ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 572 รายการ จาก " นักศึกษา " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000230 ศึกษาการสร้างแบบเรียนแบบโปรแกรมวิชาสถิติธุรกิจ เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย สำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
2 01008695 การวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการเรียนระหว่าง นักศึกษาที่ผ่านการสอบแข่งขันจากทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันจัดสอบเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3 02000196 ผลของการขูดหินปูนที่มีต่อสุขภาพปริทันต์ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ในนักศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการสอนทันตสุขศึกษาแบบต่าง ๆ
4 02001266 ผลของรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตในการส่งเสริมพฤติกรรม การป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
5 02010194 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพังงา
6 02190352 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
7 02190443 พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
8 02190551 ความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ การปรับตัวของนักศึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
9 02190552 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
10 02190911 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551
11 04004102 การวิเคราะห์และปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืชทดลอง ในการปฎิบัติการฝึกของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
12 04010410 การศึกษาระดับตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชบนผลิตผลการเกษตร ดิน น้ำ และตะกอนดิน ในแปลงทดลองของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 05191205 ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 06000039 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 06000165 การให้คำปรึกษาหารือในการปรับปรุงการเขียนเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามกรณีศึกษาของนักศึกษาที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน
16 06000202 พฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
17 06000225 เจตคติทางเพศของนักศึกษา
18 06000425 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีผลต่อความผูกพันใกล้ชิด การเห็นคุณค่าในตนเองและการยอมรับตนเอง ของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและไม่เสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้
19 06000427 ตัวแปรในการทำนายสุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20 06005594 ความรู้สึก ความเชื่อ และการปฏิบัติต่อศีล และวินัย พุทธศาสนา เป็นปัจจัยต่อต้านภัยเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จ.สงขลา
21 06005761 สภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 06008155 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแสดงตัว ความวิตกกังวล ความเชื่อมั่นในตนเอง กับคุณธรรมแห่งพลเมืองดีของ นิสิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 06008352 ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับการแต่งกายของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
24 06009457 พฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
25 06010502 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26 06010599 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
27 06120134 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
28 06190019 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2548 จังหวัดอุบลราชธานี
29 06190045 ผลที่ได้รับจากการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักศึกษาโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
30 06190052 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
31 06190087 การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
32 06190186 การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
33 06190188 ความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ชั้นปีที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่องานบริการแนะแนวและให้การปรึกษา
34 06190193 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพหุปัญญาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 06190203 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการแบบสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนวิชา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
36 06190207 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์อภิมาน
37 06190244 การศึกษาแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
38 06190258 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเทคนิคเบื้องต้น การอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎธานี
39 06190292 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตนเองขณะเข้าร่วมโครงการกับความสงบและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
40 06190318 การพัฒนาวินัยในตนเองของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ตามแนวทางไตรสิกขา
41 06190319 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
42 06190350 การศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมและแนวทางการพัฒนานักศึกษา สู่การเป็นบัณฑิตที่เหมาะสมในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุโขทัย
43 06190397 ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกฝนปฏิบัติธรรมกับระดับความสงบ และการดำเนินชีวิตเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
44 06530054 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
45 07190106 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
46 08120032 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
47 09000166 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายภายในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
48 09000702 ทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
49 09005883 การวิเคราะห์ต้นทุนส่วนบุคคลในการลงทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาการพ้นสภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2537-2540
50 09006266 ภาวะที่นำสู่ปัญหาด้านจริยธรรม ในการขายและความแตกต่างในการรับรู้ของนักศึกษา นักวิชาการ พนักงานขายและผู้บริหารหน่วยงานขาย
51 09110074 การศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้างานที่มีต่อทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
52 09190215 สภาวะแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของนักศึกษา โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
53 09190267 ทัศนคติต่อโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และความคาดหวังของนักศึกษา โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต่อการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
54 09190408 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากแบบประเมินและรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์พิษณุโลก
55 09190424 ปัญหาการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้นต้น 1 ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
56 09190451 การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
57 09190485 การวางแผนทางการเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
58 09190544 ศึกษาการนำการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ในการสร้างคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
59 09190558 ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
60 09530131 ทัศนะของนักศึกษาต่อการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
61 10000976 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
62 10001047 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแต่งกายเข้าห้องเรียนเฉพาะกรณีนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
63 10001320 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเตรียมเป็นบิดามารดา
64 10001329 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
65 10006538 ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
66 10006722 การศึกษาการใช้ชีวิตของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้
67 10008033 การดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาในสหวิทยาลัยล้านนา
68 10008165 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพความรู้ในการดูแลตนเองกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69 10008756 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรของนักศึกษาในจังหวัดสงขลา
70 10100072 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง ของนักศึกษาจากมลพิษทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
71 10110050 ชีวิตที่พอเพียงในมุมมองของนักศึกษาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
72 10110195 ทัศนคติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์
73 10190083 การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
74 10190333 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
75 10190540 การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนานักศึกษา
76 11000122 การใช้สิ่งพิมพ์รัฐบาลของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
77 11000149 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในการรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนวิชา พื้นฐานสื่อสารมวลชนทางวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
78 11000185 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันราชภัฏยะลา
79 11000198 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
80 11000219 การสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอาจารย์ นักศึกษา และข้าราชการ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81 11000243 การศึกษาปัญหาของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
82 11000270 ประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มเซนต์จอห์น
83 11000278 ความต้องการของอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ในการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
84 11000279 พฤติกรรมการใช้สารนิเทศของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
85 11000306 พฤติกรรมอ่านหนังสือพิมพ์รายวันของนักศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
86 11000307 การสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 11000311 ความต้องการข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนครที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
88 11000329 ความต้องการและสภาพการใช้สารนิเทศของนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบันวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
89 11000370 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90 11100029 แนวทางการแก้ปัญหาการจองที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
91 11110115 การเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้ และทัศนคติต่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
92 11190057 การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษาในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
93 11190066 การศึกษาสภาพ ปัญหา และการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์วิทยบริการของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
94 11190102 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
95 11190212 การพัฒนาแบบทดสอบบนเครือข่ายเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
96 11190219 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของนักศึกษาและบุคลากร
97 11190224 ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผู้ใช้นักศึกษาฝึกงานต่อคุณลักษณะด้านการรู้สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
98 11190355 ความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
99 11190369 การศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
100 12000012 ความคิดเห็นและทัศนคติของอาจารย์ นักศึกษาและประชาชน ที่มีต่อโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยครูสงขลา
 หน้า ถึง 6
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 572 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th