ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 225 รายการ จาก " การเจริญเติบโต " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 116,071 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
201 352180401002002 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม
202 352180401002062 การชักนำการออกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaerth.) ด้วยช่วงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดต่อช่วงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ์ไทยผสมจีน
203 352180401002063 ศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและวิธีการเขตกรรมในการปลูกสบู่ดำบนชุดดินโพนพิสัย
204 352180401002159 อิทธิพลของระบบการปลูกพืชที่มีผลต่อรายได้ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโตของยางพารา
205 352180401003272 อิทธิพลของพืชคลุมดินต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
206 352180401004248 การเจริญเติบโต เอนไซม์ประสิทธิภาพการย่อยอาหารของปลาบึกที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการค้า
207 352180401005051 การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียนในดินจังหวัดพัทลุง
208 352180401006070 อิทธิพลของการเจริญเติบโตของเมืองต่อความปลอดภัยทางถนน
209 352180401008046 การโคลน การศึกษาโครงสร้างและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการสืบพันธุ์ของปลาการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์
210 352180401011088 การเจริญเติบโตและพันธุกรรมปลาหนังลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อการเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการส่งออก
211 352180401017002 การศึกษาการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
212 352180401018010 ผลของการขาดน้ำเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและการปลูกโดยใช้ขนาดของหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันที่มีการเจริญเติบโตและการผลิตเผือกหอม 4 พันธุ์
213 352180401028013 ผลของชนิดของใบไม้ต่อการกินได้การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ
214 352180402022060 การศึกษาการเสริมใบมันสำปะหลังแห้ง (มันเฮย์) และต้นเขืองต่อไข่พยาธิในมูล กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนและการเจริญเติบโตในโค และกระบือที่ปล่อยเลี้ยงแทะเล็มในแปลงหญ้า
215 352180403021044 การประเมินการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางสรีรวิทยา ของพืชโดยวิธีประมวลผลภาพดิจิตอลเชิงตัวเลขจากกล้องถ่ายรูป
216 352180403026025 การศึกษาการเจริญเติบโตของหมากแดงในป่าพรุควนเคร็งเพื่อการอนุรักษ์
217 352180403036153 โครงการผลของสารสกัดจากใบของต้นสาบเสือต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ
218 352180506014013 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของข้าวพันธ์พื้นเมือง (มะลิดอ) กับข้าวพันธุ์ กข.23
219 352180506029003 การศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อราไตรโดเดอร์มาในอาหารเลี้ยงเชื้อที่แตกต่างกัน
220 352180506038015 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไก่กระทงโดยใช้อาหารเสริมด้วยสมุนไพรใบเตยสับตากแห้งในสูตรอาหารสำเร็จรูปในปริมาณที่ต่างกัน
221 352180506045002 การเจริญเติบโตของสาหร่ายโพรงในความเค็มที่แตกต่างกัน
222 352180507016005 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะเขือเปราะโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยน้ำชีวภาพและมูลสัตว์
223 352180507016008 การศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลด้วยอาหาร 3 สูตร
224 550147020000025 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตฝรั่งไม่มีเมล็ด
225 552147030000017 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตราสพ์เบอรี่ในพื้นที่สูงระดับปานกลาง
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 201 - 225 จากผลการค้นหาทั้งหมด 225 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th