ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 518 รายการ จาก " จังหวัดเชียงใหม่ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000270 ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2 01000287 ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มน้ำห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3 01000362 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีอันตรายในครัวเรือนของประชาชนตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
4 01000365 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานบดย่อยพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่
5 01008375 คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบแยกน้ำมันออกจากน้ำทิ้งของโรงกลั่นน้ำมัน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6 01008724 การจัดการของเสียอันตราย ในจังหวัดเชียงใหม่
7 01008732 การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่ปิงหลังผ่านย่านชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านกายภาพเคมี และชีวภาพ
8 01190130 การบูรณาการข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
9 01190189 การศึกษาหารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
10 01190360 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
11 01190431 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
12 01190432 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของนกและแมลง ภายในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
13 02000024 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของกลุ่มวัยเด็กเล็กกับปัจจัยทางคุณลักษณะของแม่และเด็กไทย ในเขตพื้นที่ชนบทยากจน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
14 02000325 การศึกษาเพื่อค้นหาชนิดของยุงที่อาจเป็นพาหะนำโรคพยาธิฟิลาเรีย ชนิด Nocturnally Subperiodic Wuchereria Bancrofti ใน จังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย
15 02000389 การหารูปแบบวิธีการกำจัดโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
16 02000415 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับอาชีวะ จังหวัดเชียงใหม่
17 02000449 ลักษณะบุคลิกภาพ CPI ของนักเรียนที่ใช้สิ่งเสพติดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
18 02000458 กรณีศึกษา : รูปแบบการดูแลผู้รับบริการระยะยาวในตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
19 02000497 การศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำแข็งและภาวะการสุขาภิบาลของโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายน้ำแข็ง จังหวัดเชียงใหม่
20 02000598 การเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
21 02000633 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางสายตาและสติปัญญา : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
22 02000680 พฤติกรรมและผลกระทบของการใช้ยาระงับปวดของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
23 02000776 การศึกษาสภาวะของโรคฟันผุและอนามัยในช่องปากของนักเรียนวัย 7-12 ขวบ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
24 02000830 การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่
25 02000937 พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
26 02000993 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
27 02001113 การสำรวจหาระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ลำไส้กลุ่มเฮทีโรไฟอิด ในปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และการหาขนาดของยาที่ใช้รักษาในสัตว์ทดลอง
28 02001139 ความรู้และภาวะโภชนาการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
29 02001151 การบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุกับสภาวะฟันผุในคนวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
30 02001204 การสำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่าลีซอและมูเซอ ในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
31 02001291 การรับรู้ต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
32 02001326 การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
33 02007325 ศึกษากำลังมือและนิ้วมือปกติของเด็กไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงอายุระหว่าง 5-12 ปี
34 02007326 การศึกษาความสามารถในการใช้มือประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในจังหวัดเชียงใหม่
35 02008842 ความชุกของโรคพยาธิในทางเดินอาหารของเด็กนักเรียน ชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และ โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
36 02009357 ใหญ่ : รณรงค์คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง ย่อย : พฤติกรรมอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
37 02021670 การสำรวจความพร้อมในการเขียนหนังสือของเด็กอายุ 4-6 ปีในเขต จังหวัดเชียงใหม่
38 02022133 การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีทที่ผลิตสารปฏิชีวนะจากดินในจังหวัดเชียงใหม่
39 02022134 การสำรวจความสามารถในการเขียนรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานของเด็กวัยเรียน อายุ 3-5 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
40 02023800 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษามัธยมศึษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
41 02024278 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสตรีที่รับงานมาทำที่บ้าน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
42 02101349 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่วัยกลางขึ้นไปในจังหวัดเชียงใหม่
43 02190065 การศึกษาปัญหาในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
44 02190068 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย สำหรับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่
45 02190100 ประสบการณ์ของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเชียงใหม่
46 02190139 ความคาดหวังในการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
47 02190197 ประสบการณ์ได้รับการปรึกษาของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย ในจังหวัดเชียงใหม่
48 02190239 พฤติกรรมการเลือกสถานพยาบาลทางทันตกรรมของผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่
49 02190243 การสื่อสารเพื่อการบำบัดของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
50 02190488 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่
51 02190609 การปฏิบัติกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
52 02190623 การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
53 02190625 ศักยภาพของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่
54 02190707 ภาวะจำกัดความสามารถและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่
