ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 313 รายการ จาก " จังหวัดขอนแก่น " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000014 พืชและสัตว์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตอนที่ 1 แพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์
2 01190260 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
3 01190275 การประเมินความเป็นไปได้ของการใช้แบบสร้างข้อมูลภูมิอากาศ ในแบบจำลองการปลูกพืชของจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 2
4 02000018 การศึกษาศูนย์กลางการเกิดกระดูกฑุติยภูมิในคน จังหวัดขอนแก่น
5 02000049 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการ อาการแสดง การตรวจอุจจาระ และผลของการเพาะเชื้อจากอุจจาระของผู้ป่วยเด็กโรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในจังหวัดขอนแก่น
6 02000067 การตรวจสอบทางคุณภาพและปริมาณของสารพิษเอฟล่าท๊อกซินในถั่วลิสงและสารประกอบไนโครซามีนบางชนิดในปลาร้า ในจังหวัดขอนแก่น
7 02000116 โครงการสำรวจโรคกระดูกสันหลังคดในเด็กวัยเรียนตามโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
8 02000147 การหาค่าปกติของลิวโคซัยท์อัลคาไลน์ฟอสฟาเทสใน จังหวัดขอนแก่น
9 02000235 ความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
10 02000262 พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น
11 02000284 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตจังหวัดขอนแก่น
12 02000293 การสำรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาจากส้มตำที่ขายในจังหวัดขอนแก่น
13 02000321 พฤติกรรมและสุขนิสัยที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากในจังหวัดขอนแก่น
14 02000372 พฤติกรรมอนามัยของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น
15 02000376 การศึกษาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคเอดส์ในผู้บริจาคโลหิตและกลุ่มเลี่ยงในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง
16 02000447 อัตราชุกชุมของเชื้อมาลาเรียจากผู้มาตรวจเลือดที่มาลาเลียคลีนิค อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
17 02000462 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกบริการทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
18 02000484 การศึกษาสภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กในจังหวัดขอนแก่น
19 02000507 การศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของพาหะบีตาธาลัสซีเมีย จำแนกตามชนิดของมิวเตซันที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น
20 02000601 ความต่อเนื่องและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โครงการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่มของโรงเรียน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
21 02000626 การหาค่าปกติโลโปโปรตีนในประชากรจังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียง
22 02000638 การประเมินผลการคัดเลือกและสร้างแม่ตัวอย่างจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2539
23 02000765 อาการของสตรีช่วงวัยหมดระดูในเขตชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
24 02000775 การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh เปรียบเทียบกับห่วงอนามัยชนิด TCu 380A ในสตรีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีในจังหวัดขอนแก่น
25 02000859 ปัจจัยเสี่ยงของการได้รับสารพิษในเด็กก่อนวัยเรียน ในจังหวัดขอนแก่น
26 02000954 การศึกษารูปแบบความไวและค่า MIC ต่อยาของเชื้อ Mycobacterium Tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น
27 02000959 การสืบค้นปัญหาทางอาชีวอนามัย ในอุตสาหกรรมครัวเรือนชนบท (กรณีศึกษาอาชีพเจียระไนพลอย จังหวัดขอนแก่น)
28 02000989 พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังคลอดและการให้อาหารเสริมแก่บุตรวัยก่อนเรียนของมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหม้อ ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโนนสูง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
29 02001035 การศึกษาอุบัติการของโรคเมลิออยโดสิสของปอดในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคปอด ที่มารับการรักษาที่ศูนย์วัณโรคเขต 6 จังหวัดขอนแก่น
30 02001118 การมารับบริการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 จังหวัดขอนแก่น
31 02001133 พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังคลอดและการให้อาหารเสริมแก่บุตรวัยก่อนเรียนของมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหม้อ ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโนนสูง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
32 02001172 ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ และระดับสารโคตินินในปัสสาวะนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
33 02001214 การพัฒนาระบบบริการงานอุบัติเหตุและงานฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
34 02001269 ทัศนคติต่อบริการทางเพศ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอก ด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาอาชีวและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น
35 02001309 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
36 02001370 การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างาน: กรณีจังหวัดขอนแก่น
37 02001373 ความพึงพอใจของผู้ประสานงานและใช้บริการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
38 02001377 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทันตสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 25 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
39 02001378 ผลของการฝึกความเชื่ออำนาจในตนโดยครูเพื่อลดสภาวะเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40 02007254 การวัดระดับสารชีวโมเลกุล และระดับตะกั่วในบุคลากร ที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมรถในจังหวัดขอนแก่น
41 02007283 ปัจจัยเครียดของครอบครัว:ศึกษาเฉพาะกรณีในเขต จังหวัดขอนแก่น
42 02008412 ภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
43 02020770 การพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการ การแพทย์แผนไทยเข้ากับบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน ผสส. และ อสม. : กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
44 02120105 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา อำภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
45 02120107 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
46 02120574 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
