ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 611 รายการ จาก " การออกแบบ " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000133 การออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 01000134 การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3 01000247 การออกแบบและสร้างเครื่องลดการบวมในผู้ป่วย
4 01000286 การออกแบบและสร้างเครื่องกระตุ้นการเชื่อมกระดูก
5 01000459 การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย : แม่เหล็ก-ไฟฟ้าและทรรศนศาสตร์
6 01000552 การออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานถอด-ประกอบอุปกรณ์ในโถสุขภัณฑ์
7 01005208 การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบสารในระบบสูญญากาศ
8 01005311 การออกแบบอักษรไทยด้วยเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์
9 01005923 การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา
10 01008037 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
11 01008038 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการได้ยิน
12 01008039 การออกแบบและสร้างระบบวัดแรงตึงผิว
13 01008410 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบไดอิเล็กตริก สำหรับผลิตก๊าซโอโซน
14 01008581 การศึกษาการปลดปล่อยนิวตรอนทุติยภูมิ สำหรับการประยุกต์การออกแบบเตาปฏิกรณ์ปรมาณู แบบฟิวชัน
15 01190085 การออกแบบและทดสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดแขวนเพื่อการผลิต
16 01190264 การออกแบบขดลวดกำเนิดพลังงานไฟฟ้า สำหรับเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่เชิงเส้น
17 01190276 การออกแบบแผนการชักตัวอย่างแบบอัตราส่วนสำหรับ 2 สายการผลิตแบบต่อเนื่อง
18 01190321 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
19 01190434 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
20 01190450 การออกแบบและสร้างแคโทดสำหรับระบบปลูกฟิล์มบางอาร์เอฟแมกเนตรอนสปัตเตอริง
21 02000681 การออกแบบและสร้างเครื่องนับยาเม็ด
22 02000683 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดเวลาการผลิตรังสีเอกซ์
23 02000686 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดอัตราการไหลของเลือด
24 02000714 การออกแบบและสร้างเครื่องกายภาพบำบัด ด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์และคลื่นไฟฟ้า
25 02006460 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นไฟฟ้า-ความร้อน
26 02006461 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปรับอุณหภูมิของเลือด และ น้ำเกลือ ก่อนถ่ายให้แก่ผู้ป่วย
27 02007145 การออกแบบและสร้างเครื่องกายภาพบำบัดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์และคลื่นไฟฟ้า
28 02007146 การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าตัดด้วยไฟฟ้า
29 02007147 การออกแบบและสร้างเครื่องเลียนแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
30 02007148 การออกแบบและสร้างเครื่องเปรียบเทียบสีและความวาว
31 02007149 การออกแบบและสร้างเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ
32 02007468 การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลา
33 02007469 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบสภาวะการหายใจ
34 02021242 การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) การศึกษาด้านการตลาด (Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Dexign)
35 02190084 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องมอนิเตอร์ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด
36 02190115 การออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบความเที่ยงตรงของการจำแนกขนาดฝุ่นของ Lundgren Impactor ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง เพื่อการวิเคราะห์ในประเทศไทย
37 02190546 การออกแบบและพัฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
38 03000237 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองของระบบ โฟลว์อินเจ็คชันอะนาไลซีส เพื่อการพัฒนาเทคนิคใหม่ ในการหาปริมาณของเหล็ก
39 03000452 การออกแบบและสร้างเพอริสตาลติกปั๊มป์ร่วมกับระบบโฟลอินเจคชัน อะนาลิซิสสำหรับหาปริมาณซัลเฟต เหล็กและโครเมียม
40 03000461 การจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์ของตัวยับยั้งเอนไซม์ การถ่ายแบบ HIV-1 ตัวบ่งชี้ทางโครงสร้างและการออกแบบโมเลกุล
41 03000685 การออกแบบยาตามโครงสร้างสำหรับสารต้านโรคมาลาเรียในฐานะสารยับยั้งเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทส
42 03000690 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อทางเภสัชกรรม (ปีที่ 2)
43 03006611 การออกแบบและพัฒนาวัสดุสารหลัก-สารรองวงแหวนประเภทใหม่ จากอนุพันธ์เบนซอกซาซีนไดเมอร์
44 03007740 การออกแบบและสร้างระบบโพลอินเจกชันอะนาลิซีส สำหรับการประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
45 03009446 การออกแบบและการสังเคราะห์โมเลกุลใหม่ที่สามารถตัดโปรตีนโดยใช้ปฎิกริยาทางแสง : การศึกษาถึงผลของหมู่ไอออนิกที่ปลายของโมเลกุลต่อประสิทธิภาพการจับและตัดโปรตีน
46 03009593 การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด สำหรับขอบเขตบ่อเหมืองหาบ
47 03190067 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและประยุกต์กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม
48 03190175 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและเภสัชกรรม (ปีที่ 5)
49 03190231 ศึกษาสมบัติทางแสงของเซนซิไทเซอร์สำหรับการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์
