ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 265 รายการ จาก " นักเรียน " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000213 การวิเคราะห์คะแนนความรู้จริงของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 01000418 การศึกษามลพิษทางเสียงต่อสมรรถภาพการได้ยินของนักเรียน กรณีโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
3 02000643 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในนักเรียน
4 02000781 การประเมินผลการเจริญเติบโตของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปี 2540 ของจังหวัดกำแพงเพชร
5 02009340 รูปแบบการส่งเสริมการรับรู้ต่อวิชาชีพพยาบาลในนักเรียน
6 02020182 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน หูหนวก มัธยมศึกษา 1-6 โรงเรียนโสตศึกษา
7 02021133 การศึกษาภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ที่มีผลต่อสุขภาพของนักเรียน ในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
8 02023751 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
9 02100676 ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครู และนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
10 02190238 การมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และผู้ปกครองในงานส่งเสริมทันตสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนดอก
11 02190240 การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา
12 04190714 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนคำนวณในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
13 06000252 การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติของผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ที่มีต่อโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
14 06000430 การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15 06000444 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการลาออกกลางคันของนักเรียน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
16 06000445 การพัฒนาการเขียนคำควบกล้ำไม่แท้โดยใช้แบบฝึกประสมคำจากภาพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านมรสวบ
17 06005594 ความรู้สึก ความเชื่อ และการปฏิบัติต่อศีล และวินัย พุทธศาสนา เป็นปัจจัยต่อต้านภัยเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จ.สงขลา
18 06008407 การประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 2
19 06009320 การศึกษาแบบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่
20 06009742 โครงการวิจัย ผลจากการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา
21 06100041 การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษแบบเข้มให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 06110129 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านคชาธาร ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
23 09001083 ผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (กรณีศึกษา : นักเรียนในเขตหนองแขม)
24 09006052 ผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษานักเรียนในเขตหนองแขม
25 09190629 ผลกระทบของวิกฤติทางเศรษฐกิจต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
26 10000125 การป้องกันและควบคุมการใช้สารเสพติดในนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในโรงเรียนมัธยม 6 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2530
27 10000565 ความหมายและการรับรู้ต่อไข้มาลาเรียของนักเรียน ระดับประถมศึกษา จังหวัดตาก
28 10000890 กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนต้นแก้ว ชุมชนบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
29 10001594 ผลของการจัดโครงการอนามัยโรงเรียนสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ของตำรวจตะเวนชายแดน
30 10006806 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรียน ของครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
31 10008417 การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
32 10190242 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสุราของนักเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
33 10190517 พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
34 10190627 พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของนักเรียน ในจังหวัดเลย
35 11000014 การศึกษาความต้องการใช้ทรัพยากรห้องสมุดของอาจารย์และนักเรียนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
36 11000270 ประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มเซนต์จอห์น
37 12000019 การศึกษาหาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ ในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม ของ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และการใช้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมเพื่อช่วยให้...
38 12000124 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียน
39 12000189 ลักษณะบางประการที่มีความสัมพันธ์ กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน : การวิเคราะห์โดยใช้หน่วยของการวิเคราะห์ในระดับอำเภอ
40 12000215 การเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามทัศนะของอาจารย์และนักเรียน
41 12000236 สภาพปัจจุบันและความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ นักเรียนของผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา
42 12000287 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางสติปัญญา ขั้นนามธรรม การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ปฎิสัมพันธ์ ในกลุ่มเพื่อน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตันในโรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรฯ
43 12000339 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากิจกรรมบังคับ ในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
44 12000354 ภาวะโภชนาการและนิสัยการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
45 12000634 การเปรียบเทียบความเข้าใจและเจตคติของนักเรียนต่อการอ่านภาษาอังกฤษที่มี และไม่มีการนำเรื่อง
46 12000701 รวมบทคัดย่อ การศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานสภา นักเรียนของครูใหญ่ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนและ ประธานสภานักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนัก- งานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
47 12000716 ศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียน ที่เป็นคนเรียบร้อยในสายตาของครู อาจารย์
48 12000739 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงาน วิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ (การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระหว่างโรงเรียน หมู่บ้านเด็กกับโรงเรียนที่สอนตามปกติ)
49 12000760 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงาน วิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ (โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน ประถมศึกษาในเขตอำเภอกำแพงแสน)
50 12000761 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู รวมบทคัดย่อผลงาน วิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ (การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐาน ของนักเรียน)
