872 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษาของขนมกรอบ
20 04004228 การใช้แนวทางวิจัยระบบฟาร์ม เพื่อปรับปรุงไม้ผลยืนต้นบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน : กรณีศึกษาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
21 04059310 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเลี้ยงกวางในประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวทางการวิจัยและพัฒนา
22 04060656 โครงการประมวลองค์ความรู้ "แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยโดยวิธีการทางพันธุศาสตร์ปริมาณ"
23 04062453 วิจัยและพัฒนากระบวนการการบรรจุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงแห้ง เพื่ออุตสาหกรรมสำหรับการส่งออก
24 04065626 วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน
25 04067024 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
26 04190243 วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
27 04190733 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง เพื่อการศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล และสิ่งแวดล้อม
28 04191393 การศึกษาการแพร่กระจายและจำนวนประชากรไก่ป่า แผนงาน : วิจัยโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (2548-2551)
29 04191519 การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Consumption
30 04191857 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอ้อยและข้าวฟ่างหวานหมักเพื่อเป็นอาหารโค : เปรียบสมรรถนะโคขุนพันธุ์พื้นเมืองไทย กับพันธุ์บราห์มันลูกผสมและโคนมเพศผู้
31 04192052 ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
32 04192299 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการ และค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย
33 05000331 โครงการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
34 05006382 วิจัย วิเคราะห์การใช้เครื่องดำนา
35 05007951 การศึกษาและวิจัยวิธีการและมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซล
36 05010800 วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม ภายใต้เงื่อนไขดินต่างชนิดในประเทศไทย
37 06003739 วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ : กรณีศึกษาวัดโบราณในเขตพื้นที่โดยรอบพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
38 06006127 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้เชิงอนุรักษ์ และเรือโบราณจากกระดาษสา
39 06120156 การพัฒนาดินสอพอง เพื่อการออกแบบศิลปะร่วมสมัย แผนงาน : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพองเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ปีที่ 2
40 06190226 วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี
41 06190227 วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
42 06190238 วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548
43 07000244 การศึกษาสถานภาพและทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์ของประเทศไทย ในช่วงนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544)
44 07120023 การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
45 07190081 การศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
46 08000081 ปัญหา ศักยภาพ และแนวโน้มของการพัฒนาบุคลากรใน การพัฒนาชนบท (การศึกษาวิจัยและปรับปรุงสายงาน สาธารณสุขและสายงานประถมศึกษา)
47 08000652 การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535-2539)
48 08000864 การศึกษาวิจัยแนวทางความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
49 08005829 วิจัยและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนชุมชนและการบูรณาการแผนชุมชนให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
50 08190005 การแปลงนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) สู่แผนการวิจัยแห่งชาติ : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาไม้ผล
51 08190229 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
52 09000177 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรายได้ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
53 09000424 การจัดการระบบวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
54 09000597 การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับทัศนคติ ของพ่อค้าชาวนครราชสีมา ต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
55 09000957 การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงอัตราค่าไปรษณีย์ยากรของจดหมายและไปรษณียบัตรในประเทศ
56 09001201 วิจัยการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ประกอบการ SMEs เบื้องต้น
57 09001273 รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
58 09001299 การศึกษาวิจัยการสร้างโครงข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แอ่งที่ลุ่มฝาง
59 09190147 รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547
60 09190212 วิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
61 09190397 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
62 09190400 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
63 10000059 การศึกษาวิจัยและปรับปรุงสายงานพัฒนาชุมชน และสายงาน เกษตร
64 10001145 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ ที่ปรากฏภายนอกองค์กร (พ.ศ. 2539-2544)
65 10001294 วิจัยประเมินผล โครงการบ้านสีขาว
66 10001370 โครงการสำรวจวิจัยและปฎิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
67 10001600 รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
68 10001658 การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูป ผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
69 10005921 การศึกษาวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการ ทำงานและสวัสดิการ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน ให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
70 10006029 วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน
71 10006197 การศึกษาวิจัยการพัฒนาทางสังคมของกลุ่มชนพื้นเมืองเชื้อสายไทย-ลาว ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่แถบพื้นที่ชายขอบประเทศไทย ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
72 10110171 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
73 10190412 วิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนใช้ความรู้บำรุงดินจืด ระยะที่ 1
74 10190461 วิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุน และพัฒนาจิตสำนึกของครอบครัวและชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้น
75 10190660 การสร้างระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย
76 11000005 โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากยุโรปเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาของประเทศไทย
77 11000132 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของประเทศ
78 11190303 วิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาปฏิบัติการเคมี 1
79 12000079 รายงานผลการวิจัย วางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียน ประถมศึกษาเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
80 12000119 รายงานผลการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
81 12000879 วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
82 12001320 ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผลิตจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
83 12001321 ประมวลผลงานการศึกษาและผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
84 12001336 ประมวลผลงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจความพึงพอใจในการทำงานของครู อาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
85 12002088 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
86 12002555 การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
87 12002667 การพัฒนาการสอนตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฏิบัติการสอน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
88 12002812 ผลการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
89 12006715 วิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
90 12007012 วิจัยความต้องการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
91 12051114 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริงตามแนวพุทธศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : วิจัยเชิงปฏิบัติการ
92 12120395 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา
93 12190010 วิจัยการศึกษาทางเลือก : ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์
94 12190282 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
95 12190425 การศึกษาและวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาออกแบบสิ่งทอ
96 12190515 วิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางนานาชาติ ระยะสั้น 4 เดือน (5 สาขา) ปีงบประมาณ 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
97 12190527 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
98 12190528 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
99 12190632 วิจัยประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ศูนย์นเรนทร
100 12191049 ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 368 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th