ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 392 รายการ จาก " ความคิดเห็น " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01190243 การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2 01190381 การแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุเชื้อเพลิง : การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตและความคิดเห็นของผู้ใช้ถ่านที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนและเปลือกทุเรียนผสมผงถ่าน และขี้เลื่อยในอัตราส่วน 0, 20, 40 และ 60 เปอร์เซ็นต์
3 02000149 ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรีที่ทำแท้ง
4 02000207 ความคิดเห็นในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 02000226 ความคิดเห็นของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
6 02000271 ความรู้ เจตคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนพฤติกรรมเสริมแรงต่อการใช้กระบวนการพยาบาล และการใช้กระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
7 02000430 ความคิดเห็นของผู้บริหารการพยาบาลเกี่ยวกับการเตรียมตัว เพื่อรับตำแหน่งผู้บริหาร
8 02000503 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
9 02000704 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วยต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย
10 02000720 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร ต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ผู้ป่วยโรคเอดส์
11 02001085 ความรู้ ความคิดเห็น พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเขต 1
12 02001153 ความคิดเห็นของผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
13 02001241 ความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์และผู้ปกครองเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
14 02020525 1. ความคิดเห็นของผุ้ช่วยทันตแพทยต่อการช่วยงานทางทันตกรรม 2. ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทันตกรรมรากเทียม
15 02020606 ความคิดเห็นของพยาบาลห้องผ่าตัดที่มีต่อบทบาทการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
16 02020711 การศึกษาความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาระบบบริการด่านหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของผู้บริหารและผู้ให้บริการในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
17 02023808 ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
18 02027179 ความคิดเห็นของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มีต่อบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
19 02190244 ความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (ทันตสาธารณสุข) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 26
20 02190551 ความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ การปรับตัวของนักศึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
21 02190789 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
22 03006730 การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี
23 03190145 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรต่อหลักสูตรผู้ช่วยงานบริการเภสัชกรรม
24 04004134 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรลาร์จไวท์ด่าง ที่นำไปเลี้ยงเป็นสุกรขุนในเขต อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
25 04004295 ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ก.ท.) ต่อการเข้าร่วมการสัมมนาผลงานทาง วิชาการ และโครงการเกษตรในงานประชุมทางวิชาการ ของสมาชิก อ.ก.ท. ระดับชาติ ครั้งที่ 14
26 04020223 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว : ศึกษาเฉพาะกรณี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
27 04190714 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนคำนวณในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
28 06000213 ความคิดเห็นของครู-อาจารย์ ที่มีต่อโครงการงานฟาร์มของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย
29 06000274 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑล เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
30 06000337 การศึกษาความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการจัดตั้งสถาบันพระสังฆาธิการ
31 06000378 ความคิดเห็นของชาวจังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุในเมืองลพบุรี
32 06008008 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถาน รับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร : ความต้องการรูปแบบและคุณภาพ
33 06008326 ความคิดเห็นของนักกิจกรรมบำบัดประจำการที่มีต่อหลักสูตรกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 06008602 ความคิดเห็นของข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 3
35 06010443 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนากิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
36 06010561 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีการศึกษา 2535-2539
37 06120134 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
38 06190017 ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี
39 07000336 ความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
40 07000339 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของนักศึกษากฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่
41 07000361 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
42 08000282 ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการต่อการอภิปราย ทั่วๆ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเมื่อ วันที่ 18,19 และ 20 กรกฎาคม 2533
43 08000294 ความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อสำนักงานเลขานุการคณะ
44 08000437 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี
45 08000548 ความคิดเห็นของกลุ่มพลังผลักดันและกลุ่มผลประโยชน์ในการปฏิรูปการเมืองกรณีจังหวัดสงขลา
46 08000576 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐบาลของอาจารย์สถาบันราชภัฏ
47 08000634 ความคิดเห็นของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 2.1
48 08000642 ความคิดเห็นของข้าราชการกรมการค้าภายในต่อการปรับโครงสร้างของกรม
49 08000663 ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจและคณะกรรมการบริหารต่อความสำเร็จ ของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ภายใต้กองบัญชาการตำรวจนครบาล
50 08000680 ความคิดเห็นของประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อการเลือกตั้งแบบสองพรรคการเมือง
51 08000692 การรับรู้และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี ต่อการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลเป็นองค์การมหาชน
52 08000713 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
53 08000742 ความคิดเห็นของข้าราชการสรรพสามิต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ต่อนโยบายสุราเสรี
54 08000782 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบใหม่
55 08000836 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานด้วยระบบโครงสร้างใหม่ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
56 08005367 ความคิดเห็นของบุคคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
57 08005486 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
58 08008672 การพัฒนารูปแบบการจัดระบบนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service) ที่เหมาะสม สำหรับข้าราชการพลเรือนไทย : การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการจัดระบบนักบริหารระดับสูง
59 08190004 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อระบบประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้
60 08190089 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
61 08190103 ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...
62 08190116 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับระดับคุณภาพของการบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
63 08190164 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการบริหารงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
64 08190183 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสวัสดิการ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
65 08190224 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2551
66 08190239 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2552
67 09000394 ความคิดเห็นของชาวชนบทที่มีต่อการขายที่ดิน : ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดกาญจนบุรีและเชียงราย พ.ศ. 2534
68 09000647 กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมือง และความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
69 09000721 ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อระบบการจ่ายเงินเดือนด้วยเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
70 09000805 การศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และบริเวณใกล้เคียง
71 09000810 การศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
72 09000834 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมเพื่อหารายได้เสริม
73 09000929 ความคิดเห็นของผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตใหม่ที่ผ่านบริการจัดหางานของกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
74 09001032 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักธุรกิจในทัศนะของผู้ประกอบการและพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
75 09001139 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจไทยต่อการบริหารจัดการธุรกิจไทย
76 09001166 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานการเงินที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
77 09001243 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความร่วมมือในการฝึกงานด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78 09001307 ความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
79 09005874 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่มีต่อผ้าไทย
80 09008488 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจ้างเหมาภาคเอกชน ทำความสะอาดอาคาร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81 09110074 การศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้างานที่มีต่อทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
82 09190064 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
83 09190116 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
84 09190141 ความคิดเห็นของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
85 09190164 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
86 09190232 ความรู้ ความคิดเห็น และผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
87 09190256 ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
88 09190297 ความคิดเห็นและความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
89 09190585 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
90 10000050 ปัญหาและความต้องการของประชาชน ในกรุงเทพมหานครและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กทม. ต่อการให้บริการของ กทม.
91 10000246 ความคิดเห็นของนักศึกษาอาสาพัฒนาชนบท ต่อการพัฒนา ชนบทแนวใหม่
92 10000888 ความคิดเห็นของเยาวชน กับปัญหาการขยายตัวของยาเสพติด
93 10000967 เรื่องสภาพความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติดและการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนพื้นที่เป้าหมาย
94 10001002 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้แทนราษฎรระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
95 10001005 ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อบทบาทการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
96 10001010 ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการจัดการศึกษาในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
97 10001017 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก
98 10001020 ความคิดเห็นของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง
99 10001116 ความคิดเห็นของชุมชนและบัณฑิตอาสาต่อโครงการจ้างบัณฑิตอาสา และผู้มีประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
100 10001126 ความคิดเห็นของกรรมการกลุ่มเกษตรกรต่อบทบาทและกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 392 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th