ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 392 รายการ จาก " ความคิดเห็น " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 116,095 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 10001126 ความคิดเห็นของกรรมการกลุ่มเกษตรกรต่อบทบาทและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
102 10001258 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสตรี
103 10001331 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจากชุมชนเจดีย์หักต่อการให้บริการของโรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2545
104 10001388 ความคิดเห็นของชาวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีต่อรายการวิทยุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
105 10001486 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข : ศึกษาเฉพาะพื้นที่โครงการประชาอาสาพัฒนาสาธารณสุข
106 10001581 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรมของกำลังคนด้านสุขภาพ ในจังหวัดยะลา เพื่อรองรับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
107 10001617 ความคิดเห็นของพระภิกษุอาพาธต่อบริการพยาบาลที่ได้รับในหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
108 10001619 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด
109 10001651 ความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยต่อการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
110 10001665 ความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อความต้องการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
111 10006075 โครงการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่ มีต่อการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร
112 10006175 ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
113 10006824 ความคิดเห็นของบุคลากรต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
114 10007317 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย
115 10008720 ความคิดเห็นของเกษตรกรในการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง จังหวัดสุพรรณบุรี
116 10009524 ความคิดเห็นของประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงราย
117 10190085 การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรีต่อกระยาสารท
118 10190135 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อประสบปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพปี 2548
119 10190246 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามต่อการฝึกปฏิบัติงาน รายวิชา พย. 1208 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่น 22 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : กรณีศึกษา
120 10190418 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
121 11000001 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท ในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
122 11000089 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการวิทยุที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตรายการและข่าว กรมตำรวจ
123 11000149 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในการรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนวิชา พื้นฐานสื่อสารมวลชนทางวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
124 11000217 ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อระบบเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ในโมดูลการสืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์ของระบบ INNOPAC ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
125 11000285 การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
126 11002603 ความคิดเห็นของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
127 11005023 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
128 11005454 การศึกษาความรู้และความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
129 11190059 การสำรวจความนิยมและความคิดเห็น การเปิดรับฟังรายการข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และการเปิดรับชมรายการข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์
130 11190125 ความคิดเห็นของผู้รับบริการวิชาการต่อการดำเนินโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชุมชน
131 11190224 ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผู้ใช้นักศึกษาฝึกงานต่อคุณลักษณะด้านการรู้สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
132 12000012 ความคิดเห็นและทัศนคติของอาจารย์ นักศึกษาและประชาชน ที่มีต่อโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยครูสงขลา
133 12000016 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา ที่มีต่อการใช้หลักสูตรและการสอนวิชา ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
134 12000018 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่อการปลูกฝังจริยธรรม
135 12000028 การศึกษาความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อคป. ของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือ ในทัศนะของ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้ครู และผู้ให้การอบรม
136 12000087 การศึกษาความสนใจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
137 12000117 ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากทุกคณะในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
138 12000122 ความคิดเห็นของนักเรียนฝึกสอนอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาสุขศึกษาของนักศึกษาฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
139 12000140 ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรของชาวไทย มุสลิม
140 12000150 ความคิดเห็นของอาจารย์และผู้ปกครองที่เกี่ยวกับพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต รามคำแหง
141 12000192 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
142 12000194 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนกลาง ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
143 12000221 ความคิดเห็นและทัศนคติของอาจารย์ นักศึกษาและประชาชนที่มีต่อโรงเรียนสาธิต ของวิทยาลัยครูสงขลา
144 12000235 ความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร และอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมส่วนกลาง
145 12000236 สภาพปัจจุบันและความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ นักเรียนของผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา
146 12000238 ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อหลักสูตรชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
147 12000258 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อบทบาท และสถานภาพของสตรีไทย
148 12000270 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกหัดครูเพื่อพัฒนาชนบท ของวิทยาลัยครูลำปาง
149 12000325 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
150 12000328 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงาน ของครูประถมศึกษาใน จังหวัดนราธิวาส
151 12000391 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาที่มีต่อการใช้หลักสูตรและการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาในเขตจังหวัด สมุทรปราการ
152 12000612 การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
153 12000613 ความคิดเห็นของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
154 12000633 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดีของโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
155 12000648 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา (ส่วนกลาง) ที่ใช้น้ำประปานครหลวง
156 12000667 ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาบัน
157 12000683 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของผู้รับการอบรมวิชาชีพ
158 12000687 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร วิชา 080140 กีฬาศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
159 12000774 ความคิดเห็นของพยาบาลประจำการต่อการขึ้นฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
160 12000806 ความคิดเห็นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลในห้องผ่าตัด ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
161 12000838 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 12000845 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
163 12000897 ความคิดเห็นของครูในเขตการศึกษา 8 เกี่ยวกับการใช้ หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524
164 12001002 การศึกษาสภาพและความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลด้านจิตพิสัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
165 12001092 ความคิดเห็นของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการเปิดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
166 12001170 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของวิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ สุวรรณภาศรี (รามคำแหง)
167 12001198 ทัศนคติและความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อบทบาทของ นิสิต อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
168 12001202 ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาต่อการบริหารอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อมการจัดสวัสดิการและการบริการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
169 12001212 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
170 12001213 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในเขตดุสิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้สอน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูสวนดุสิต
171 12001227 "ความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับการนำสถาบันอุดม ศึกษาของรัฐออกนอกระบบราชการ"
172 12001262 การศึกษาเหตุปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
173 12001270 การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยาต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน
174 12001286 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
175 12001331 ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาการงานและวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตฯ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
176 12001342 ความคิดเห็นของนักเรียน / นักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
177 12001363 ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
178 12001395 การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิยาบริการต่อการเรียนการสอนทางไกล
179 12001419 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการ ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
180 12001436 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร เพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
181 12001443 การศึกษาความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตกรุงเทพมหานคร
182 12001478 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ
183 12001483 ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
184 12001490 การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
185 12001514 ภูมิหลังทางการศึกษา สภาพครอบครัว และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันราชภัฎนครปฐม ของนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2542
186 12001515 ภูมิหลังทางการศึกษา สภาพการมีงานทำและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันราชภัฎนครปฐม ของนักศึกษาในโครงการ กศ.พป. ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2542
187 12001527 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
188 12001532 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนจากวิธีการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาดินและปุ๋ย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
189 12001547 การศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาในกลุ่มสถาบันราชภัฏภาคตะวันตก
190 12001552 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 เกี่ยวกับการศึกษาต่อและความสนใจในการศึกษาต่อกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ระดับ ปวส.
191 12001586 ความคิดเห็นของสักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต่อการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพลศึกษา
192 12001638 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
193 12001671 ความคิดเห็นของชาวจังหวัดเลยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
194 12001696 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
195 12001745 การสำรวจความคิดเห็นของประชากรในเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคนิคโลยีอุดรธานี
196 12001763 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
197 12001770 ความคิดเห็นของข้าราชการ และลูกจ้างต่อการเข้าสู่ตำแหน่งของอธิการบดีสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
198 12001836 ความคิดเห็นของบุคลากรเขตการศึกษา 8 เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2543
199 12001896 ความต้องการบริการด้านกีฬาและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดบริการด้านกีฬาและสุขภาพของสำนักการกีฬา
200 12002057 การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย มาตรการ และแนวดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 392 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th