ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 494 รายการ จาก " ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000288 การศึกษาเกี่ยวกับการทิ้งของเสียในหินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2 01000303 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินชุดสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 01000322 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
4 01000341 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของป่าเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อระบบภูมินิเวศเศรษฐกิจและสังคมบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 01000363 การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 01000369 โครงการวิจัยสารกำจัดศัตรูพืชในน้ำบาดาลของชั้นหินอุ้มน้ำท่าพระ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 01000398 การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาล เพื่อหาอายุหินของหมวดหินภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
8 01000506 การวิเคราะห์สภาพทางธรณีและธรณีเทคนิคของเกลือในระดับพื้นผิวและใต้ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 01000564 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 01009019 การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
11 01110078 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) และอุทยานประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 01110134 การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : การประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
13 01190370 การศึกษาซากบรรพชีวินวิทยาขนาดเล็ก (Radiolaria) ในหินตะกอน Radiolarites ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
14 01190383 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบดินของอ่างเก็บน้ำ เพื่อการชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 01190448 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 02000031 อาหารบริโภคของครอบครัวที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์วรรณาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 02000191 การตรวจวัดโลหะและสารพิษในอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 02000194 ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ไปรับการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหญิงอาชีพพิเศษที่โรงพยาบาลชุมชน ในเขต 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 02000259 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในงานสาธารณสุขท้องถิ่น กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 02000340 กรรมพันธุ์ของลายพิมพ์นิ้วมือในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 02000344 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Nasopharyngeal Carcinoma และ Epstein-Barrvirus ในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 02000401 การศึกษาอาการที่ใช้แปลผลว่าทารกแรกเกิดมีภาวะเจ็บปวดและกลวิธีในการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาอาการปวดของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 02000622 การศึกษาวิธีการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 02000651 กลวิธีป้องกันโรคเอดส์สำหรับครอบครัวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 02000723 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการรองรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
26 02000724 การศึกษาระบาดวิทยาและพฤติกรรมอนามัย ของการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 02000764 ความถูกต้องของ General Health Questionnaire-28 ในประชากรผู้ใหญ่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 02000774 วิทยาการระบาดและอิมมิวโนวิทยาของโฮสต์ต่อการติดเชื้อพยาธิ Echinostome ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 02000884 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและระบาดวิทยาโรคจิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
30 02000910 สถานการณ์การดำเนินกิจการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินของกรมอนามัย และการเตรียมการรับวิกฤตการณ์ภัยแล้งของประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 02000916 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่นำไปสู่ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
32 02000918 บีตาโกลบินยีสแฮพโพลไทป์และไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสม ของชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
33 02000961 การศึกษาปั๊มโซเดียม-โพแทสเซียม แคทไอออน และความเป็นกรด-ด่าง ในผู้รอดตายจากโรคใหลตาย และในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคใหลตาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 02000985 เลปโตสไปโรซีส : การระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2541
35 02000991 ความหนาแน่นของกระดูกสันหลังระดับเอวและกระดูกต้นขาของสตรีปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36 02001108 การศึกษาความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินการบริโภควิตามินเอ แบบประยุกต์ เพื่อการประเมินภาวะขาดวิตามินเอ ในเด็กวัยก่อนเรียนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 02001157 ระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบซี ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
38 02001320 สถานการณ์การได้รับรู้และการถ่ายทอดความรู้ต่อเพื่อนบ้านของ อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39 02005616 ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40 02008415 ค่าอ้างอิงของซีรั่มอิมมูโนโกลบูลิน (ไอจีเอ, ไอจีจี และไอจีเอ็ม) ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
41 02008416 การศึกษาพื้นฐานโมเลกุลของยีนอัลฟาธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 02008591 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อพยาธิใบไม้ตับและพยาธิสภาพของโรคระบบท่อน้ำดีและมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
43 02021014 ความสามารถในการดูแลของบุคคลที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องพึ่งพาและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44 02021285 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
45 02190355 การศึกษาระบบสุขภาพภาคประชาชนของเครือข่ายสุขภาพระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
46 02190432 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47 02190547 ชุดโครงการโรคนิ่วไต : การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ตอนที่ 6
