ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 225 รายการ จาก " การเจริญเติบโต " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 116,071 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 04111251 ผลของการเสริมน้ำมันพืชต่อสมรรถนะในรูเมนและการเจริญเติบโตของกระบือปลัก
102 04111472 การศึกษาและพัฒนาแอนโอโฟติกแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวอินทรีย์
103 04190051 การศึกษาการเจริญเติบโตของย่านางในแปลงปลูก
104 04190187 ผลของความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์
105 04190233 ผลของความเป็นด่างของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์
106 04190351 ผลของความเค็มต่ออัตรารอด และการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงแดงวัยอ่อน
107 04190399 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำพู
108 04190416 ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง
109 04190435 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไม้ป่าชายเลน ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ศูนย์วิจัยป่าชายเลน จังหวัดระนอง
110 04190457 การเจริญเติบโตและการรอดตายของกล้าโกงกางใบใหญ่ เมื่อปลูกในอ่าวที่มีรั้วกั้นคลื่นลม บริเวณทะเลสาบสงขลา
111 04190458 การเจริญเติบโตของกล้าลำพูเมื่อปลูกในน้ำ ที่มีระดับความลึกต่างกันบริเวณทะเลสาบสงขลา
112 04190478 การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังหงส์วัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน
113 04190502 การเจริญเติบโต การรอดตาย และผลผลิตรวมของกุ้งก้ามกราม ที่เลี้ยงโดยวิธีการจัดการแบบชีวภาพ
114 04190675 การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) โดยใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง
115 04190754 การเจริญเติบโตและการผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำรุ่นที่ 2 (F1) จากกุ้ง 2 สายพันธุ์
116 04190778 การเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปลาแรด 5 แหล่งเพาะเลี้ยง
117 04190793 การเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปลาแรด 5 แหล่งเพาะเลี้ยง
118 04190801 การเจริญเติบโตของผักคะน้าที่ปลูกในวัสดุปลูก ที่รดด้วยน้ำปุ๋ยหมักมูลโค และปุ๋ยสูตรไฮโดรโปนิก
119 04190919 อัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนอานม้า Amphiprion Polymnus Linnaeus, 1758 วัยอ่อนที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด
120 04190986 การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และการเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดง (Epinephelus Coioides Hamilton, 1822) วัยรุ่นที่ให้อาหารสำเร็จรูปและปลาสด
121 04191108 การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่าง ๆ กันของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน
122 04191286 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus Vannamei) ในน้ำที่มีความหนาแน่นของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล ออสซิลาทอเรียระดับต่าง ๆ
123 04191330 การศึกษาการเจริญเติบโตของเมล็ดกล้วยไม้ม้าวิ่ง ในสภาพปลอดเชื้อ
124 04191443 ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)
125 04191444 การศึกษาการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon Fabricius, 1798) เพื่อการคัดเลือกแบบหมู่
126 04191555 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า
127 04191828 การศึกษาสารเสริมจากธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคท้องร่วง และปรับปรุงการเจริญเติบโตในลูกสุกร
128 04191889 อิทธิพลของการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมสวนยางพารา : การเจริญเติบโตและโครงสร้างรากยางพารา เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
129 04191913 การเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของปลาช่อนที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc Commune
130 04191996 กลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของโคนม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รูปแบบการเจริญเติบโตและพัฒนาของฟอลลิเคิลในโคนมแรกคลอด
131 04192016 การเจริญเติบโต เอนไซม์ และประสิทธิภาพการย่อยอาหารของปลาบึก ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการค้า
132 04192080 การศึกษาการเจริญเติบโตและความสัมพันธ์ของสายพันธุ์บวบงูจีน
133 04192143 การประยุกต์ใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สำหรับการเจริญเติบโตของพืช
134 04192229 การศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่เลี้ยงที่ปลูกร่วมกับไม้ใช้สอยชนิดต่างๆ ในระบบวนเกษตร ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาและรวบรวมพันธุ์ไผ่และเทคโนโลยีการผลิตไผ่เลี้ยงเพื่อการเกษตรยั่งยืน
135 04192246 การศึกษาการเจริญเติบโตของลูกโคนมที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นที่มีระดับโปรตีนต่างกัน
136 04192327 การศึกษาการพัฒนาและการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) จากระยะคัพภะจนถึงระยะ Post-Larva 3
137 04192421 การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวภายใต้สภาพการจัดการที่แตกต่างกัน โดยใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว
138 05010487 การเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของผลตะขบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะขบ
139 05191138 การศึกษาการเจริญเติบโตของสารประกอบเชิงโลหะระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.3Ag-0.7Cu และแผ่นรองทองแดง
140 09000781 การเจริญเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity Growth)
141 150070400000042 การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ
142 150070400000124 ผลของความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความเป็นด่าง (Alalinity) ของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม
143 150070400000125 ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม
144 150070400000128 ผลของไตรไอโอโดไทโรนีน(T3) ต่อการพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์วัยอ่อน
145 150070600000123 ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในระยะต่างๆของการเจริญเติบโตของข้าวและผลผลิตข้าว
146 150070600000195 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหญ้าเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างๆเมื่อปลูกร่วมกับไม้ยืนต้นบนคันนา
147 150070600000227 การศึกษาการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูงของถั่วมะแฮะแต่ละสายพันธุ์ในพื้นที่ ต.ภูฟ้า จ.น่าน
148 150070600000264 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการปลดปล่อยไนโตรเจน การเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี
149 150070600000265 ผลของการใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 และปุ๋ยน้ำ พด.2 ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตยางพารา จ.สราษฎร์ธานี
150 150070600000269 ผลของการใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มมน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี
