ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 225 รายการ จาก " การเจริญเติบโต " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000008 การศึกษาการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไรน้ำ เพื่อการเศรษฐกิจในบ่อคอนกรีต
2 01000502 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
3 02000781 การประเมินผลการเจริญเติบโตของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปี 2540 ของจังหวัดกำแพงเพชร
4 02001027 การประเมินสภาวะการเจริญเติบโตจากภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างในเด็กไทยกลุ่มหนึ่ง
5 02005205 การเจริญเติบโตและรูปร่างลักษณะของพยาธิใบไม้ลำไส้ ขนาดเล็ก (Haplochis sp.) ในสัตว์ทดลอง
6 02190767 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ : กรณีศึกษาสำหรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกหลายสายพันธ์ และการเจริญเติบโตของเนื้องอก
7 03000308 การใช้น้ำดำจากผลิตเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารโพแทสเซียม สำหรับการเจริญเติบโตของพืชในเรือนทดลอง : การผลิตเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบในประเทศแบบช่วยลดมลภาวะ
8 03000339 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก
9 03006663 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากใบปรู๋ต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด
10 04000045 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารพืชในโสนอินเดีย และโสนจีนแดงเมื่ออายุ 45, 60, 75, 90, 105 และ 120 วัน
11 04000056 การศึกษาการเจริญเติบโตของอ้อยภายใต้การใช้น้ำส่า
12 04000280 การเจริญเติบโตและอัตราการตายของ N. japonicus ในอ่าวไทยบริเวณ จังหวัดชุมพร เกาะสมุย พ.ศ. 2524
13 04000292 ความต้องการธาตุอาหารหลักในช่วงต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วพุ่มที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 04000311 ขนาดความยาว การเจริญเติบโต และอัตราการตายของปลา ปากคม Saurida elongata ในบริเวณอ่าวไทย 2522-23
15 04000442 การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง ที่ปลูกโดยใช้ วิธีการเขตกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางของประเทศไทย
16 04000477 อิทธิพลของต้นตอทุเรียนขั้วติด ที่มีการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพ ตลอดจนการเข้ากันได้กับทุเรียนพันธุ์ ดีบางพันธุ์
17 04000619 การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช เครื่องเทศและสมุนไพร
18 04000653 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไทย 3 พันธุ์ กับค้างเสาซีเมนต์
19 04000655 การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไทยพันธุ์มาเลเซียกับค้างชนิดต่างๆ .
20 04000782 ขนาดความยาว การเจริญเติบโต และอัตราการตายของปลาปาก คมหางจุด (Saurida undosquamis)
21 04000783 ลักษณะพันธุกรรมและการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองลูกผสม : ลูกผสมชั่วที่ 1
22 04000790 การศึกษาอายุและการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus)
23 04000803 การศึกษาอายุและการเจริญเติบโตของปูม้า บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
24 04000805 การศึกษาอายุและการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย
25 04001313 ผลการขาดน้ำในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์สจ. 5
26 04001672 การศึกษาการเจริญเติบโตของยางชำถุง ในสภาพร่มเงาและกลางแจ้ง (เค 133/4)
27 04001683 การทดสอบการเจริญเติบโตของยางพันธุ์ดี ซึ่งใช้เมล็ด ยางพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้นตอ ในสวนยางเอกชน
28 04001702 การศึกษาอิทธิพลของการไถพรวนระหว่างแถวยาง ที่มีต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยาง
29 04001732 การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางอาหารของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์พันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกเป็นพืชแซมยาง (เค 215/1)
30 04002357 การเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่งซึ่งปลูกบนที่สูงของ ประเทศไทย
31 04002437 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอกและอายุการปักแจกันของกล้วยไม้ตัดดอกบางชนิด (2527)
32 04002533 ปริมาณและการกระจายของฝน ต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด เมื่อมีการเตรียมดิน และการปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ
33 04002850 การเจริญเติบโตของเฟิร์นบริเวณป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่
34 04002863 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของดอกเห็ดโคน (Temitomyces fuliginosus Heim) จากเส้นใย
35 04003018 การเจริญเติบโตของถั่วนิ้วนางแดงแข่งขันกับวัชพืชที่ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
36 04003048 ผลกระทบของแอมโมเนียและไนไตรท์ต่ออัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของปลาดุกด้าน
37 04003170 การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกด้าน การสะสม และยาตกค้างในกล้ามเนื้อ ตับ ไต และเลือดหลังการใช้ยาปฏิชีวนะ (คลอเตตราซัยคริน) ด้วยขนาดต่างๆ กัน
38 04003194 ผลของการผสมข้ามพันธุ์ต่อการผลิตกระต่าย : การเจริญเติบโตของกระต่ายขุนหลังหย่านมถึงส่งตลาด
39 04003209 การศึกษาการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii, De Man) ที่เลี้ยงด้วย อาหารต่างชนิดกัน
40 04003291 การผลิตแกลดิโอลัส : ผลของสาร Chlormequat ที่มีต่อ การเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส
41 04003306 การใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพื่อรักษาและเพิ่มระดับความสามารถในการให้ผลผลิตของดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง : การเจริญเติบโตของวิธีการ การควบคุมวัชพืชและการใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ที่มี....
