ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 242 รายการ จาก " ประเทศ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000150 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความมั่นคงของประเทศในทศวรรษหน้า
2 01000169 ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อสมดุลของน้ำในลุ่มน้ำหลักของประเทศ
3 01000246 การวิจัยและพัฒนาคาร์บอนไดออกไซด์เลซอร์กำลังสูงสำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ
4 01190043 การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์จากเศษกระดาษเวียนใช้ใหม่ภายในประเทศ
5 01190296 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ
6 02000026 ความแปรปรวนในเชิงพันธุกรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศ ไทยภาค 4 : ส่วย ความรู้สึกรสสารไธโอคาร์บาไมด์และตาบอดสีแดง-เขียว
7 02000176 บทบาทของโรงพยาบาลเอกชนในการบริการสาธารณสุขของประเทศ
8 02000192 บทบาทแพทย์ทหารเรือกับการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ
9 02000317 การประยุกต์ใช้วัสดุภายในประเทศในการประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องวิเคราะห์แยกสารภายใต้สนามไฟฟ้าเพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์
10 02000568 ศึกษาวิธีการเตรียม Blood Agar ขึ้นใช้เองโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ
11 02190089 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพและคุณสมบัติการเป็น Emulsifier ของ Glycolipid Biosurfactant ที่สร้างจากเชื้อยีสต์ที่คัดแยกได้ในประเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้
12 02190327 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเลซิทินผสมที่มีสัดส่วนของฟอสโฟลิปิดและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่างๆ ตามที่กำหนด โดยใช้ผลผลิตทางการประมงและการเกษตรในประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบ : การตรวจสอบความปลอดภัยของเลซิทินที่ผลิตขึ้นได้ และการศึกษาผลที่มีต่อเมเทบอลิซึมของไ
13 02190414 โครงข่ายวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของไวรัสไข้เลือดออก และพันธุศาสตร์ยีโนมิกซ์ของโรคที่พบบ่อยในประเทศ
14 03000333 ศึกษาและวิจัยหาวัตถุดิบซึ่งเป็นเภสัชภัณฑ์ที่สมควรทำการผลิตภายในประเทศ
15 03000402 ระบบประกันคุณภาพสมุนไพร สำหรับใช้ในประเทศและส่งออก
16 03000475 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาทาคอร์ติโคสตีรอยด์ ที่ทำในประเทศ และต่างประเทศ
17 03000563 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยากโดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2)
18 03000579 การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย
19 03000807 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพ ในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง (ตอนที่ 2)
20 03009238 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำ โดยระบบ Solid Disspersion
21 03009726 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง
22 03190349 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์สารเชื่อมติดจากยางธรรมชาติสำหรับการทำลู่วิ่ง เพื่อใช้ในประเทศ
23 03190360 การพัฒนาเชลแล็กจากแหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศ เพื่อใช้เป็นสารช่วยสำหรับควบคุมการปลดปล่อยยา
24 04000084 การสำรวจและศึกษาสภาพการผลิตเครื่องจักรกลเกษตรใน ประเทศและปรับปรุงมาตรฐานการผลิต
25 04000275 การพัฒนาการเพาะเห็ดหอม (Lentinus edodes) ในประเทศ ไทย
26 04000711 การศึกษาพืชอาหารของด้วงงวงดอกปาล์มน้ำมันในประเทศ ไทย
27 04001114 การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว IV.ประสิทธิภาพ ของปุ๋ยหินฟอสเฟตที่มีแหล่งกำเนิดภายในประเทศต่อการเลี้ยงขยายแหนแดงในนาดินกรด
28 04001502 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดเบื้องต้น 18 พันธุ์ ลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ B-SSS และสายพันธุ์แท้ต่าง ๆ ในประเทศ
29 04002499 การวิจัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยโมโนแอมโมเนี่ยมฟอสเฟต ไดแอมโมเนี่ยมฟอสเฟตและแอมโมเนี่ยมคลอไรด์ภายในประเทศ II. การเปรียบเทียบ ชนิดของปุ๋ยผสม ต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวไร่
30 04002500 การวิจัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และแอมโมเนียมคลอไรด์ในประเทศ III. การศึกษาระยะเวลาการใช้ปุ๋ย ไดแดมโมเนียมฟอสเฟตอัตราที่แนะนำต่อการทำนาหว่าน
31 04002501 การวิจัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟตและแอมโมเนียม คลอไรด์ในประเทศ IV. การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ย แอมโมเนียมคลอไรด์ ผลผลิตข้าว และผลตกค้างของ.......