55 02190709 ความชุกของอาการปวดหลังส่วนเอวในจังหวัดเชียงใหม่
56 02190863 การเห็นคุณค่าในตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
57 02190925 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการคุมกำเนิดของหญิงแต่งงานเผ่ากะเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
58 03000171 การศึกษาเปรียบเทียบการวัดทางภายรูปวิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ของกลุ่มยุง Culex pipiens ในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย
59 03000343 การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
60 03000405 ศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของชาวเขาเผ่าม้งและเผ่ากระเหรี่ยง ณ ลุ่มน้ำแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
61 03000431 ศักยภาพของสถานผลิตยา และปัญหาในการผลิตให้ได้ตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตยาของสถานผลิตยาแผนโบราณ ในจังหวัดเชียงใหม่
62 03000444 สภาพการใช้ยาในร้านยา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
63 03000551 แนวทางสนับสนุนการบริโภคยาแผนโบราณ ในจังหวัดเชียงใหม่
64 03006717 การสำรวจชนิดและปริมาณของสมุนไพรที่มีในตำรับยาสตรีที่มีจำหน่ายในร้านขายยา จังหวัดเชียงใหม่
65 03007660 การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวที่มีจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่
66 03007717 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักเรียนนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
67 03110201 ความเป็นพิษและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ พื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
68 04000211 อิทธิพลของอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ำฝน ต่อ ผลผลิตลำไย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
69 04002391 เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
70 04003010 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนภูเขาต่อความคงทนของดินตามระดับความสูงต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
71 04003329 การเก็บรวบรวมและวินิจฉัยชนิดสปอร์ของเวสสิคูลาอาบัสคูลาไมคอโรชาในดินในจังหวัดเชียงใหม่
72 04003472 ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมติดจากการผสมเทียมของโคพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
73 04003473 ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมติดจากการผสมเทียมของโคนมลูกผสมไฮลสไตน์ฟรีเซียน ในจังหวัดเชียงใหม่
74 04003474 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อระยะลูกเกิดของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่
75 04003663 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
76 04003836 เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ที่ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่
77 04004228 การใช้แนวทางวิจัยระบบฟาร์ม เพื่อปรับปรุงไม้ผลยืนต้นบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน : กรณีศึกษาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
78 04004259 ปัญหาและโอกาสการใช้ระบบวนเกษตร เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำในภาคเหนือ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่เลาะ จังหวัดเชียงใหม่ 1/
79 04004417 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไหมในจังหวัดเชียงใหม่
80 04004876 สัมฤทธิผลของการฝึกอบรมการผสมปุ๋ยของเกษตรกร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
81 04004936 การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืดและแนวทางแก้ไข : การศึกษาความเป็นพิษของสาหร่ายสายพันธุ์ผสมจากถังตกตะกอนของการประปาไชยปราการ อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
82 04010004 ภาวะโภชนาการของเกษตรกรที่เพาะปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ ในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
83 04010050 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม่
84 04010435 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
85 04010507 เปรียบเทียบระดับความรุนแรงและความแปรปรวนของเชื้อ โรคใบไหม้ของข้าว (Pyricularia grisea) จากระบบการปลูกพืชที่แตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่
86 04010527 การปรับปรุงสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ำนมโคในฟาร์มโคนมของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่
87 04010686 ความชุกของโรคเลปโตสไปโรซิสของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
88 04023527 ผลทางพันธุพิษของยากำจัดศัตรูพืช ต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรกร อำเภอสารภี และจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
89 04058749 การศึกษาละอองเรณูของผักพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน
90 04058753 การศึกษารวบรวมและคัดเลือกพันธุ์พริกใหญ่ กรณีจังหวัดเชียงใหม่
91 04058754 การศึกษาผิวหนังของหนอนพยาธิในไก่พื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
92 04061633 การปฏิบัติการพิเศษเร่งด่วน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการดูแลสุขภาพเต้านม เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนม ในโคนมของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่
93 04061889 การสำรวจปริมาณ และชนิดของเชื้อซัลโมเนลล่าที่ปนเปื้อนในแหนมในเขตจังหวัดเชียงใหม่
94 04062691 การสำรวจโรคแท้งติดต่อในสุนัขโดยวิธีซีรั่มวิทยาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2546 - เมษายน 2547
95 04063459 สิทธิในการใช้และการประเมินมูลค่าทรัพยากรน้ำ : ประเด็นในการจัดการทรัพยากรน้ำบนที่สูงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
96 04063830 การศึกษาสภาวะการประมงและชนิดของเครื่องมือประมงที่เหมาะสม เพื่อผลในการจับสัตว์น้ำแบบยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
97 04067439 การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ (ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม) ภายใต้โครงการ การผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหญ้าหมักสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
98 04091388 อิทธิพลของจุลินทรีย์บางชนิดต่อปริมาณไนเตรทในน้ำบาดาลระดับตื้นที่บ้านนากบ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
99 04094671 การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในป่าชนิดต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการวิเคราะห์สังคมพืช
100 04097278 การสำรวจหาเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรคที่ปนเปื้อนมาใน อาหารสำเร็จรูปกึ่งสุกดิบจากตลาดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 หน้า ถึง 6
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 518 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th