ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 336 รายการ จาก " การมีส่วนร่วม " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
301 352180402003023 การมีส่วนร่วมของประชากรในการจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอย่างยั่งยืน
302 352180402004015 ความสัมพันธ์ระหว่างุยทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน
303 352180402005009 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างคนกับป่าและน้ำในเขตพื้นที่ชุมชนเขาวง ตำบลตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
304 352180402007008 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีศึกษาป่าต้นน้ำหมู่บ้านนาปลาลาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
305 352180402007022 การมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดการปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าเต็งรังในพื้นที่ตำบลขี้เหล็กกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
306 352180402012004 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรปูแสมในพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวนครศรีธรรมราช
307 352180402012005 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูกอ่าวนครศรีธรรมราช
308 352180402012040 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอ่าวนครศรีธรรมราช
309 352180402020015 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชนเข็มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
310 352180402020042 โครงการวิจัยและพัฒนาการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ภายใต้ การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
311 352180402020064 การหาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วม
312 352180402022038 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
313 352180402025008 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน กรณีศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
314 352180402026033 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
315 352180402026039 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร-วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
316 352180402026041 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลพลิ้วในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
317 352180402026043 การศึกษาแนวทางการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนเมืองเพนียดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
318 352180402031003 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดติดตามและตรวจสอบนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
319 352180402032018 การสร้างการมีส่วนร่วมในการค้นหา แลกเปลี่ยนและรวบรวมองค์ความรู้ชุมชน เพื่อสร้างฐานข้อมูล องค์ความรู้ท้องถิ่น วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการสร้างชุดการเรียนการสอนและสื่อเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
320 352180402033017 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวป่าชายเลนเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
321 352180402036007 การมีส่วนร่วมเพื่อพัมนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อรองรับตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินในการสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด
322 352180402039029 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
323 352180402039032 การเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำคลองโพธิ์ โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
324 352180402039035 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
325 352180402039057 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จ้งหวัดอุตรดิตถ์
326 352180403004071 ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
327 352180403009035 ย่อยที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนไทยทรงดำ(ลางโซ่ง)บ้านดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรบุรี
328 352180403026111 โครงการการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการอนุรักษ์พลังงานของนักศึกษาและบุคลากรกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
329 352180504024001 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
330 450180413010002 การมีส่วนร่วมกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเปรมประชากร
331 450180413021008 การจัดการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นในเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.นครราชสีมา : กรณีศึกษาโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
332 450180413031001 กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมุสลิมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา "บางปูสีสันแดนหิ่งห้อย" ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
333 450180413032002 การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในผู้สูงอายุที่อาศัยในพื้นที่หมอกควันพิษ จ.แม่ฮ่องสอน
334 450180413041003 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
335 552147030000040 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่โครงการหลวง
336 DRL012441 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านคลองวัดไร่เหนือ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 301 - 336 จากผลการค้นหาทั้งหมด 336 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th