32 04003551 การวิจัยและจัดการผลิตผลจากป่าธรรมชาติในประเทศ : เจริญเติบโตของลูกไม้ภายหลังการถ่านไม้โดยใช้สารเคมี ในป่าดงดิบ
33 04003633 ความแปรปรวนในเชิงพันธุกรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศ ไทย : ย้อ
34 04003634 ความแปรปรวนในเชิงพันธุกรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศ ไทย : กระเลิง
35 04003734 คุณสมบัติและการแปรรูปขนุนสายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศ ไทย
36 04003740 เปรียบเทียบผลทางเศรษฐกิจการเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ ที่ไร่ผลิตจากต่างประเทศกับภายในประเทศ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
37 04003948 การผลิตสารเคมีป้องกันการจัดศัตรูพืชในประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
38 04004030 การทดสอบเครื่องมือเตรียมดินปลูกอ้อยที่ผลิตในประเทศ
39 04004155 การอนุรักษ์และการศึกษาพันธุ์สัตว์ปีกในประเทศไทย I. ความแปรปรวนของสีขนไก่พื้นเมืองจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ
40 04004435 วิเคราะห์พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศ
41 04004817 โครโมโซมแถบสีซีและแถบสีจีของหอยวงศ์หอยนกขมิ้นของประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
42 04010877 ระบบข้อมูลพื้นฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศ
43 04010907 การศึกษาการอยู่รอดของ Salmonella spp. สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ ที่แยกได้จากเนื้อสุกรบริโภคภายในประเทศ ต่อภาวะความเครียดแบบจำลองของระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (gastrointestinal stress)
44 04101783 การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายและผลงานวิจัยด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก เพื่อใช้เป็นกรอบประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ปีกในประเทศ สำหรับการตั้งรับกับข้อกำหนดทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์ : กรณีศึกษาคณะกรรมาธิการยุโรป
45 04190887 การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก
46 04191327 การศึกษาหารูปแบบวิธีการเลี้ยงนกและลักษณะของฟาร์มนกสวยงาม ที่ส่งออกต่างประเทศและใช้ในประเทศ ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก H5N1 ในประเทศไทย
47 04191686 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกัน เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ : ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาปลาค้าวและปลาในครอบครัวเดียวกัน (Siluridae) เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ
48 04192267 การทดแทนวัตถุดิบในซอสเพสโต้ด้วยวัตถุดิบในประเทศ
49 05000031 อาคารในประเทศ : ระบบการก่อสร้างโดยวิธี Prefabri- cation ในกทม. "กรณีพื้นสำเร็จรูป"
50 05000404 การผลิตถ่านกัมมันต์คุณภาพสูง จากวัตถุดิบในประเทศ
51 05000469 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิงในการพัฒนาประเทศ
52 05009923 คุณภาพน้ำผลไม้ที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
53 05190032 การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
54 05190329 ต้นแบบ เครื่องทดสอบแบบหมุนเหวี่ยง เพื่องานวิจัยสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี เครื่องแรกของประเทศ (ภาคระบบส่งกำลังและโครงสร้างหลัก)
55 05190409 การประเมินศักยภาพในการแข่งขันเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่อัดประสาน เพื่อจำหน่ายภายในและภายนอกประเทศ
56 06000025 วิวัฒนาการงานเขียนที่เป็นภาษาบาลีในประเทศไทย:จารึก ตำนาน พงศาวดาร สาส์น ประเทศ
57 06000073 แนวคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ผลที่มี ต่อการพัฒนาประเทศ
58 06000096 พุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศ
59 06000544 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
60 07000014 กฎหมายสาธารณสุขกับความมั่นคงของประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายอาหารและยา
61 07000023 สิทธิบัตรกับความมั่นคงของประเทศ
62 07000237 การแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมกับความมั่นคง ภายในประเทศ
63 07000311 แนวคิดในการแบ่งแยกอนุญาโตตุลาการภายในประเทศและอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
64 07190056 การศึกษาแนวทางแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
65 07190065 ปัญหาโทษปรับในประเทศ
66 07190080 กฏหมายที่เกี่ยวกับโครงการรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
67 08000045 บทบาทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ ในพื้นที่ชนบทของ ประเทศ
68 08000109 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองกับการพัฒนาประเทศ
69 08000275 การสร้างสันติภาพในกัมพูชาเพื่อความมั่นคงของประเทศ ไทย
70 08000335 นโยบายการควบคุมอาวุธปืนกับความมั่นคงของประเทศ
71 08000355 ความสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ต่อความมั่นคงของประเทศ
72 08000359 ทหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
73 08000363 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และท่าทีของ ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทย
74 08000385 สภาพปัญหาทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
75 08000475 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมในประเทศ
76 08000523 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูประบบราชการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษาการปฏิรูประบบราชการนิวซีแลนด์
77 08000848 ยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษา 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น
78 08000865 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
79 08000866 การศึกษาแนวทางแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
80 08000871 โครงการการวิจัยเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการในประเทศเพื่อนบ้าน ของไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 1
81 08000875 การสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ
82 08100003 การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ. 1991
83 08190070 เพื่อจัดทำรายงานผลงานการวิจัย ของประเทศ ประจำปี 2546 : กรณีศึกษาระบบการจัดทำดัชนีการวิจัยของประเทศ
84 08190159 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชายแดน พื้นที่ชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
85 08190181 การวิเคราะห์ภาพรวมงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
86 09000131 ความสำคัญของภาษีสรรพสามิตร ต่อระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ
87 09000202 งบประมาณการวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
88 09000235 ยุทธศาสตร์การจัดหาปิโตรเลียมของประเทศใน 3 ทศวรรษข้างหน้า (ค.ศ.1990-2020)
89 09000237 ไฟฟ้ากับการพัฒนาประเทศ
90 09000285 ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาประเทศ
91 09000308 บทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีผลต่อความมั่นคงและมั่งคั่งของประเทศ
92 09000309 สตรีไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นภาคธุรกิจเอกชน
93 09000313 บทบาทและความสำคัญของฐานกำลังทางด้านเทคโนเศรษฐกิจ ในทศวรรษหน้า ของการพัฒนาประเทศ
94 09000314 การบริหารความถี่วิทยุกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
95 09000319 ลู่ทางการพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอกับการพัฒนาประเทศ
96 09000325 ระบบการขนส่งและขนถ่ายมวลชน และสินค้าทางบกและทางน้ำภายในประเทศ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
97 09000330 การประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
98 09000332 ความสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
99 09000333 การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกับการพัฒนาประเทศ
100 09000344 สภาวะอุตสาหกรรมไดคาสติ้ง (Die Casting) ภายในประเทศ
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 242 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th