151 150070600000286 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการปลดปล่อยไนโตรเจน การเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราในกลุ่มชุดดินที่26
152 150070600000299 การศึกษาการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูงของถั่วมะแฮะแต่ละสายพันธุ์ในพื้นที่ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
153 150070700000158 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน:การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ปลูกด้วยพันธุ์ต่างกัน
154 150071300000056 ความต้องการปัจจัยการเจริญเติบโตของข้าว
155 150090700000079 การเจริญเติบโตและการจัดการไม้เทพสาโร
156 150190100000306 รูปแบบการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่คลอดจากมารดาติดเชื้อ เอช ไอ วี และไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี จ.เชียงราย
157 150210400000007 การเจริญเติบโตของแฝกลุ่มและแฝกดอนในพื้นที่ดินเค็มรอบบ่อเลี้ยงกุ้งอ่าวคุ้งกระเบน
158 152070200000225 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม: การศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์พ่อ-แม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม
159 152070500200047 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำระยะโพสลาริวา 15 ที่ได้จากการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำรุ่น F4 และกุ้งกุลาดำสายพันธุ์ไทยจากธรรมชาติ
160 152070500300070 การเจริญเติบโตและการรอดตายของปูม้าพันธุ์บ้านรุ่นที่ 1 โดยวิธีการเลี้ยงแบบรวมเพศและแยกเพศในบ่อดิน
161 152070500300079 การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตของนวลจันทร์เทศ
162 152070500300083 การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ
163 152070600000086 ผลของการปลูกพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
164 152070600000089 การศึกษาการเจริญเติบโตของรากพืชคลุมและการฟื้นฟูดินที่มีชั้นดินอัดแน่นในชั้นดินในระบบการปลูกยางพาราร่วมพืชคลุมดิน
165 152070600000195 การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 26 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ของประเทศไทย (2 โครงการ)
166 152070600000196 การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 26 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต
167 152070600000197 การจัดการดินด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันช่วงเก็บผลผลิต
168 152070600000204 การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 45 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
169 152070600000205 การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 45 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการเจริญเติบโตของยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีด
170 152070600000206 การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 45 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีด
171 152071200000029 ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคบราห์มันเพศผู้ น้ำหนัก 250-350 กิโลกรัม
172 152071200000112 ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคบราห์มัน เพศผู้น้ำหนัก 150 กิโลกรัม ถึง 250 กิโลกรัม
173 152071400000002 การแยกเชื้อและการผลิตออร์คิดไมคอไรซาที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยอิงอาศัยบางชนิด
174 152091000000033 การเจริญเติบโตและการจัดการไม้เทพธาโร
175 152190600000039 ศึกษาสถานการณ์พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปีในเขต 17
176 241157 ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
177 350180401002673 นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น
178 350180401002748 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ต่าง ๆ ในที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
179 350180401005086 ผลการใช้เชื้อราเขียว Trichoderma harzianum ควบคุมเชื้อราก่อโรคใบไหม้ (Pyricularia oryzae) และการเจริญเติบโตของข้าว
180 350180401005089 การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน 2 สายพันธุ์ ที่ปลูกในพื้นที่นา
181 350180401006021 การศึกษาการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองสองสายในระยะสุกรเล็กที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงบนพื้นคอกปูด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
182 350180401009071 การเจริญเติบโตของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและความสนใจของเกษตรกรริมน้ำชีต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง
183 350180401009113 การประมาณค่าเฮทเทอโรซีสของการเจริญเติบโต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อและการยอมรับของผู้บริโภคเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทยและโร้ด
184 350180401009145 การเจริญเติบโตของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและความสนใจของเกษตรกรริมน้ำชีต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง
185 350180401010293 การศึกษาการเจริญเติบโต และการสร้างสารอาร์ทีมีซินินของต้นสมุนไพรชิงเฮา ที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
186 350180401011046 การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสบู่ดำบริเวณพื้นที่ชายทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
187 350180401015079 การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้าง
188 350180401015522 การวิจัยชีววิทยาและการเจริญเติบโตของดอกสะตอ
189 350180401017154 การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง
190 350180401027017 การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์เบา
191 350180402015070 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักคะน้าฮ้องเต้ต่อการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และแม่ปุ๋ย A+B ของบริษัทเฟรช การ์เด้น ไฮโดรโปนิคส์ ในระบบการปลูกพืช ไร้ดิน
192 350180402020025 ผลของแสงทีมีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของถั่วเขียว
193 350180402024072 การเจริญเติบโตของผักคะน้าที่ปลูกในวัสดุปลูกที่รดด้วยปุ๋ยหมักมูลโคและปู๋ยสูตรไฮโดรโปนิก
194 350180402032026 ผลของรูปแบบการให้อาหารต่อการกินได้และการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย
195 350180403040007 การศึกษาการเจริญเติบโตของเม่าหลวง
196 350180506014004 การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์เบา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
197 350180506015004 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้วัตถุดิบหลักเป็นอาหารสำเร็จรูปและกากมันสำปะหลัง
198 350180506032002 การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่กระทง จากการใช้กวาวเครือขาวผสมในอาหารในระดับที่ต่างกัน
199 350180506032003 การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมสามสายเลือดจากการใช้กวาวเครือขาวผสมในอาหารในระดับที่ต่างกัน
200 350190212028011 พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กในสถานปฐมวัยในเขตตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 225 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th