ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 287 รายการ จาก " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000177 การพัฒนาระบบโปรแกรมสำหรับระบบการจัดการลงทะเบียน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 01000290 สถิติวิเคราะห์ทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ของบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 01000501 การวิเคราะห์โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีกระบวนแบบชั้นเชิงวิเคราะห์
4 01008618 การศึกษาคุณภาพน้ำในอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แพลงก์ตอนเป็นดัชนีชีวภาพ (ปีที่ 2)
5 02000207 ความคิดเห็นในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 02000222 ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียดของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 02000448 ความคิดเห็นต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2530
8 02000465 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 02000555 การศึกษาการแตกหักของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
10 02000812 การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 02000833 การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 02000843 การสำรวจความชุกของการเป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 02000848 ผลการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลาย ต่อระดับความดันโลหิตและปริมาณการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันสูง ของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้อายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 02000853 ทัศนคติของผู้บริหาร, ครูอนามัย และครูประจำชั้น ที่มีต่อการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนของภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 02000866 การศึกษาสาเหตุของฟันห่างและผลของการรักษาทางปริทันตวิทยา ของคนไข้ในภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 02000929 ความต้องการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 02001154 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 02001155 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 02001191 การปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 02001203 พัฒนาการของเด็กในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 02001218 การบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลที่พักในหอพักพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 02001297 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนหน่วยงานของพยาบาลวิชาชีพจากฝ่ายการพยาบาลไปทำงานหน่วยงานอื่น ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 02001307 จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนและหลังโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
24 02001368 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 02008889 ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 02009899 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 02010372 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 02023111 การศึกษาเปรียบเทียบอุบัติการณ์การหักของเครื่องมือเตรียมคลองรากฟันชนิดโลหะนิเกิลไททาเนียม ระหว่างการใช้โพร์ไฟล์กับเทคนิคการเตรียงคลองรากฟันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 02023802 การรับรู้ทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 02023803 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 02023813 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 02190033 การศึกษาเชิงพรรณาของผู้มารับบริการจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศึกษาย้อนหลัง 10 ปี)
33 02190043 การประเมินการวิจัยของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 02190076 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 02190302 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางทันตกรรมในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36 02190303 การประเมินค่าความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 02190321 ผลของโยคะต่อการลดความเครียดในบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 02190332 ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องทางวิสัญญีในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด บริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไก และใบหน้า ระหว่างฟื้นตัวจากการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ที่คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและหอผู้ป่วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39 02190463 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 02190502 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 02190620 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42 02190642 ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43 03000474 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบความถนัดทางเภสัชศาสตร์กับผลการเรียน ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44 03000601 การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45 03005931 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การสั่งยาเข้าคลังเวชภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการ เภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม
46 03100448 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47 03100449 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคะแนนสอบเข้าในระบบแอดมิชชั่น
48 03190519 การผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากอินทรีย์ใบไม้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49 03190529 การผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากอินทรีย์ใบไม้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50 04004696 การสำรวจละอองเรณูของพรรณไม้บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51 04004705 การสำรวจพรรณไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52 04061894 การศึกษาชนิดของนิ่วกับค่าอิเลคโตรไลท์ในพลาสม่าและค่าความเป็นกรดด่างของปัสสาวะในสุนัข ที่เข้ามารับการรักษา ณ. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53 04101279 คลังสาหร่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมและการเรียนการสอน
54 05009589 การพัฒนาระบบงานครุภัณฑ์โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55 05009597 ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56 05009752 โปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57 05190275 การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58 06000056 รายชื่อหนังสือโบราณล้านนา : เอกสารไมโครฟิล์มของ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2521-2529
59 06000458 แนวทางการแก้ปัญหาการฟัง จำแนก และออกเสียง สระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
60 06000568 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
61 06000572 วิเคราะห์การประยุกต์หลักสาราณียธรรม ในการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62 06005969 การใช้ตัวแบบเพื่อพัฒนาการคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ในวิชางานปั้นดินเผา สาขาวิชาอุตสาหกรรม ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63 06008326 ความคิดเห็นของนักกิจกรรมบำบัดประจำการที่มีต่อหลักสูตรกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64 06008337 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนตามการรับรู้ และการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65 06009322 การประเมินหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66 06009407 การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการรวมทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2538-2539
67 06009408 การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2533- 2540
68 06009676 ปัญหาและความต้องการการใช้ข้อมูลนิเทศ เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ของแพทย์ผู้ใช้บริการงานห้อง สมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69 06009916 แนวโน้มการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนวิชา "สื่อการสอน" ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 06010411 สำรวจความต้องการในบริการยืม-คืน เอกสารรายงานการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71 08000294 ความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อสำนักงานเลขานุการคณะ
72 08000551 แนวทางการปรับปรุงการจัดการงานคลังและพัสดุของคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73 08000583 ความพึงพอใจในการใช้บริการยานพาหนะของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74 08000688 การรับรู้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย ข. สาย ค. และลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75 08000806 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการคลังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76 08000850 ระบบการบริหารงานธุรการภาควิชา ตามการรับรู้ของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77 08005396 วิเคราะห์ภาวะงานของข้าราชการสาย ข สาย ค สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78 08005397 ความวิตกกังวลของข้าราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79 08190033 การเบิก-จ่าย พัสดุ ของงานคลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80 08190107 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ในหน่วยการเงินและบัญชีงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81 08190189 ความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในกำกับของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82 09000623 ศึกษาเปรียบเทียบวงจรงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2538-2539 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83 09000741 ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
84 09000835 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักและห้องประชุมสัมนา สำนักลบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85 09000992 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2541-2543
86 09001137 ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วยห้องปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 09001180 กิจกรรมและต้นทุนกิจกรรมที่เกิดจากค่าตอบแทนบุคลากร สาย ก ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวคิดเรื่องต้นทุนกิจกรรม
88 09001243 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความร่วมมือในการฝึกงานด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89 09001287 แนวทางการจัดทำต้นทุนตามระบบต้นทุนกิจกรรมขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาสถานวิชาการนานาชาติ
90 09008255 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของงานทันตกรรมในคลีนิคบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91 09008488 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจ้างเหมาภาคเอกชน ทำความสะอาดอาคาร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
92 09190061 การวิเคราะห์การจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2543-2547
93 09190145 การให้บริการระบบขนส่งเอกสาร (Document Delivery D.D.) ของห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94 09190171 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2546-2548 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95 09190354 ต้นทุนค่าวัสดุในการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96 10001324 มุมมองของบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
97 10006362 การศึกษาสภาพและปัญหาในการทำวิจัยของอาจารย์ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
98 10006824 ความคิดเห็นของบุคลากรต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
99 10008165 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพความรู้ในการดูแลตนเองกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100 11000109 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานทะเบียนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 287 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th