ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 308 รายการ จาก " มีส่วนร่วม " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01190122 การศึกษาแนวทางการลดปัญหาอุทกภัยโดยประชาชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำเพชรบุรี
2 01190187 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนในพื้นที่ "ลุ่มน้ำคลองชมภู"
3 01190337 รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"
4 01190430 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 02000417 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
6 02000600 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา
7 02000824 การสอนญาติผู้ป่วยจิตเภทแบบมีส่วนร่วม
8 02000857 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในกิจกรรม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเขตเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
9 02001124 การแก้ปัญหาน้ำหนักทารกแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
10 02009894 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
11 02021059 การป้องกันและการลดผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดา ที่มีต่อเด็ก : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
12 02021818 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี
13 02100059 การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกร
14 02110308 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน โดยใช้การจัดการความรู้ในเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล จังหวัดชัยภูมิ
15 02190216 การประยุกต์การสื่อสารเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของแม่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
16 02190316 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กเล็กด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
17 02190903 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของบ้านป่าเป้า ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
18 03190076 การสร้างต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในชุมชนไทย : กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารพิษซีราลีโนนในอาหารสัตว์
19 04010852 โครงการ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่ายาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
20 04099684 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสำหรับการเกษตรบนที่สูง ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
21 04100383 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหลังประสบอุทกภัย สำหรับหารูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสม แบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชน และป้องกันการพังทลายของหน้าดินจังหวัดอุตรดิตถ์
22 04190677 การพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรในป่าชายเลนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
23 04190745 การพัฒนาสื่อความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาบัวหลวงเพื่อการส่งออก
24 04190917 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวง ในจังหวัดอุทัยธานี
25 04191131 การศึกษาผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดินระบบนิเวศให้แก่ลุ่มน้ำปากพนัง และสร้างระบบการจัดการประตูระบายน้ำแบบมีส่วนร่วม
26 04191278 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 04191348 แนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ในแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่
28 04191753 ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
29 04192196 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรรายย่อยในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
30 05000773 การประดิษฐ์เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดพลังก๊าซชีวภาพ สำหรับ อบต. โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
31 06190038 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกดอกไม้ใบยางพารา ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
32 07110044 โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร
33 07190009 ความรับผิดชอบของนิติบุคคลกรณีมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
34 07190022 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใหญ่ : ศึกษาวิจัยและพัฒนาพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
35 07190074 การศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ.
36 08000830 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
37 08005406 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงาน แบบกระจายอำนาจ
38 08005694 การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน
39 08008651 ประชาพิจารณ์ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐและ ประชาชน : ประสบการณ์ของประเทศตะวันตกกับข้อเสนอในการนำมาใช้ในสังคมไทย
40 08190137 ปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
41 09100159 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการผลิตผักปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดเชียงใหม่
42 09100327 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
43 09110114 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน จ.เชียงใหม่
44 09110117 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยการจัดการความรู้ในการผลิตลำไยสีทองอบแห้ง ของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
45 09110260 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลุ่มทับลานโฮมสเตย์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
46 09110261 การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหินดาด ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
47 09190047 โครงการแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (ระยะที่ 1)
48 09190320 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร ชาวสวนยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
49 09190571 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารทแบบมีส่วนร่วม ในแนวทางการส่งเสริมการจำหน่าย กลุ่มแม่บ้านไพรสวรรค์ ตำบลปางตาไว จังหวัดกำแพงเพชร
50 09530039 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
51 10000081 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรสตรีในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะ กพสม.
52 10000271 อิทธิพลของสื่อมวลชนในการเสริมสร้างความร่วมมือ และ มีส่วนร่วมกระบวนการพัฒนาชนบท
53 10000733 โครงการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ : ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและผู้สูงอายุ ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี
54 10000975 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
55 10001023 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติและการจัดการด้านธุรกิจชุมชนแบบพึ่งพาตนเองของประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านทับทิมสยาม 02
56 10001146 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย บ้านแม่ละงอง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลหัวยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
57 10001306 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
58 10001343 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 10001412 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ศึกษากรณีบ้านโป่งกลาง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
60 10001492 เสียงของคนจน : การประเมินความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61 10001576 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการใช้สมุนไพรในชุมชนบ้านชากตับเต่า จังหวัดระยอง
62 10006061 การสร้างรูปแบบการสื่อสารเครือข่ายหรือสื่อสารแบบมีส่วนร่วม สำหรับใช้ในการประสานงานร่วมกันเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย
63 10006902 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การจัดท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในท้องถิ่นชุมชนบ้านดาวดึงส์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
64 10006914 พัฒนารูปแบบการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด
65 10007222 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน (ปีที่ 3)
66 10100387 การถ่ายทอดแนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี
67 10110059 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
68 10110171 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
69 10120213 การพัฒนาคุณค่าของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผ่นใบตอง ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องอัดรีดแผ่นใบตองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการ KM : ภาคปฏิบัติชุมชน
70 10190003 ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคเหนือ
71 10190062 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาพแบบมีส่วนร่วม พ.ศ.2547
72 10190095 แนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในกระบวนการประชาคม จังหวัดขอนแก่น
73 10190096 การนำภูมิปัญญาไทบ้านสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุ่งพันขัน บ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
74 10190152 การพัฒนา อบต. คำพอุงให้เป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
75 10190216 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
76 10190219 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและจำเป็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี
77 10190320 บทเรียนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย : ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
78 10190321 โครงการจัดทำแผนดำเนินการโดยชุมชนและระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญา เพื่อการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
79 10190326 แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
80 10190352 แนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
81 10190363 กระบวนการสร้างสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนของบ้านใหม่พรสวรรค์ ตำบลนาโบสถ์ กิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
82 10190382 แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็ก และเยาวชนแบบมีส่วนร่วม โดยสถาบันชุมชนในตำบลโคกสะอาด
83 10190522 กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเก่าริมแม่น้ำโขง ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จังหวัดหนองคาย
84 10190523 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
85 10190532 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory Action Research : PAR การส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรพื้นที่สูง กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าไร่ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
86 10190614 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูกล้วยไม้ในท้องถิ่นของชุมชนบ้านหัวแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
87 10190622 โครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของเทศบาล ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
88 10190623 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
89 10190625 ผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมืองอย่างมีความสุข กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
90 10190629 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ วิชาการและชุมชน
91 10190636 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินแผนพัฒนาชุมชน และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
92 10190684 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
93 11110062 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้การสื่อสารชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
94 12001449 การศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของบุคคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
95 12001453 การหาความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความต้องการในภาคเหนือตอนบน
96 12001458 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพระยะสั้นช่างอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา
97 12001589 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
98 12001796 การวิจัยเชิงปฏิบัติจัดทำและทดลองใช้คู่มือครูและแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) วิชา ส 071 ท้องถิ่นของเรา 1 (จังหวัดนราธิวาส) โดยใช้เทคนิคการประเมินผลโดยแฟ้มผลงาน (Portfolio Assessment)
99 12001940 การวิจัยในชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน
100 12001954 การประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา โดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 308 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th