ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 797 รายการ จาก " ชุมชน " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000352 การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
2 01000502 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
3 01000540 การพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
4 01005286 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม และชุมชน ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำของลำน้ำมูล เขต จ.อุบลราชธานี (ตุลาคม 2534 - สิงหาคม 2535)
5 01005718 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
6 01120178 แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
7 01190039 ศึกษารูปแบบการดูแล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยชุมชนในกรุงเทพมหานคร
8 01190187 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนในพื้นที่ "ลุ่มน้ำคลองชมภู"
9 01190233 ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำท่วม-ดินถล่ม : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
10 01190253 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 01190278 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวมวล เพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าในเครื่องยนต์สันดาปภายใน สำหรับชุมชน
12 01190295 โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
13 01190298 การศึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแผนการอนุรักษ์ จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
14 01190318 การปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างความเข้มแข็ง ในการอนุรักษ์ของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
15 01190364 การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
16 01190384 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
17 01190431 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
18 02000218 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
19 02000249 พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพในชุมชน
20 02000335 งานวิจัยโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในวัยเรียนและชุมชน
21 02000339 พฤติกรรมการเจ็บป่วยและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน
22 02000699 การศึกษาโครงการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 - 2540
23 02000721 การให้บริการสุขภาพให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือทางสังคมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในครอบครัวและชุมชน หมู่ 4 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
24 02000796 โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เพื่อลดปัญหาสาธารณสุข
25 02000806 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและความชุกของโรคจิต ณ บ้านดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
26 02000855 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์
27 02000884 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและระบาดวิทยาโรคจิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
28 02000948 การเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตโลหิตสูงในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
29 02000960 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย ในจังหวัดสงขลา
30 02001006 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
31 02001042 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับชุมชนและสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
32 02001057 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันช่วยเหลือของแกนนำสุขภาพจิตต่อผู้เสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในชุมชน จังหวัดระยอง
33 02001157 ระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบซี ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
34 02001158 รายงานการประเมินผลความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดกระบวนการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
35 02001207 การเสริมสร้างค่านิยมการพึ่งตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
36 02001209 สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
37 02001251 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
38 02001281 การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์โดยชุมชน : กรณีศึกษาโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน
39 02001319 การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยหลังการบำบัดรักษาในชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2548
40 02001337 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ "ขุมพลังปัญญาของชุมชน" ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
41 02008955 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
42 02009900 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน
43 02010440 การตรวจอุจจาระ เพื่อหาผู้เป็นพาหะของโรคปรสิตในผู้ประกอบและจำหน่ายอาหารในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
44 02010785 คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่สูง
45 02020575 โครงการเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนการเตรียมการสำหรับการศึกษาหาประสิทธิภาพของวัคซีนโรคตาไวรัส
46 02020579 การประเมินผลการควบคุม โรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนของจังหวัดปทุมธานี
47 02020595 การศึกษาแบบเปิดฉลากในหลายสถาบัน เพื่อเปรียบเทียบผลการักษาในผู้ป่วยโรคปอดบวมจากการติดเชื้อในชุมชนโดยยาโทรฟล๊อกซาซินชนิดรับประทานกับยาเซฟซ๊อกซินอะเซติลชนิดรับประทานร่วมหรือไม่ร่วมกับยาอริโทรมัยซิน เอซิลซัดซิเนต
48 02021861 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็กชาวเขา
49 02101380 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์
50 02110545 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
51 02120574 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
52 02120888 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
53 02190004 ผลของโปรแกรมการสร้างพลังต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเกินระดับปกติในชุมชน
54 02190028 ศักยภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมของชุมชนและรูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
55 02190060 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน
56 02190061 รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยความร่วมมือของชุมชน บ้านตำหนักธรรม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
57 02190233 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในชุมชน ปี 2548
58 02190272 แบบประเมินเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
59 02190316 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กเล็กด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
60 02190376 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นทางด้านสุขภาพ บ้านกึ้ดสามสิบ
61 02190423 กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
62 02190473 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
63 02190484 ผลการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อการเรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
64 02190485 ผลของการฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นสมรรถนะการพยาบาลเพื่อชุมชน ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
65 02190497 ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
66 02190514 การศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน
67 02190558 การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
68 02190572 ปัญหาและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
69 02190583 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน : โครงการย่อยในชุดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้าน
70 02190620 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71 02190690 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคตะวันออก
72 02190693 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชน โดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) ปีที่ 1
73 02190716 การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชนพื้นที่บูรณาการนำร่อง
74 02190731 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพ และในชุมชน
75 02190794 ศักยภาพ ความต้องการ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาภาคเหนือ (Mapping & Matching)
76 02190804 โครงการ การพัฒนารูปแบบการป้องกันระดับปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในชุมชน
77 02190844 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 78 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
78 02190851 การศึกษาการเตรียมพร้อมรับและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพและชุมชนในประเทศไทย
79 02190903 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของบ้านป่าเป้า ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
80 02190931 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
81 03000242 การศึกษาการใช้สมุนไพรในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
82 03000285 ผลกระทบของกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรมและชุมชนที่มีต่อคุณภาพน้ำของลำน้ำมูลในเขต จังหวัดอุบลราชธานี
83 03008637 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัด อุบลราชธานี
84 03190449 คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม
85 03190571 การศึกษาโลหะหนัก (บางชนิด) จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ภายใต้ชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
86 04004229 การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
87 04004688 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในดิน และการเจริญเติบโตของพืชในดินชุดน้ำพองด้วยมูลฝอยจากชุมชนร่วมกับกิจกรรมของไส้เดือนดิน Pheretema sp.
88 04010950 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ระยะที่ 2 การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
89 04065790 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจำลอง ที่ได้จากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากร ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน
90 04067322 การตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินในเครื่องปรุงถั่วป่นและพริกป่นตามร้านอาหารต่าง ๆ ในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และการมีส่วนร่วมของผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงจากสารอะฟลาท็อกซิน
91 04099753 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ของชุมชนในป่าชุมชนทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
92 04101968 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยมิติการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจำลองที่ได้จากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน
93 04111238 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
94 04190102 กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในอ่าวพุมเรียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
95 04190156 ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูผักพื้นบ้านในพื้นที่ทามโดยชุมชน กรณีป่าทามชุมชนกุดเป่ง ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
96 04190157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตซอสพริกเพื่อชุมชน
97 04190158 การศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการป่าชุมชนทุ่งชาลีอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ระยะที่ 1
98 04190191 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
99 04190212 การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
100 04190253 ศึกษากระบวนการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อการขยายผลในชุมชน กรณีศึกษากลุ่มพุทธเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 หน้า ถึง 8
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 797 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th