ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 240 รายการ จาก " ท้องถิ่น " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000196 ความรู้ และความตระหนักของประชาชน ในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลหัวหิน
2 01000326 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระยะไกล และระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาพื้นที่หินปูน ที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
3 01100020 วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น
4 01190388 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
5 02000585 การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชนในการควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น
6 02009894 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
7 02023458 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรักษา
8 03000376 การสังเคราะห์เอสเทอร์จากกรดไขมันจากน้ำมันปาล์มโดยไลเปสที่ผลิตจากเทอร์โมไฟล์ที่แยกได้จากน้ำพุร้อนในท้องถิ่น
9 03000676 การสังเคราะห์เอสเทอร์จากกรดไขมันจากน้ำมันปาล์มโดยไลเปสที่ผลิตจากเทอร์โมไฟล์ที่แยกได้จากน้ำพุร้อนในท้องถิ่น
10 03190311 ผลของสมุนไพรต่อคุณภาพเนยแข็งชนิดมอซซาเรลลา เชดดาร์และโพรเซสด์ และการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบประโยชน์ จากการบริโภคน้ำนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์นมที่ทำจากน้ำนมสดในท้องถิ่น
11 04000039 ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้านพลังงานที่ได้จากวัสดุในท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลจังหวัดนครปฐม
12 04001305 การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วเหลือง ในท้องถิ่น
13 04001352 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ชุดที่ 2 การเปรียบเทียบในท้องถิ่น
14 04001358 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในท้องถิ่น อ้อยตอปีที่ 1
15 04001367 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อย ในท้องถิ่น
16 04001372 การเปรียบเทียบในท้องถิ่น พันธุ์อ้อยชุดที่ 2 อ้อยตอ ปีที่ 1
17 04001374 การเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่น อ้อยชุดที่ 3
18 04001457 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่น 7 พันธุ์ ลูกผสม 3 ทาง
19 04001464 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่น 5 พันธุ์ ลูกผสมและสายพันธุ์บริสุทธิ์
20 04001498 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่น 1 พันธุ์ อายุสั้น
21 04001499 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่น 2 พันธุ์ อายุยาว
22 04001500 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่น 3 พันธุ์ ข้าวโพดลูกผสม
23 04001562 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่นการทดลองที่ 1 ข้าวโพดพันธุ์ใหม่
24 04001563 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่นการทดลองที่ 2 พันธุ์ จากแปลงผสมอิสระชุดที่ 1
25 04001564 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่นการทดลองที่ 3 พันธุ์จากแปลงผสมพันธุ์อิสระชุดที่ 2
26 04001565 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่นการทดลองที่ 4 พันธุ์จากแปลงผสมอิสระที่ 3 (ข้าวโพดพันธุ์เบา)
27 04001566 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่นการทดลองที่ 5 พันธุ์จากแปลงผสมอิสระที่ 4 (ข้าวโพดพันธุ์เบา)
28 04001872 การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายในท้องถิ่น I ฝ้ายอายุสั้นที่ปลูกปลายฤดูฝน
29 04001873 การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายในท้องถิ่น
30 04001910 การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วลิสงในท้องถิ่น (พันธุ์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
31 04002258 การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
32 04002402 เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วพุ่มเมล็ดสีดำในท้องถิ่น
33 04002403 เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วพุ่มกินผักสดในท้องถิ่น
34 04003218 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังในท้องถิ่น : เปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังในท้องถิ่น
35 04003220 การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจภายหลังการใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นพลังงานทดแทนของเกษตร ในจังหวัดนครปฐม
36 04003349 มันสำปะหลัง : ทดลองปลูกพืชแซมเปรียบเทียบในท้องถิ่น ต่าง ๆ
37 04003371 มันสำปะหลัง : ศึกษาการปลูกมันสำปะหลังในท้องถิ่น
38 04003372 มันสำปะหลัง : ทดสอบการปลูกพืชแซมมันสำปะหลัง ในท้องถิ่น
39 04003788 แนวทางการขุนโค-กระบือเนื้อโดยใช้อาหารสัตว์ในท้องถิ่น
40 04004773 การศึกษาการใช้วัสดุผลพลอยได้ในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารทดแทนในอาหารสุกรและสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย : 1. เรื่องแหนเป็ด
41 04021452 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
42 04065401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
43 04066684 การพัฒนาการเลี้ยงแมลงตัวห้ำ ในท้องถิ่นเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
44 04083782 การใช้เอนไซม์ (Enzymes) ในการทำและรักษาคุณภาพของ อาหารหมัก (Silager) ซึ่งทำจากพืชในท้องถิ่น
45 04110668 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางในภาชนะแบบตะกร้าด้วยการใช้วัสดุเพาะ และปัจจัยส่งเสริมการผลิตในแนวชีวภาพภายในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
46 04111180 การวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสาน ด้วยแร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่นของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47 04111220 การพัฒนาวัสดุปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกร่วมกับเทคโนโลยีทางปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่น
48 04111435 การใช้ความหลากหลายของพืชอาหารในท้องถิ่นของไหมอีรี่ เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
49 04190396 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านท่าทอง จังหวัดอุทัยธานี
50 04191251 ศึกษาคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ในท้องถิ่น
51 04191494 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน
