ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 705 รายการ จาก " ความพึงพอใจ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01190320 ผลของความรุนแรงจากการถูกทำร้ายโดยคู่สมรส ในระยะก่อนและหลังคลอดต่อความเครียดภาวะซึมเศร้า และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2 02000273 ความพึงพอใจของสตรีตั้งครรภ์ต่อการให้บริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
3 02000295 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการของแผนกนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์
4 02000368 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
5 02000371 ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อบริการพยาบาลของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 02000462 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกบริการทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
7 02000592 บทบาทและความพึงพอใจของพยาบาลในการจัดประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
8 02001018 พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความพึงพอใจในงาน ผลิตภาพในงาน และการยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
9 02001065 การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาลห้องผ่าตัดต่อระดับความวิตกกังวล และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัด โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยบูรพา
10 02001098 การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการแผนกผู้ป่วยในของผู้รับบริการโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
11 02001125 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
12 02001130 ความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาและวันหยุดราชการ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจังหวัดระยอง
13 02001169 เอกลักษณ์บทบาททางเพศและความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพชายในโรงพยาบาลชุมชน
14 02001193 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการพยาบาลห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
15 02001239 ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับของผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มารับการรักษา ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดเพชรบุรี
16 02001289 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสวนปรุง
17 02001290 ความพึงพอใจในบริการสุขภาพของผู้ใช้บริการในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
18 02001368 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 02001373 ความพึงพอใจของผู้ประสานงานและใช้บริการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
20 02001382 การศึกษาความพึงพอใจของผู้คลอดต่อปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 11 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
21 02007277 ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 02008877 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
23 02008893 ความพึงพอใจในการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดใหญ่
24 02009356 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
25 02020533 แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและความพึงพอใจ ในการให้นมบุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกในโรงพยาบาลลำปาง
26 02020665 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร
27 02020693 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของมารดาในการทำการระบายเสมหะออกจากปอดด้วยการเคราะปอดและดูดเสมหะในโรงพยาบาลแม่และเด็กเขต 12 ยะลา
28 02020696 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการให้บริการพยาบาลของสถานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา
29 02020712 ผลการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและความพึงพอใจของผู้ป่วยกระดูกต้นขาหัก
30 02020757 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการพยาบาลขณะรอผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 02023250 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อเอดส์ ต่อการรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก และการประเมินคุณค่าและความปลอดภัย
32 02190055 ความพึงพอใจและเวลาที่ผู้มารับบริการใช้ในการรอรับยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชน 14 แห่ง
33 02190076 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 02190113 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์กับการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
35 02190184 ผลการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงต่อความรู้ และความพึงพอใจในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
36 02190276 ความพึงพอใจของมารดาต่อการพยาบาลในระยะคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
37 02190280 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
38 02190302 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางทันตกรรมในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39 02190552 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
40 02190850 ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อภาพลักษณ์ และโครงการของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2550
41 02190854 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
42 03000343 การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
43 03190165 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเภสัชกรรมของห้องจ่ายยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
44 04010050 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม่
45 04010435 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
46 04121349 แผนงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
47 04190586 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบริการของสถาบันที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน
48 04191638 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
49 06000293 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
50 06000299 ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของคนในกรุงเทพมหานคร
51 06000504 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
52 06011398 การศึกษาความพึงพอใจของชาวพุทธที่มีต่อพระสงฆ์ไทย
53 06190222 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2549
54 06190245 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2549-2550
55 07000260 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนและภาษีรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ศึกษากรณีสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
56 08000009 ความพึงพอใจและความรู้สึกแปลกแยก ในการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลและองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
57 08000547 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง (ตำแหน่ง ว)
58 08000567 ความพึงพอใจในบริการของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเภสัชสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตำรวจ
59 08000573 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
60 08000579 ความพึงพอใจในงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 3
61 08000583 ความพึงพอใจในการใช้บริการยานพาหนะของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62 08000594 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนฝ่ายป้องกัน และปราบปราม : ศึกษากรณีสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
63 08000606 ความพึงพอใจของข้าราชการ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อบริการด้านยานพาหนะ
64 08000681 ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
65 08000691 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต
66 08000709 ความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย
67 08000870 ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศต่อการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย
68 08190056 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
69 08190075 ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
70 08190125 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
71 08190180 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
72 08190182 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
73 08190224 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2551
74 08190239 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2552
75 09000665 ความพึงพอใจของพนักงานสหกรณ์ต่อหน้าที่การงานและผลตอบแทนที่ได้รับ
76 09000794 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ : กรณีศึกษาสาขาบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
77 09000801 ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทสายการบินต่อการให้บริการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
78 09000835 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักและห้องประชุมสัมนา สำนักลบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79 09000853 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อการให้บริการของกรมสรรพากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 11
80 09000938 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรณีศึกษาฝ่ายวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
81 09000971 ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่เคยมาใช้บริการที่มีผลต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
82 09000989 ความพึงพอใจของเกษตรกรลูกค้าที่มีต่อการให้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด
83 09001116 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่มีต่อการบริการอาหารแบบขันโตก
84 09001147 ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อบทบาทของสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
85 09001167 ความพึงพอใจและความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการ และค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
86 09001202 ความพึงพอใจของชาวต่างชาติต่อเครื่องดื่มกาแฟ ที่จำหน่ายในประเทศไทย
87 09001210 ความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อการให้บริการในการสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค
88 09001260 ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
89 09005982 ความพึงพอใจของลูกค้าในฐานะผลที่ตามมาของความพึงพอใจในงาน ของผู้จำหน่าย / พนักงานขายตรงในระบบการตลาดหลายชั้น
90 09100154 ความพึงพอใจของผู้บริหาร สถานประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
91 09190214 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
92 09190220 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
93 09190241 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน
94 09190283 พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษาเส้นทางการบินหาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
95 09190386 ความพึงพอใจของพนักงานต่อกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ.สุราษฎร์ธานี
96 09190394 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
97 09190416 ความพึงพอใจของผู้รับการตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
98 09190496 พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี
99 09190518 ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการแลกเช็คคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินสด ณ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
100 09190525 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
 หน้า ถึง 8
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 705 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th