ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 2,082 รายการ จาก " ประเทศไทย " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000075 ภัยธรรมชาติในประเทศไทย
2 01000088 การสำรวจคุณภาพแหล่งน้ำภาคใต้ของประเทศไทย
3 01000105 ภัยธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย
4 01000120 โครงสร้างทางธรณีวิทยา ชนิดของหินแกรนิตและแนวแร่ในบริเวณระหว่างขุนตาล และเวียงป่าเป้า ภาคเหนือของประเทศไทย
5 01000141 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
6 01000164 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย
7 01000227 การศึกษาแหล่งทรัพยากรหินปูนในภาคใต้ของประเทศไทย
8 01000256 การคาดนะเคปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาบริเวณประเทศไทย
9 01000288 การศึกษาเกี่ยวกับการทิ้งของเสียในหินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
10 01000316 แผ่นดินไวในประเทศไทยและพื้นแผ่นดินเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
11 01000322 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
12 01000324 การศึกษาสถานภาพ และทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์ ในประเทศไทย ปี 2542
13 01000326 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระยะไกล และระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาพื้นที่หินปูน ที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
14 01000345 ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย
15 01000364 การประเมินความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
16 01000381 การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
17 01000398 การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาล เพื่อหาอายุหินของหมวดหินภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
18 01000406 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ จากข้อมูลดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
19 01000413 การวิเคราะห์สูตรคำนวณศักย์การคายระเหยน้ำจากข้อมูลอากาศของประเทศไทย
20 01000422 การประเมินความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในประเทศไทย
21 01000452 รูปแบบของฝนและอุณหภูมิในประเทศไทยในปีเอนโซ่และความสัมพันธ์กับดัชนีความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ และอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน
22 01000460 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและชุดข้อมูลการสำรวจหลายวิธีการเพื่อการศึกษาถึงการกำเนิดเพชรและแหล่งแร่เพชรในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
23 01000474 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ในกรณีที่ข้อมูลมีดัชนีฤดูกาล กรณีศึกษา : ปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย
24 01000514 การพัฒนาวิธีการทางชีวสถิติเพื่องานติดตามและเฝ้าระวังทางสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศไทย
25 01000536 การศึกษาแบบจำลองปริมาณไอน้ำกลั่นตัวได้ในบรรยากาศของประเทศไทย
26 01000569 การพัฒนาแผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
27 01005276 การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
28 01005300 การศึกษาภาวะแม่เหล็กบรรพกาลของหินจากภาคใต้ของประเทศไทย
29 01005387 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่อง Synchrotron Radiation ในประเทศไทย
30 01005389 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และลักษณะทางสถิติของรังสีกระจายและรังสีรวมของดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
31 01005394 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
32 01005458 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
33 01005640 การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดทางด้านการผลิตตามแนวทางของ Global Reporting Initiatiue กับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในประเทศไทย
34 01005671 การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5
35 01005723 การวิเคราะห์ความผันแปรของปริมาณน้ำฝน ในประเทศไทย
36 01005755 การวิจัยเปรียบเทียบลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ในยุคเพอร์เมียนของบริเวณด้านตะวันตก ของยูนนานกับด้านตะวันตกของประเทศไทย
37 01005840 การศึกษาและพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อทำนายปริมาณไอน้ำกลั่นตัวได้ในบรรยากาศของประเทศไทย
38 01005885 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
39 01006106 การศึกษาการกระจายของแสงสว่างจากท้องฟ้าในประเทศไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
40 01006109 บทบาทของกรดฮิวมิกและกรดฟัลวิกในดินของพื้นที่เกษตรกรรมต่อการดูดซับจุลธาตุอาหารในดิน และโลหะที่เป็นพิษ : กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
41 01008606 ผลของการใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
42 01009019 การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
43 01100166 ความเป็นมัลติแฟรกตอลของปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย
44 01110134 การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : การประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
45 01120097 การประเมินทางเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลม ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
46 01190056 การใช้ประโยชน์เฟลด์ปาร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศไทย
47 01190075 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการประหยัดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรม
48 01190086 การศึกษาความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทย
49 01190107 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทย
50 01190109 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
51 01190114 สภาวะอากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
52 01190127 การหาวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง MM5
53 01190132 ลักษณะทางพื้นที่ของปริมาณน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย
54 01190137 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
55 01190141 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในภาคเหนือของประเทศไทย
56 01190162 การใช้ระบบภูมิสารสนเทศช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยาต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกใน 5 จังหวัด ของประเทศไทย
57 01190207 การศึกษาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของซากดึกดำบรรพ์แอมฮมนอยด์และคดข้าวสารที่พบในชั้นหิน อายุเพอร์เมียนในประเทศไทยและทางตอนใต้ของประเทศจีน
58 01190215 การศึกษาปริมาณ Organically Bound Chlorine ในกระดาษรีไซเคิลในประเทศไทย
59 01190219 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิตในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย
60 01190227 การศึกษาแบบจำลองแสงสว่างธรรมชาติและศักยภาพของการใช้แสงสว่างธรรมชาติ เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
61 01190230 รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
62 01190248 การศึกษาโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ในประเทศไทย
63 01190254 โมเดลตารางชีพ 4 ภาค ของประเทศไทย
64 01190270 การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับประเทศไทย
65 01190283 การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
66 01190342 การเกิดของหินบะซอลต์กรวดเหลี่ยมบริเวณบ้านซับสวัสดิ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย
67 01190368 การติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 และการสำรวจสึนามิในอดีตตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
68 01190370 การศึกษาซากบรรพชีวินวิทยาขนาดเล็ก (Radiolaria) ในหินตะกอน Radiolarites ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
69 01190374 แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทย
70 01190397 การหาดรรชนีมรสุมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
71 01190417 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
72 02000013 ปัญหาสาธารณสุขของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย
73 02000121 แบบแผนการใช้บริการสาธารณสุขในชนบทของประเทศไทย
74 02000132 การศึกษาวิเคราะห์การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
75 02000161 ระบาดวิทยาของโรคหูหนวกในประเทศไทย
76 02000181 การพัฒนาการบริการโลหิตของประเทศไทย
77 02000182 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคใต้ของประเทศไทย
78 02000211 การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพ โปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย
79 02000261 การสำรวจอุปกรณ์และวิธีการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
80 02000297 การทบทวนเบื้องต้นสถานการณ์มลพิษทางอากาศในประเทศไทย
81 02000300 การติดตามและประเมินผล 77 งานวิจัยทางสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย
82 02000312 การสำรวจชนิดของริ้นฝอยทรายในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย
83 02000325 การศึกษาเพื่อค้นหาชนิดของยุงที่อาจเป็นพาหะนำโรคพยาธิฟิลาเรีย ชนิด Nocturnally Subperiodic Wuchereria Bancrofti ใน จังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย
84 02000338 อุปทานและความแพร่หลายของการจำหน่ายยากลุ่มเบนโซไดอาเซปีนส์ในประเทศไทย
85 02000427 ความต้องการบุคคลากรทางการพยาบาลในประเทศไทย
86 02000432 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย
87 02000469 การสำรวจความรู้และความเชื่อของทันตแพทย์ในประเทศไทยที่มีต่อเทมโพโรแมนดิบิวลาร์ดิสออเดอร์
88 02000510 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
89 02000516 การศึกษาสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2536 : ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
90 02000542 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2532-2535
91 02000543 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
92 02000603 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2537
93 02000632 การศึกษาวิจัยทางคลินิก-ผลของการใช้ยาอินตอเฟอรอนแอลฟ่าในการรักษาโรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเจเปนนีส เอนเซฟาไลติสในประเทศไทย
94 02000692 รายงานการปริทัศน์กระบวนการวิจัยและการผลิตนักวิจัยสาขาระบาดวิทยาในประเทศไทย
95 02000723 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการรองรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
96 02000733 บีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมมอร์ฟิล์มของไมโตคอนเดรียในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย
97 02000737 การวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันมะเร็งตับในประเทศไทย
98 02000751 การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรค
99 02000758 การตอบสนองด้านอิมมิวโนโลยีของผู้ป่วยโรคหัวใจรูมาติกต่อเปปไทด์ที่ได้จาก M.Protein ของเชื้อสะเตร๊ปโตคอคไคกลุ่ม เอ ที่แยกได้จากประเทศไทย
100 02000789 การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท
 หน้า ถึง 21
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,082 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th