42 04003422 การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองที่ปลูกแทรกกับข้าวโพดหวานและข้าวฟ่างในระบบการปลูกพืชในภาคกลางของประเทศไทย
43 04003535 การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์ : ระบบการเจริญเติบโตของกระบือไทย
44 04003647 การเลี้ยงปลาม้าน้ำ Hippocampus huda (Bleeker) ใน ห้องปฏิบัติการและในธรรมชาติ : การเจริญเติบโต อายุ- ไข (Life span) และอัตราการรอดชีวิต
45 04003796 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นต่างๆ ของน้ำเกลือต่อการฟักเป็นตัวและการเจริญเติบโตของไรน้ำสีน้ำตาล (อาร์ทิเมีย)
46 04003849 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอก และอายุการปัก แจกันของกล้วยไม้ตัดดอกบางชนิด : ผลของปุ๋ย และสาร ควบคุมการเจริญเติบโตต่ออายุการปักแจกันของกลัวยไม้
47 04003850 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอก และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้ดอกบางชนิด : ผลของปุ๋ยและอายุการ ปลูกเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
48 04003851 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอก และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้ตัดดอกบางชนิด
49 04003922 การศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางการสืบพันธุ์ของไก่พันธุ์พื้นเมืองเปรียบเทียบกับของไก่พันธุ์แท้บางพันธุ์
50 04004002 การตอบสนองการคัดพันธุ์ปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทย จากการเจริญเติบโตโดยกำหนดขนาดจำเพาะ (7 กลุ่ม)
51 04004050 การคัดพันธุ์ปลาดุกอุยโดยดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโต 4 รุ่น
52 04004075 การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2 เมื่อปลูกโดยใช้จำนวนแถวและขนาดของสันร่องต่างกัน เมื่อมีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
53 04004101 ผลของแสงและความลึกของการเพาะต่อการงอกและการเจริญเติบโต ของกล้าผักหวานป่า
54 04004107 การวิเคราะห์ลักษณะทางสรีรวิทยา เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่จำกัดการเจริญเติบโต และผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกในแหล่งปลูกขอนแก่นและกำแพงแสน โดยได้รับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมต่างกัน : 1. การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองในสองแหล่งปลูก
55 04004191 ความต้องการธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของหอมแบ่ง ในดินตะกอนแม่น้ำและดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
56 04004196 การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ดัชนีการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาและการบ่มให้สุก ของผลมะม่วงพันธุ์แก้วจุก
57 04004276 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตซากของไก่เบตง เปรียบเทียบกับของไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมเบตง x พื้นเมือง
58 04004402 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลาสลิด ที่อนุบาลด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ
59 04004404 การเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่พื้นเมือง เลี้ยงภายใต้ชั่วโมงแสงธรรมชาติ และชั่วโมงแสงยาว 23 ชั่วโมง
60 04004416 ผลของดินผสมชนิดต่าง ๆ ต่อเปอร์เซนต์การงอก และการเจริญเติบโตของกล้าไม้ชายเลน 3 ชนิด
61 04004550 ผลของดินผสมชนิดต่าง ๆ ต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ชายเลน 3 ชนิด
62 04004649 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักโขมพันธุ์ผักในดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
63 04004688 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในดิน และการเจริญเติบโตของพืชในดินชุดน้ำพองด้วยมูลฝอยจากชุมชนร่วมกับกิจกรรมของไส้เดือนดิน Pheretema sp.