48 02190548 การศึกษาเปรียบเทียบผลของส้มแขกกับโพแทสเซียมซิเทรต ที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต ภายใต้ชุดโครงการโรคนิ่วไต : การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชาวชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 02190842 เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50 02190929 ภาวะตัวรับฮอร์โมนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของหญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 03000022 ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52 03000498 การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์หินทรายที่ปราสาทแบบขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
53 03000726 การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์หินทรายที่ปราสาทแบบขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
54 03008877 การศึกษาคุณภาพน้ำยางพาราที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55 03190329 การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
56 04000090 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 04000108 การคัดเลือกแหนแดงพันธุ์ดี เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่ข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 04000292 ความต้องการธาตุอาหารหลักในช่วงต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วพุ่มที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 04000298 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อโรคบางชนิด ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน Helicoverpa armigera (Hubner) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60 04000357 การผสมพันธุ์และคัดเลือกข้าวลูกผสม ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61 04000363 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนภายในสถานีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 04000366 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวน ระหว่างสถานีภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63 04000483 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ลิ้นจี่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
64 04000592 การคัดเลือกพันธุ์กุหลาบตัดออกที่เหมาะสม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65 04000628 อิทธิพลของธาตุอาหาร ชนิดของดิน และเชื้อไรโซเบียม ต่อการเจริญเติบโตช่วงแรกของกระถินบางสายพันธุ์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
66 04000635 การศึกษาคุณค่าทางอาหาร ปาราสิต และส่วนประกอบที่เป็นพิษในแมลงบางชนิดที่เป็นอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 04000648 การศึกษาและคัดพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
68 04000676 การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโคนเน่าของพลู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
69 04000685 การศึกษาและเปรียบเทียบสายพันธุ์ดีของมะม่วงหิมพานต์ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70 04000888 การศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71 04001109 การใส่ปุ๋ยข้าวระยะเวลาต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72 04001115 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงนาดินทรายและดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
73 04001162 การศึกษาคุณค่าทางอาหาร ปาราสิต และส่วนประกอบที่เป็นพิษในแมลงบางชนิดที่เป็นอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
74 04001674 การทดลองปลูกยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย
75 04001831 การเปรียบเทียบพันธุ์ละหุ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณปลูกพืชทดแทน
76 04001868 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ เส้นใย V การคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายน้อยแบบต้นต่อแถวให้ เหมาะสำหรับปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
77 04001869 การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายเบื้องต้น II การเลือก พันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง ปลายฤดูฝน
78 04001930 การทดลองเลี้ยงแกะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79 04002066 การศึกษาอนุกรมวิธานแมลงในดินที่เป็นศัตรูอ้อยทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
80 04002166 รายงานการศึกษาสภาวะการเลี้ยงแพะ แกะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
81 04002323 การศึกษาการกระจายพันธุ์สุกรจากสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
82 04002384 อิทธิพลของธาตุอาหาร ชนิดของดิน และเชื้อไรโซเบียม ต่อการเจริญเติบโตช่วงแรกของกระถินบางสายพันธุ์ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
83 04002404 ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
84 04002654 การศึกษาหา Serotype ของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
85 04002778 ชีวประวัติและลักษณะทางชีววิทยาของผีเสื้อหนอนเจาะ ลำต้นอ้อยลายเล็ก (Chilo infuscatellus) Snell ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
86 04002805 อิทธิพลของสารประกอบอินทรีย์ที่มีผลต่อ การปรับปรุง ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
87 04002916 การศึกษาหาระดับความต้องการโปรตีนและพลังงาน สำหรับไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88 04002999 การวิเคราะห์ผลกระทบของการทำลายป่าต่อปริมาณการตกและการกระจายของฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
89 04003031 การสำรวจระบบการเกษตรแบบผสมผสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
90 04003269 ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัส ต่อคุณสมบัติดินและการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
91 04003686 ความรู้และความต้องการความรู้ด้านเทคนิคบางประการที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
92 04003703 การใช้สารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงคุณสมบัติและธาตุอาหารของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพูนรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
93 04003711 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดอกเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
94 04003864 ศึกษาผลของการกำจัดสารพิษ ที่มีผลต่อลักษณะเฉพาะของโปรตีนในถั่วชนิดต่าง ๆ ที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
95 04003908 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำ โดยใช้โสนเพื่อ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
96 04004191 ความต้องการธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของหอมแบ่ง ในดินตะกอนแม่น้ำและดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
97 04004208 ศึกษาการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
98 04004262 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดฝักอ่อน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
99 04004321 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
100 04004384 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด กลุ่มโรติเฟอร์คลาโดเซอรา และโคปีปอดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 494 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th