ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 336 รายการ จาก " ทัศนคติ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000160 การวิจัยทัศนคติของประชาชนที่มีต่องานของกรมอุตนิยมวิทยา
2 02000173 ความรู้, ทัศนคติและการยอมรับต่อการวินิจฉัยความผิด ปรกติทางทารกในครรภ์
3 02000175 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และสุขภาพในช่องปากของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
4 02000342 ผลการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวล ความรู้ และทัศนคติของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ
5 02000353 ความรู้ ทัศนคติของบิดา มารดาที่มีต่อการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่บุตรในเขตเทศบาลตำบลเบตง
6 02000506 ความรู้ ทัศนคติ และการดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ป่วยจิตเวช ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
7 02000535 ทัศนคติของผู้ป่วยยาเสพติดหญิงที่เข้ารับการพยาบาลระยะพื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดที่มีต่อกิจกรรม
8 02000640 การให้การศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี
9 02000674 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวและผลการคลอดของมารดาที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี กับมารดาที่มีอายุ 21-35 ปี ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น
10 02000702 ทัศนคติของสตรีต่อมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
11 02000720 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร ต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ผู้ป่วยโรคเอดส์
12 02000853 ทัศนคติของผู้บริหาร, ครูอนามัย และครูประจำชั้น ที่มีต่อการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนของภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 02001041 การศึกษาผลการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข ต่อศักยภาพและทัศนคติในการทำจัยของบุคลากรโรงพยาบาลเบตง
14 02001057 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันช่วยเหลือของแกนนำสุขภาพจิตต่อผู้เสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในชุมชน จังหวัดระยอง
15 02001097 เรื่องผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอายุ 6-11 ปี จากทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูของบิดา-มารดาที่ต่างกัน
16 02001172 ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ และระดับสารโคตินินในปัสสาวะนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
17 02001199 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
18 02001317 การศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาขั้นพื้นฟูสมรรถภาพใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2548
19 02001387 ทัศนคติต่อการพยาบาลครอบครัวของอาจารย์พยาบาลและประชาชน
20 02005966 การศึกษาพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติ ที่มีต่อการฉีดวัคซีนในเด็กของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21 02006425 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : กรณีศึกษาการใช้เครื่องป้องกันเสียง
22 02007187 ทัศนคติ บริโภคนิสัย และภาวะโภชนาการของนักกีฬาทีมชาติ
23 02007833 การศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การปฏิบัติตัวและปัจจัยสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอดส์ ในกลุ่มชายบริการ
24 02007927 ประสิทธิผลการใช้สื่อวีดีทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
25 02008898 ความรู้ ทัศนคติ และบทบาทของครูสังคมศึกษาต่อการสอนเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
26 02009913 ความรู้ ทัศนคติและการใช้สารผนึกหลุมร่องฟันของทันตแพทย์ในประเทศไทย
27 02023687 การศึกษาทัศนคติของแพทย์แผนปัจจุบันแผนกอายุรกรรมต่อการรักษาโรค โดยระบบการแพทย์แผนไทย
28 02101353 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก
29 02190187 การศึกษาการรับรู้ตนเองและทัศนคติของสาธารณชนในกรุงเทพมหานครต่อการเจ็บป่วยทางจิตปี 2548
30 02190293 ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
31 02190472 ทัศนคติ ความคาดหวัง และความวิตกกังวลต่อโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
32 03000580 การสำรวจทัศนคติต่อการใช้ยาของบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33 03007717 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักเรียนนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
34 04000631 ทัศนคติและพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางเกษตรของ ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 04001176 ทัศนคติของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง
36 04001985 ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร
37 04002405 ทัศนคติของเกษตรกรในการเปรียบเทียบลักษณะ พันธุ์ถั่วพุ่มกินผักสด 8 สายพันธุ์
38 04003017 ทัศนคติของเกษตรกรต่อคุณภาพผลผลิตและพันธุ์ถั่วพุ่ม กินฝักสด
39 04003582 ทัศนคติของเกษตรอำเภอที่มีต่อหน่วยงานวิชาการเกษตร
40 04003876 ทัศนคติของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังรายย่อยในภาคอีสาน ต่อนโยบายการลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของรัฐ
41 04010314 ทัศนคติของเกษตรกรสมาชิกแปลงขยายพันธุ์ต่อถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 4 ในจังหวัดกาฬสินธุ์
42 04010420 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต่อการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในเขตที่ 2
43 04190718 ทัศนคติของชาวประมงต่อการจัดการทรัพกรปูม้าทางฝั่งทะเลอันดามัน
44 04190785 การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุง ที่มีต่อการทำความตกลงการค้าเสรี
45 04191177 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเนื้อหมูปลอดภัยจากสารตกค้าง
46 05000193 ความต้องการและทัศนคติของสถานประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม ที่มีต่อบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
47 06000090 การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526
48 06000157 ทัศนคติของชาวไทยมุสลิม ต่อทางราชการและเจ้าหน้าที่
49 06000158 ทัศนคติที่มีต่อเพลงยาเสพติด ในเขตกรุงเทพมหานคร
50 06000233 ข้อเท็จจริงและทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการดูแลผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทย
51 06000245 ความสัมพันธ์และทัศนคติของเด็กไทยพุทธ ต่อผู้ใหญ่ หนุ่มสาวและสูงอายุ
52 06000249 ความสัมพันธ์และทัศนคติของเด็กไทยมุสลิม ต่อผู้ใหญ่ หนุ่มสาว และสูงอายุ (ญาติ-ไม่ใช่ญาติ)
53 06000252 การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติของผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ที่มีต่อโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
54 06000259 ข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้สูงอายุ และคนหนุ่มสาวในกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ
55 06000289 การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและ พฤติกรรมของบุคคลทั่วไป ของบุคคลากรที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ของบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ของผู้ป่วยโรคเอดส์และของครอบครัวผู้ป่วย.....