64 04004806 การโคลนนิ่งตัวอ่อนสุกรโดยใช้เซลล์ใบหูและเซลล์กล้ามเนื้อหางเป็นเซลล์ต้นแบบ : ผลของระยะเวลาหลังเลี้ยงโอโอไซท์และฟิวส์ชั่นพารามิเตอร์ต่ออัตราการเชื่อมและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
65 04004847 การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton Buchanan) ด้วยอาหารแตกต่างกัน 4 ชนิด ในสภาพน้ำจืดและน้ำเค็ม
66 04004946 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและช่วงแสงที่มีต่อความงอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของปทุมา
67 04006978 การศึกษาชนิดและปริมาณอาหารธรรมชาติการกินอาหารและการเจริญเติบโต ของปลาที่ปล่อยในแหล่งน้ำของโครงการประมงหมู่บ้าน
68 04010043 ผลของปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์และอาร์ทีเมียเต็มวัยในบ่อกุ้งต่ออัตรารอด และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวา
69 04010149 ศักยภาพของการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด 4 พันธุ์ ต่อการใส่กากตะกอนน้ำตาลและคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียม
70 04010359 การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาเฉี่ยวหินที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด
71 04010483 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยมุกกัลปังหา (Pteria Penguin Roding, 1798) ที่เลี้ยงแบบแขวน
72 04010529 การเลือกกินอาหาร การเจริญเติบโต และสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับไก่พื้นเมือง พันธุ์เหลืองหางขาว และพันธุ์ประดู่หางดำ
73 04010624 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne) ที่เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน
74 04010681 การศึกษาอิทธิพลของสารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและตัดใบอ่อนเพื่อลดการแข่งขันภายในต้นที่มีต่อการติดฝัก การเจริญเติบโตของเมล็ดและผลผลิตของถั่วเหลือง
75 04010732 การเจริญเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ที่ความเค็มระดับต่างกัน
76 04010911 การเจริญเติบโตและการรอดตายของลูกกุ้งกุลาดำ ที่อนุบาลด้วยไรแดงน้ำจืด เสริมด้วยวิตามินซีกรดไขมันที่จำเป็น และวิตามินซีร่วมกับกรดไขมันที่จำเป็น
77 04019476 การศึกษาลักษณะซากและการเจริญเติบโตของโคขุน พันธุ์ลูกผสมบราห์มันและออสเตรเลียนบราห์มัน
78 04019509 การศึกษาอิทธิพลของสารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและการตัดใบอ่อน เพื่อลดการแข่งขันภายในต้นที่มีต่อการติดฝัก การเจริญเติบโตของเมล็ดและผลผลิตถั่วเหลือง
79 04020330 การศึกษาความแปรปรวนของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ
80 04021808 ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus,1758] ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน
81 04021864 การศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของหอยนางรม (Crassostrea Belcheri) ที่เลี้ยงในระดับความลึกของน้ำต่างกันบริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
82 04022552 การศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้น้ำทิ้ง จากโรงงานผลิตน้ำตาล
83 04023845 ศึกษาการรอดและการเจริญเติบโตของลูกปูม้าที่ฟักเป็นตัวในบ่อดิน
84 04051492 โรคและการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยที่อนุบาลในระดับความเค็ม 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 ส่วนในพัน
85 04054694 การเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่นำมาขุนเพื่อการค้าหลังหย่านมที่อายุต่างๆ กัน
86 04062239 การเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาแรด ปลาช่อน ร่วมกัน
87 04062521 ผลของการขาดน้ำช่วงต่างๆ กันของการเจริญเติบโตที่มีต่อผลผลิตหญ้าปักกิ่ง
88 04065048 ผลของการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวระยะโพสท์ลาวาร์ ที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด
89 04065096 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยเลี้ยงในบ่อดินด้วยขนาดลูกกุ้งแรกปลอ่ยต่างกัน
90 04067452 การใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร
91 04080231 การศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดงพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
92 04083620 การเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วลิสงบางพันธุ์ในพื้นที่นาดอน
93 04094034 การศึกษานิเวศวิทยาของไส้เดือนดิน Pheretema sp. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการเจริญเติบโตของพืช ในดินชุดน้ำพอง
94 04095924 การเจริญเติบโต และผลผลิตของต้นกล้วยไข่ที่ปลูกเปรียบเทียบระหว่างหน่อพันธุ์กับต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
95 04096395 การเจริญเติบโตการเปรียบเทียบระหว่างถั่วเขียว ที่ปลูกในดินกรด และดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
96 04096398 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักโขมพันธุ์ธัญพืช
97 04097192 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกกุ้งกุลาดำ ระยะมายซีส ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมชนิดต่าง ๆ
98 04097657 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่ปลูกในสภาพดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
99 04099984 การเจริญเติบโตและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะละกอพันธุ์การค้าบางพันธุ์
100 04100072 ผลของความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นด่างของน้ำ ต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 225 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th