52 04192004 การพัฒนาชุดองค์ความรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงดินทรายเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนในไร่นาเกษตรกร โดยการทดสอบใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่น ในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้นของเครือข่ายเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53 05000723 การศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมวัสดุเพื่อผสมทำคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบา จากดินที่มีอยู่ในท้องถิ่น
54 06000502 การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างงานแก่คนในท้องถิ่น กรณี : การพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากใบตาลของจัวหวัดเพชรบุรี
55 06000594 สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่น
56 06000600 ศักยภาพโนราในการพัฒนาท้องถิ่น
57 06190384 การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
58 06190451 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาด เพื่อนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
59 07000333 แนวคิดการเลือกมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น : กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างระดับชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
60 07000342 โครงการวิจัยกฏหมายเพื่อการบริหารจัดการในท้องถิ่น
61 08000150 บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดชลบุรี
62 08000153 ความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในช่วงปี พ.ศ.2533-2539
63 08000542 การวิเคราะห์โครงสร้างและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปกครองตนเองของท้องถิ่นกรณีศึกษา หน่วยการปกครองทัองถิ่น กรณีศึกษา หน่วยการปกครองท้องถิ่นในท้องที่
64 08000655 การกระจายอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม ลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
65 08000702 การถ่ายโอนงานด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
66 08000722 ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
67 08000807 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
68 08000809 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
69 08008543 บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีเทศบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
70 08008700 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
71 08190165 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผู้ใหญ่บ้านต่อการพัฒนาท้องถิ่นในตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
72 09000429 เรื่องความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสหวิทยาลัยล้านนาในช่วงปี พ.ศ. 2533-2539
73 09000814 ลานค้าชุมชน : แหล่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น
74 09001154 โครงการทักษะการทำงานและปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น : การศึกษาในกลุ่มประชาคม (Civie Groups) ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
75 09001217 การศึกษาความเป็นไปได้ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากสถาบันศาสนาและท้องถิ่น
76 09006522 การพัฒนาระบบบัญชีและต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
77 09110102 การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
78 09110107 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว
79 09110108 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
80 09120096 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
81 09190327 แนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัย เพื่อท้องถิ่นพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
82 09190460 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นเพื่อแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด และกิจกรรมนันทนาการ
83 09190652 การศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการเครือข่ายการเงิน ระดับฐานรากในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
84 09190653 แนวทางการสนับสนุนงานการเงินบัญชีของศูนย์ประสานงานวิจัย เพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ
85 09190659 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
86 10000227 ความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ (เขาใหญ่และเอราวัณ) ต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น ต่อการศึกษาและจิตใจของนักท่องเที่ยว
87 10000247 การกำหนดสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้วัสดุในท้องถิ่น เป็นพลังงานทดแทนให้กับเกษตรกร ในจังหวัดนครปฐม
88 10000499 สภาพปัญหาและความต้องการของชาวชนบทในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1 และ อันดับ 3 จังหวัดอยุธยาและสุโขทัย
89 10000975 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
90 10000998 การวิจัยเพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนการวิจัย นักวิจัยและกลุ่มผู้รับผลงานวิจัยไปใช้ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
91 10001240 แนวทางการลงทุนทางวัฒนธรรม "สตรีท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในความมั่นคงทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัฒนธรรมกระดาษสา บ้านลองลือบุญ อ.สอง จ.แพร่
92 10001385 ภาวะผู้นำของกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
93 10001410 โครงการทักษะการทำงานและปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น : การศึกษาในกลุ่มประชาคม (Civic Groups) ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
94 10001411 โครงการทักษะการทำงานและปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น : การศึกษาในกลุ่มประชาคม (Civic Groups) ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
95 10001604 บทบาทและศึกษาศักยภาพของท้องถิ่นในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2546
96 10001629 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำพูน
97 10001630 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดน่าน
98 10001659 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
99 10001660 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่
100 10001665 ความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อความต้องการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 240 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th