ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 392 รายการ จาก " ความคิดเห็น " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 116,095 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
301 350180401017116 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชา กิจกรรมพลศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
302 350180401019149 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่องานก่อสร้าง
303 350180401020133 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อการสอบข้อเขียนพิสดาร
304 350180402006017 ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบที่สอง
305 350180402006032 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาโปรแกรมภาษาตะวันตกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
306 350180402007050 ความคิดเห็นของหน่วยงานรับตรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบปี 2549
307 350180402015003 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางธุรกิจ
308 350180402022006 ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็กที่มีต่อปัญหาการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
309 350180402022026 ทัศนคติและความคิดเห็น ความเข้าใจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
310 350180402026020 การศึกษาสถานภาพ คุณลักษณะและความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิต ที่มีต่อหลักสูตร การบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
311 350180402026033 ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการจัดการการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรณี
312 350180402030044 การศึกษาความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในการจัดการศึกษาสาขาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
313 350180402033011 ความคิดเห็นของผู้ชมต่อการเป็นผู้นำด้านข่าวและสาระประโยชน์
314 350180402033018 ความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
315 350180402033020 ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ.แม่เนาะ จ.ลำปาง ที่มีต่อ กฟผ.แม่เมาะ
316 350180402033024 ความคาดหวังและความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตต่อความรู้ความสามารถด้านความรู้สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
317 350180402033025 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง
318 350180402033028 ความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการรณรงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและกลยุทธ์ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก
319 350180402033030 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกระทรวงวัฒนธรรม
320 350180402033031 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพลังงานนิวเคลียร์
321 350180402033032 ความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
322 350180402033033 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ Tesco Lotus
323 350180402033036 ความคิดเห็น เรื่องการศึกษาไทยไร้คุณภาพจริงหรือ
324 350180402039053 ความคาดหวังและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
325 350180402040026 ความคิดเห็นในการใช้สิทธ์เลือกตั้งในเรือนจำของผู้ต้องคุมขัง
326 350180402040117 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านการใช้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
327 350180402040148 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษต่อประสบการณ์การเรียนรู้ และการรับผิดชอบการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
328 350180402040154 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการใช้ไอซีทีในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
329 350180403002043 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออกไทยต่อมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO 26000:Social Responsibility)
330 350180403009033 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก จ.ชลบุรี
331 350180403023018 การสำรวจความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อ มทร.ล้านนา ลำปาง
332 350180504032004 การศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยะบริการและห้องสมุดเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของวท. ธัญบุรี
333 350180504049001 การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีพระสงค์เป็นวิทยากรวิทยาลัยเทคนิค
334 350180504061003 การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและครูเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนศิลป์ 3 อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
335 350180504073002 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเขตจังหวัดราชยุรีเกี่ยวกับการศึกษาต่อภายหลังเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6
336 350180504073003 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเขตจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับการศึกษาต่อภายหลังเรียนจบ มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6
337 350180504093001 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางวินัยของนักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
338 350180505026001 การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
339 350180506005005 ความคิดเห็นของเกษตรกร หมู่ 25 บ้านหลุมตาสังข์ ต.คลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา และหมู่ 15 บ้านซับวังแตง ต.ทุ่งมหาเจริญ จ.สระแก้ว : กรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร
340 350180506032013 ความคิดเห็นในการศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
341 350180508041005 การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย
342 350180508144002 ความคิดเห็นของนักเรียน-นักศึกษาต่อการส่งเสริมจริยธรรม นักเรียน-นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
343 350190212001018 การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา
344 350190212022013 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
345 350190212022014 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง
346 350190212028007 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี
347 350190212035019 ความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
348 352050510001001 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานด้านสุขภาพและนันทนาการ ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด กระบี่ พังงา และภูเก็ต
349 352180401002480 ความคิดเห็นและการยอมรับอาหารที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมของผู้บริโภคไทย
350 352180401006141 การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อการใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
351 352180401007425 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรที่มีต่อการสนับสนุนทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
352 352180401012029 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
353 352180401012030 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่อการเรียนการสอนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 : กรณีศิลปะว่าวไทย
354 352180401012031 ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท ที่มีต่อกระบวนการวางแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
355 352180401026002 ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัยที่มีต่อการจัดงานวัดเปรียบเทียบกับผู้นำชุมชน
356 352180402004014 การสำรวจความคิดเห็นของปรชาชนจังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท
357 352180402006052 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนต่อการสอนสถิติเพื่อการวิจัย โดยเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
358 352180402007028 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์
359 352180402022050 ความคิดเห็นต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
360 352180402024015 ความคิดเห็นต่อการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนและบุคคลากรท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
361 352180402026031 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2550-2551
362 352180402026045 ความคิดเห็นของครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณรี
363 352180402026062 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2550-2551
364 352180402031035 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา ภาคปกติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
365 352180402031036 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา ภาคปกติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
366 352180403004070 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
367 352180403009082 ความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ เกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมในการเรียนคณิตศาสตร์
368 352180403026062 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสายบริหารธุรกิจ กรณีศึกษา มทร.ศรีวิชัย
369 352180403026088 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
370 352180403026154 พฤติกรรมและความคิดเห็นของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในการทิ้งและคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
371 352180403033001 การศึกษาความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ
372 352180504051009 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารของโรงอาหาร
373 352180505004001 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนต่อกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
374 352180505016002 คุณลักษณะของคนดีในความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
375 352180505310032 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีใช้บริการห้องน้ำ ของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี
376 352180506036001 ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ปีการศึกษา 2551
377 352180506036002 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อบทบาทและหน้าที่ของครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ปีการศึกษา 2551
378 352180506038038 การสำรวจความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
379 352180506042001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนโดยรอบที่มีต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
380 352180506047008 ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อโครงปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยประมงปัตตานี
381 352180507025064 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีที่มีต่อการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
382 352180508075002 ความคิดเห็นและความคาดหวังของข้าราชการครูและพนักงานราชการสายผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
383 450180413004003 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
384 450180413016026 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของบักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
385 450180413016027 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ในรายวิชา 53304 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
386 450180413016028 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 51304 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศและการเจรจาทางการค้า
387 450180413016035 ความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป
388 450180413016036 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ในรายวิชา 03106 ความน่าจะเป็นและสรุปผลทางสถิติ
389 450180413018002 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีต่อการประสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
390 450180413042004 สถานภาพและความคิดเห็นของผู้ทดสอบฝีมือแรงงาน
391 450180413042005 สถานภาพและความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมระยะสั้น
392 450180413054006 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในเขจภาคเหนือในการจัดการศึกษาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การตลาดในการบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 301 - 392 จากผลการค้นหาทั้งหมด 392 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th