47 02190052 ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมโดยใช้โปรแกรมให้คำปรึกษาในการลด ละ เลิก บุหรี่ ของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
48 02190173 การสำรวจหาปริมาณ อี.โค.ไล ในน้ำของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
49 02190194 การสำรวจเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
50 02190196 อุบัติการณ์และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
51 02190208 ผลการอุดฟันน้ำนมในโพรงฟันชนิดที่ 2 ด้วยวัสดุอุดอมัลกัม ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
52 02190280 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
53 02190363 การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
54 02190443 พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
55 02190608 การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
56 02190632 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
57 02190683 ภาวะ Oxidative Stress และระดับสารแอนติออกซิแดนท์ในผู้ที่มีความผิดปรกติของการใช้กลูโคสใน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
58 02190725 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
59 02190735 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
60 02190789 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
61 02190843 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
62 02190844 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 78 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
63 02190846 การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
64 02190847 ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในการรักษาตนเองที่บ้านในเขตชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
65 02190895 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
66 02190898 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
67 02190899 ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรังด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุด และน้ำมันสมุนไพรร้อยแปดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
68 02190900 พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
69 02190901 พลังสุขภาพจิตของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
70 02190903 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของบ้านป่าเป้า ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
71 02190904 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่ ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
72 02190936 ความชุกของโรคเกี่ยวกับเต้านมสตรีที่พบในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
73 02190937 สัณฐานวิทยาและการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
74 03000005 การศึกษารูปแบบปกติของโรตีนอิเลคโตรฟอรีซิสใน ประชากรจังหวัดขอนแก่น
75 03000206 การศึกษาและหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
76 03000242 การศึกษาการใช้สมุนไพรในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
77 03000445 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำกร่อยเค็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
78 03005324 การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์สารต้องห้ามในอาหาร เนื้อสัตว์แปรรูปบางชนิด ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
79 03006477 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและต้านการกลายพันธุ์ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
80 03190165 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเภสัชกรรมของห้องจ่ายยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
81 03190526 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดของพืชในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
82 04002001 การศึกษาสภาพความเสียหายของที่นาบ้านสวนหม่อน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเกิดดินพุ (ตอนที่ 1)
83 04002352 ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมูลไก่ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกต่อเนื่องในชุดดินโคราช จังหวัดขอนแก่น
84 04003018 การเจริญเติบโตของถั่วนิ้วนางแดงแข่งขันกับวัชพืชที่ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
85 04003699 การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
86 04003910 การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
87 04003924 การศึกษาอัตราการเป็นโรคแท้งติดต่อของสุนัขในจังหวัดขอนแก่น
88 04003950 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
89 04003972 การศึกษาการตอบสนองการเกษตรกรต่อโปรแกรมวัคซีนแบบปรับใช้เฉพาะท้องที่ : อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
90 04004032 การตรวจสานปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมโคดิบในจังหวัดขอนแก่น
91 04004139 พยาธิที่พบในทางเดินอาหารของปลากินเนื้อบางชนิด จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
92 04004142 การประเมินผลโครงการชลประทานขนาดใหญ่ : ศึกษากรณีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ในจังหวัดขอนแก่น
93 04004372 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนต้นไม้และเงื่อนไขของเกษตรกร ในการผสมผสานต้นไม้ระบบการทำฟาร์ม : กรณีศึกษา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
94 04004469 การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมเพื่อการเกษตร : การปรับปรุงดินเค็มจัดโดยใช้ระบบโพลเดอร์ จังหวัดขอนแก่น
95 04004663 การประเมินพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยเทคนิคข้อมูลระยะไกล กรณีศึกษาระวางอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
96 04004766 การศึกษารูปแบบการให้วัคซีนไก่พื้นเมืองในสภาพแวดล้อมหมู่บ้าน กรณีตำบลคอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
97 04004802 ผลตกค้างในปีที่สามของหินฟอสเฟตที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
98 04010484 การศึกษาชนิดและจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ของกุ้งก้ามกรามในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์
99 04010721 สภาพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
100 04010761 พฤติกรรมการป้องกันกำจัดศัตรูผักกาดเขียวกวางตุ้งปลอดภัย จากสารพิษในจังหวัดขอนแก่น
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 313 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th