ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 705 รายการ จาก " ความพึงพอใจ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,359 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 09190560 ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการมาใช้บริการธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
102 09190621 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะและความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาการตลาด
103 09190632 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
104 09190633 ความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่มีต่อการให้บริหารข้อมูลทางด้านภาษีอากรของสำนักงานบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
105 09190634 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการบริโภคอาหารไทย บริเวณชายหาดทะเลฝั่งอ่าวไทย
106 10000064 การพัฒนาตนเอง เพื่อความพึงพอใจในชีวิตและการงาน
107 10000270 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในต่อบริการของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
108 10000394 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการสุขภาพของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
109 10000572 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของ พนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
110 10000590 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ต่อกิจกรรมการพยาบาลที่สนองความต้องการพื้นฐาน
111 10000608 รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะว้นออก
112 10000651 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนชาวเขาต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานเยี่ยมบ้าน
113 10000767 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวชสถิติในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
114 10000781 ความพึงพอใจของผู้ประสบวาตภัยต่อการให้บริการช่วยเหลือของกรมประชาสงเคราะห์กรณีภาคใต้ตอนล่าง
115 10000805 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุพรรณบุรี.
116 10000880 ความพึงพอใจของเด็กต่อบริการของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
117 10000953 ผลของการให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบต่อแรงสนับสนุนทางสังคม และความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้าน
118 10001052 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกวัยทองโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
119 10001056 ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อขอรับเอกสารที่กองส่งเสริมการประมง ที่มีต่อเอกสารคำแนะนำของกรมประมง
120 10001151 การสำรวจวิจัยความนิยม และความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ (ช่อง 11) ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2544
121 10001291 การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผู้ป่วยในของผู้รับบริการโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
122 10001345 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
123 10001607 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
124 10001684 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ : กรณีศึกษาฝ่ายสินธุกิจปรีชาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
125 10005626 การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการด้านโภชนาการของผู้ป่วยที่รับไว้รักษา
126 10005917 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนชาวเขา ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานเยี่ยมบ้าน
127 10006302 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของโรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี
128 10009690 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานคุมประพฤติ
129 10100285 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
130 10190010 ความพึงพอใจของผู้ถือประกันในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่องานบริการโรงพยาบาลแม่ทา
131 10190264 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
132 10190285 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
133 10190295 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
134 10190296 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
135 10190468 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
136 10190499 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการบริการรูปแบบใหม่ที่ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร โรงพยาบาลสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
137 10190597 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้บริหารสถานประกอบการ ต่อทักษะการสื่อสารของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
138 10190639 ภาวะการทำงานของบัณฑิตและความพึงพอใจของนายจ้าง ต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
139 10190677 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
140 11000117 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
141 11000119 ความพึงพอใจในงานของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ
142 11000130 ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
143 11000138 ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
144 11000185 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันราชภัฏยะลา
145 11000242 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
146 11000257 ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดทีมีต่อไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
147 11000311 ความต้องการข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนครที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
148 11000336 ความพึงพอใจในการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
149 11005114 ความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลดรรขนีวารสารไทย ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากหน้าจอ OPAC
150 11005357 การสำรวจความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ
151 11190017 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
152 11190035 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการโฆษณาแบบตอบกลับโดยตรง ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
153 11190073 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์เกี่ยวกับการให้บริการของกลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
154 11190083 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
155 11190102 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
156 11190148 ความพึงพอใจในการให้บริการสื่อสารสนเทศของฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
157 11190219 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของนักศึกษาและบุคลากร
158 11190347 ความต้องการ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์จากการใช้ Internet และของอาจารย์สาขาสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
159 11190355 ความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
160 11190434 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนที่มีต่อรูปแบบการรายงานข่าวช่วงเช้าระหว่าง สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและเอกชน
161 12001266 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3
162 12001322 แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานของ ครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร
163 12001509 ผลของลักษณะผู้เรียนและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการศึกษาความพึงพอใจในการใช้เว็บเพื่อการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
164 12001535 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
165 12001549 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
166 12001571 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการใช้บริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
167 12001650 ศึกษาองค์ประกอบของความพึงพอใจที่มีผลกระทบต่อความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานและความผูกพันธ์กับหน่วยงานของครู-อาจารย์ อาชีวศึกษา ในเขตตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
168 12001651 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
169 12001711 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานและความคาดหวังในการพัฒนาวิทยาลัยของครู-อาจารย์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
170 12001799 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการประกันคุณภาพ การศึกษากับความพึงพอใจในสถาบันของนักศึกษา และความพึงพอใจของนายจ้างผู้ใช้นักศึกษา
171 12001853 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
172 12001898 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2542 ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองขอนแก่น
173 12001909 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
174 12001965 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการสื่อการเรียนการสอนของฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
175 12001970 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
176 12001990 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการงานวิชาการ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
177 12002179 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ ของการเรียนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจของนักศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
178 12002195 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของสถาบันราชภัฎพิบูลสงครามในนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (2540-2544)
179 12002204 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กพิการที่มีต่อรูปแบบการให้บริการของ ฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ และครอบครัว
180 12002226 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฎยะลา
181 12002314 ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเลย
182 12002360 ความพึงพอใจต่อการแต่งกายตามระเบียบของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ในศูนย์ธนาลงกรณ์
183 12002372 ความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตพยาบาล โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
184 12002428 ความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ในการใช้บริการห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
185 12002429 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186 12002451 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ปฎิบัติงานโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
187 12002590 ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรในการจัดและ บริหารสถาบันราชภัฏธนบุรี
188 12002727 การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2543
189 12002740 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสถานราชภัฏภูเก็ต
190 12002745 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
191 12002830 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาธารณสุขที่มีต่องานกิจกรรมนักศึกษา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
192 12002886 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
193 12002889 การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการสอนในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
194 12002890 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
195 12002899 การปฏิบัติงาน คุณลักษณะและความพึงพอใจในงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
196 12002913 การศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และความพึงพอใจในงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ลำปาง
197 12002917 การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยาและความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
198 12002925 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมปลายที่มีต่อการจัดการสอนในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
199 12002956 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการสอนแบบสอนแนะ
200 12002964 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 ต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนของผู้นำชุมชนและประชาชน
 หน้า ถึง 8
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 705 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th