51 12000813 เจตคติต่อกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานพื้นฐาน) ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประ ถมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
52 12001103 การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
53 12001117 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
54 12001141 การรับรู้สาเหตุ ความสำเร็จในการเรียนของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน
55 12001193 เปรียบเทียบผลการใช้เทคนิคการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาและต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
56 12001208 การศึกษารูปแบบการลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
57 12001237 การเปรียบเทียบผลการทำนายความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ
58 12001268 การศึกษาความคิดรวบยอดทางจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามเพศของนักเรียน และอาชีพของผู้ปกครอง
59 12001269 การใช้เวลาว่างและความต้องการกิจกรรมในยามว่างของ นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
60 12001282 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและไม่เลือกศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.เกษตรกรรมของนักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดพิจิตร ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยเกษตรกรรมพิจิตร
61 12001285 ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจการเลือกเรียนสายอาชีพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2536
62 12001314 การหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับกระจายนมสดให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
63 12001321 ประมวลผลงานการศึกษาและผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
64 12001342 ความคิดเห็นของนักเรียน / นักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
65 12001415 คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังไทย ตามการรับรู้ของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
66 12001532 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนจากวิธีการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาดินและปุ๋ย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
67 12001594 การเรียนแบบร่วมมือกับเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแผนกำหนดผลสัมฤทธิ์และการใช้แบบประเมินความก้าวหน้า
68 12001617 โครงการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและเขียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาความสามารถทางการอ่านและเขียนภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนองน้ำวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
69 12001627 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำของนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ (ด้านการอ่าน) โดยใช้เทคนิคสัมผัส
70 12001638 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
71 12001730 การใช้พอร์ทโฟลิโอ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
72 12001731 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
73 12001744 การสำรวจทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ด้านวิชาการ และความประพฤติของนักเรียน
74 12001748 การศึกษาคุณลักษณะของครูอาจารย์ ด้านวิชาชีพตามความต้องการของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
75 12001771 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน
76 12001843 ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู้ความสามารถของตน ที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน
77 12001848 ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านโดยมีภาพการ์ตูนประกอบ ที่มีต่อความเข้าใจการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
78 12001875 ความต้องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ในเขตการศึกษา 10
79 12001893 คู่มือการใช้สื่อเสริมในการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
80 12001894 ความต้องการบริการแนะแนวสุขภาพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
81 12001901 การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้โทษภายในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
82 12001988 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องวัฒนธรรมในการใช้ภาษาสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
83 12002128 การศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา กรุงเทพมหานคร
84 12002184 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง กลาง ต่ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้และไม่ใช้วัฒนธรรมไทยเป็นสื่อการอ่านนอกเวลา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
85 12002188 ศักยภาพของนักเรียนในการสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพในสังคมโลกาภิวัฒน์
86 12002209 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาใน จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อรายการวิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียมจากกรุงเทพมหานคร
87 12002273 การเปรียบเทียบระดับความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ก่อน-หลัง การเข้าอบรมโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
88 12002327 การสร้างชุดทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนเพื่อเลือกวิชาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง
89 12002344 ลักษณะและความต้องการของนักเรียนในการเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
90 12002351 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2544
91 12002353 การใช้แบบฝึกการแจกลูกประสมคำ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
92 12002354 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนด้วยการทำค่านิยมให้กระจ่าง และการบันทึกพฤติกรรมการเรียนของตนเองในโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
93 12002368 แบบการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
94 12002396 การศึกษาสภาพการใช้สารเสพย์ติดในกลุ่มนักเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4
95 12002404 การศึกษาผลการใช้ แผนการจัดกิจกรรมเชิงประจักษ์การเรียนรู้ชีวิตที่มีคุณค่า ในการพัฒนาด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการช่วยเหลือตนเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา อาการ Down's Syndrome
96 12002422 การศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานศึกษากรณี กลุ่มโนนสูง กลุ่มอิดื้อ และในเขต สปอ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
97 12002625 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา จังหวัดยโสธร : กรณีศึกษาเด็กหญิงสัณห์สมร เกษโมลี
98 12002691 ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน
99 12002748 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
100 12002764 ความต้องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตในเขตการศึกษา 10
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 265 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th