50 03190265 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์ที่แสดงกัมมันตภาพ ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
51 03190521 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาเจลและแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงค์เจ็ต โดยวิธีการออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ
52 03190561 การออกแบบและสร้างระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างขนาดเล็กจิ๋วพกพาได้ โดยอาศัยอิเล็กโทรดแบบของแข็ง
53 03190618 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบฉับพลันด้วยเทอร์มออิเล็กตริก สำหรับสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาอุณหภูมิเสียสภาพ และจลนศาสตร์ของสารชีวโมเลกุลประเภทโปรตีนและสารพันธุกรรม
54 03190643 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
55 03190701 การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท
56 03530020 การออกแบบและปรับปรุงเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยดูการเปลี่ยนแปลงของสีจากพอลิไดอะเซทิลีนที่ประกอบด้วยหมู่เอไมด์
57 04000067 การออกแบบสร้างเครื่องนวดธัญพืช
58 04004307 การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร ของกาแฟอะราบิก้าที่มีไม้ให้ร่มสองชนิด
59 04004762 การออกแบบสร้างระบบการฆ่าเชื้อในโรคเรื่อนเพาะเห็ดฟางโดยใช้ไอน้ำร้อน
60 04019672 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคและการอบวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟาง
61 04097300 การออกแบบการย่อยสลายในสภาวะแอนแอโรบิค สำหรับน้ำทิ้งจากโรงอาหาร
62 04111544 การออกแบบและทดสอบเครื่องอัดเม็ดอาหารหยาบจากฝักจามจุรีสำหรับโคนม
63 04111658 การออกแบบและสร้างระบบการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศ
64 04190241 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์บ่มน้ำยางคอมปาวด์
65 04190974 การออกแบบวิธีการวัดค่า และซอฟแวร์การวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก
66 04191042 อิทธิพลของการพรางแสงและการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนโตรเตรทของผักชีฝรั่ง (Eryngium Foetidum L.) และการออกแบบระบบสะอาดเพื่อการวิเคราะห์ไนเตรท
67 04191252 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกแกงของกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวแหลม ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
68 04191484 การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ
69 05000001 การออกแบบสายอากาศรับโทรทัศน์ แบบกำจัดภาพซ้อน
70 05000057 การออกแบบ ก่อสร้าง และพฤติภาพของดินทรายตะกอน ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นพื้นทางถนน
71 05000058 การออกแบบและพฤติกรรมของทางหลวงในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี หนองคาย
72 05000074 การออกแบบและพฤติภาพของถนนคอนกรีตบางสาย ในกรุงเทพฯ
73 05000187 การออกแบบและหาสมรรถนะของ Vertical Propeller Pump
74 05000188 การออกแบบทดสอบและสร้างเครื่องมือสำรวจน้ำบาดาล
75 05000213 การออกแบบและสร้างเครื่องลอยแร่แบบคอลัมน์
76 05000222 การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนไหวแบบพิกัดฉาก
77 05000228 คุณภาพของพริกไทยและการออกแบบรูปทรงภาชนะบรรจุเพื่อการขายสำหรับพริกไทย
78 05000234 การออกแบบเลนส์เฟรส์เนลโดยวิธีเมทริกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
79 05000271 การออกแบบและสร้างโทรศัพท์โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
80 05000278 การออกแบบเตาไฟฟ้าแบบขดลวดความต้านทาน สำหรับหลอม อลูมิเนียม
81 05000281 การศึกษาการจมของเม็ดหินผิวทางแบบเชอร์เฟสทรีตเวเนท์ และชิพซีล เพื่อปรับปรุงการออกแบบอัตราการลาดยาง
82 05000324 การออกแบบวงจรเชิงอุปมานด้วยอุปกรณ์ Gallium Arsenide (GaAs)
83 05000329 การออกแบบวงจรไกเรเตอร์ที่สร้างด้วยมอสเทคโนโลยี
84 05000330 การออกแบบวงจรเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้าเป็นกระแสแบบสร้าง ด้วยมอสเทคโนโลยี
85 05000356 การออกแบบและสร้างเครื่องล้างไมโครเพลท
86 05000382 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุ 1000 กิโลโวลต์
87 05000386 การออกแบบและสร้างโปรแกรมการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์
88 05000393 การออกแบบและพัฒนาระบบโทรคมนาคมข้อมูลทางคลื่นวิทยุระบบยูเอชเอฟและไมโครเวฟชนิดราคาถูก
89 05000405 การออกแบบแฟ้มผกผันเพื่อการค้นคืนข้อความไทย
90 05000408 การออกแบบคุณสมบัติการสวิทชิ่งทรานเซียนของวงจรเกทพื้นฐานแบบซีมอส
91 05000409 การออกแบบวงจรรวมเชิงเส้นด้วยมอสเทคโนโลยี
92 05000418 การออกแบบวงจรถอดรากที่สอง โดยใช้มอสเทคโนโลยี
93 05000419 การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลขนาดหนึ่งบิทโดยใช้วงจรไม่เป็นเชิงเส้น
94 05000427 การออกแบบและสร้างสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
95 05000447 การออกแบบกระบวนการผลิตฟรักโทสขั้นโรงงานนำทาง : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง (ฟรักโทส)
96 05000450 การออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป
97 05000478 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี โดยอาศัย PRO II/PRO vision
98 05000525 การออกแบบลายทอผ้า 12 ตะกอ
99 05000530 การออกแบบ สร้าง และทดสอบ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเบาะลม
100 05000557 การออกแบบวงจรรวมไมโครโพรเซสเซอร์สำหรับควบคุมเครื่องเจาะอัตโนมัติ
 หน้า ถึง 7
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 611 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th