56 06000537 ความรู้และทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
57 06000585 ทัศนคติและความชอบภูมิทัศน์พื้นถิ่นภาคตะวันตก
58 06008236 ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา-โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ศึกษาและโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
59 06008862 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารพร้อมปรุงในเขตกรุงเทพมหานคร
60 06008869 การพัฒนาทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อวิชาชีพพยาบาล
61 06009394 การค้นหาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในชีวิตประจำวันของชุมชนนักวิชาการและประชาชนในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรณรงค์จัดการขยะที่สัมฤทธิผล
62 06009409 ทัศนคติของข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่มีต่อระบบราชการ
63 06009489 ทัศนคติของบัณฑิตสาขาภาษาฝรั่งเศสที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 06011396 ทัศนคติและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศีลห้าของชาวพุทธ
65 06190225 พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิต และทัศนคติที่เหมาะสมของคนพิการ กรณีคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง ศาสนากับคนพิการในประเทศไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
66 07000272 ทัศนคติของสมาชิกรัฐสภากับการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา : ศึกษาในแง่ของโครงสร้างอำนาจหน้าที่การจัดองค์การ กระบวนการดำเนินงานและกฎหมายรองรับ
67 07000315 ทัศนคติของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางกฎหมาย ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
68 07000405 การศึกษาทัศนคติและความต้องการของนักศึกษาภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะอาจารย์สอนกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
69 07190062 ทัศนคติและความสนใจต่ออาชีพตัวแทนสิทธิบัตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
70 08000068 สถานภาพและทัศนคติของชาวอินโดจีนอพยพ
71 08000161 ทัศนคติของประชาชนต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแนวโน้มการวิจัย
72 08000175 ผลการสำรวจทัศนคติของชาว กทม. ต่อการเลือกตั้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2532
73 08000178 ทัศนคติของประชาชนกรุงเทพมหานครต่อมาตรการประหยัดพลังงาน
74 08000278 ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
75 08000284 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองกับชนบทจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
76 08000460 ทัศนคติของผู้นำเยาวชนหมู่บ้านต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
77 08000544 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน : กรณีศึกษาในท้องถิ่นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
78 08000590 ทัศนคติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการทั่วไปที่มีต่อปลัดอำเภอสตรีและการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
79 08000640 ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษาเฉพาะเขตบางกะปิ
80 08000641 ทัศนคติของหัวหน้าหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ
81 08000660 ทัศนคติของราชการและภาคเอกชนต่อนโยบายการกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคและชนบทของรัฐบาล
82 08000666 ทัศนคติของปลัดเทศบาลที่มีต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
83 08000669 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการแปรรูปโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นโรงพยาบาลในกำกับรัฐ : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
84 08000723 ทัศนคติของประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 10 ก.พ. 2543
85 08000726 ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่มีต่อระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
86 08005007 ทัศนคติของข้าราชการส่วนภูมิภาคต่อการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบัน
87 08005058 ทัศนคติของชาวไทยมุสลิมต่อทางราชการและเจ้าหน้าที่
88 08005390 การสำรวจความรู้และทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นที่มีต่อระบบคุณภาพ ISO 9002
89 08005406 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงาน แบบกระจายอำนาจ
90 08008167 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่มีต่อระบบบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
91 08190069 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร
92 08190101 การสำรวจทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย้งในประเทศไทย
93 08190115 ประชาชนและธรรมาภิบาล : การสำรวจทัศนคติของคนไทยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
94 09000171 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2530
95 09000440 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการส่งเสริมการขายและการบริการในระดับการค้าปลีก
96 09000447 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
97 09000690 ทัศนคติในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
98 09000702 ทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
99 09000719 ทัศนคติของผู้ส่งออกภาคใต้ต่อท่าเรือน้ำลึกสงขลา
100 09000740 ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 336 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th